Додаток Б

(основний)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 квітня 2004 р. за № 413/9012

ПРАВИЛА

користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують основні вимоги щодо користування готелями та аналогічними засобами розміщення (далі – готелі) усіх форм

власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері на-

дання послуг розміщення (готельних послуг) споживачам, і регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які проживають у готелях або мають намір скористатися готельними послугами), та готе- лями, виконавцями цих послуг.

1.2.  У  своїй  діяльності  готелі  керуються  чинним  законодавством

України та цими Правилами.

1.3. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:

 готелі та аналогічні засоби розміщення – майнові комплекси, що складаються із 7 і більше номерів, підлягають єдиному керів- ництву та згруповані за категоріями відповідно до переліку нада- ваних послуг та наявного обладнання;

 готель – підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, складається з номерів, надає готельні послуги,

які не обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням

кімнат та санвузлів;

 аналогічні засоби розміщення – підприємства будь-якої організа- ційно-правової форми та форми власності, що складаються з но- мерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів;


Д о д а т ки

 споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних (побутових) потреб;

 замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб'єкт ту- ристичної діяльності, яка укладає відповідний договір на надання готельних послуг від імені та на користь споживача та здійснює оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим до- говором);

 готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення спо- живача шляхом надання номера (місця) для тимчасового прожи- вання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з ос- новних та додаткових послуг, що надаються споживачу при роз- міщенні та проживанні в готелі;

 основні послуги – обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається спожи- вачу згідно з укладеним договором;

 додаткові послуги – обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додат- ково за окремим договором;

 місце (ліжко-місце) – частина площі номера з ліжком, постіль- ною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до ка- тегорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи;

 номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання;

 штрафні санкції – штраф, який сплачується договірною сторо-

ною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством;

 бронювання – процес замовлення замовником готелю основних і/або додаткових послуг у певному обсязі, з метою використання

послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;

 підтвердження заброньованих послуг – згода готелю щодо ви-

конання замовленого обумовленого переліку основних і додатко-

вих послуг згідно з заявкою;

 відмова в бронюванні послуг – відмова готелю в бронюванні осно-

вних і додаткових послуг готелю у визначений договором термін;

 анулювання – відмова замовника від заброньованих послуг. Ану-

лювання поділяється на три види: своєчасне анулювання, пізнє


Круль Г.Я. Основи готельної справи

анулювання, неприбуття. В разі пізнього анулювання або непри- буття готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, викладе- ними в договорі;

 своєчасне анулювання – відмова замовника від використання за- броньованих послуг не пізніше ніж за три доби до дати заплано- ваного заїзду або в обумовлені договором терміни;

 пізнє анулювання – анулювання у термін не пізніше ніж за одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором те- рміни;

 неприбуття – фактичне неприбуття споживача, групи спожива- чів до готелю у день заїзду, або ануляція заброньованих послуг менше ніж за 24 години до вказаної дати поселення;

 дата заїзду – дата прибуття споживача до готелю;

 дата виїзду – дата виїзду споживача із готелю;

 ранній заїзд – заїзд споживача до готелю до розрахункової години;

 пізній виїзд – виїзд споживача з готелю після розрахункової годи-

ни в день виїзду;

 розрахункова година – година, яка встановлена у готелі і при на- станні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і піс- ля якої здійснюється заселення у готель.

1.4. Категорія готелю встановлюється відповідно до чинного зако-

нодавства України.

1.5. Використання «зірок» як знака відповідності готелю певній ка- тегорії без підтвердження її у встановленому чинним законодавством порядку забороняється.

1.6. Посадові особи, які безпосередньо здійснюють керівництво го- телем та його персоналом, повинні мати вищу фахову освіту або вищу освіту та спеціальну професійну підготовку чи стаж керівної роботи у сфері надання готельних послуг не менш трьох років.

1.7. Режим роботи готелю цілодобовий.

1.8. Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та обслу- говуванні споживачів, повинен мати відповідну професійну підготовку, володіти іноземними мовами в необхідному обсязі залежно від категорії готелю, дотримуватись правил службового етикету (бути ввічливим, люб’язним, мати охайний вигляд).

1.9. Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та обслу- говуванні споживачів, повинен проходити медичне обстеження, резуль- тати якого відображаються в особових медичних книжках. Особова медична книжка пред’являється для контролю на вимогу представників


 

установ державної санітарно-епідеміологічної служби.


Д о д а т ки


1.10. У готелі повинні використовуватись мийні засоби, що дозволені

Міністерством охорони здоров’я України і мають сертифікат відповідності.

1.11. Матеріально-технічне оснащення та мінімальний перелік пос- луг, що надаються готелем, повинні відповідати вимогам, установленим стандартами та іншими нормативно-правовими документами для кате- горії одна «зірка».

1.12. Готель повинен мати внутрішні правила проживання у готелі,

які не суперечать цим Правилам, а також книгу відгуків та пропозицій.

1.13. Готель повинен мати журнал реєстрації вступного інструктажу працівників з питань охорони праці та журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

2. Інформація про послуги

2.1. Готель зобов’язаний довести до відома споживача найменування та місцезнаходження юридичної особи, категорію готелю при її наявності.

Фізична особа – суб’єкт господарювання зобов’язаний надати спо-

живачу  інформацію  про  свою  державну  реєстрацію  та  найменування органу, що його зареєстрував.

2.2. Готель зобов’язаний надати споживачу необхідну, достовірну,

доступну та своєчасну інформацію про готельні послуги.

Інформація доводиться до відома споживача у доступній наочній формі і розміщується у приміщенні, що призначене для оформлення розміщення споживача, у зручному для огляду місці та повинна включати таке:

 зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відпо-

відати готельні послуги;

 ці Правила;

 свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії (якщо вона присвоєна);

 копію сертифіката на послуги, що підлягають обов’язковій серти-

фікації;

 копію ліцензії, якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню;

 ціну номера (місця в номері);

 перелік основних послуг, що входять у ціну номера (місця в номері);

 перелік і ціну додаткових послуг, що надаються за окрему плату;

 відомості про форму та порядок оплати послуг;

 перелік категорій осіб, що мають право на отримання пільг, а та- кож перелік пільг, що надаються при наданні послуг у відповідно- сті до законодавства;


Круль Г.Я. Основи готельної справи

 відомості про роботу закладів (підприємств) громадського харчу- вання, торгівлі, зв’язку, побутового обслуговування та інших, що розташовані в готелі. У разі їх відсутності — дані про місцезнахо- дження та режим роботи найближчих до готелю підприємств хар- чування, зв’язку та побутового обслуговування;

 відомості про органи, що здійснюють захист прав споживачів.

2.3. Готель повинен забезпечити наявність у кожному номері внут- рішніх правил проживання у готелі, правил протипожежної безпеки та інструкції щодо дій в екстремальних умовах, перелік додаткових послуг

та прейскурант цін на них, відомості про роботу закладів (підприємств)

громадського харчування, торгівлі, зв’язку, побутового обслуговування та інших, що розміщені у готелі, внутрішній телефонний довідник.

Зазначена інформація повинна доводитись до відома споживачів українською мовою і, в залежності від категорії підприємства, інозем- ними мовами (на розсуд готелю).

2.4. Збитки, завдані споживачу послугами, що надані готелем і були

придбані в результаті недобросовісної інформації (реклами), підлягають відшкодуванню готелем у повному обсязі.

3. Порядок бронювання номерів (місць), укладання договору на готельне обслуговування та оплати послуг

3.1. Готель має право укладати договір з замовником (споживачем) на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторона- ми, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою по- штового, телефонного або іншого зв’язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє достовірно встановити належ- ність заявки споживачу або замовнику. Договір вважається укладеним тільки в разі письмового акцепту готелем направленої йому заявки на бронювання та досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.

3.2. При бронюванні номера (місця) готель може запросити перед- плату за надання готельних послуг. У разі відмови споживача оплатити броню, його розміщення у готелі проводиться у порядку загальної черги.

Передплата враховується в оплату готельних послуг при остаточно- му розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із замовником до- говором.

При неприбутті споживача до 18:00 (час анулювання) в день замов- леного прибуття, замовлення анулюється, якщо бронювання номера (місця) не було підтверджено.


Д о д а т ки

Якщо заброньовані номери (місця) не були підготовлені вчасно до заселення, плата за їх бронювання не стягується.

3.3. Договір про надання основних готельних послуг може бути ук-

ладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього.

3.4. Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо яких здійс- нюється державне регулювання цін та тарифів.

3.5. Ціна номера (місця), вартість додаткових послуг, у т. ч. броню-

вання, встановлюються готелем самостійно, форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та готелем.

Готель може застосовувати добову або погодинну оплату готель-

них послуг.

Готель визначає перелік основних послуг, які входять у ціну номера

(місця в номері).

3.6. Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення анкети, реєстрації) та засвідчується розрахунковою квитан- цією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує укладення договору і містить у собі:

 найменування готелю, його реквізити (для приватного підприємця –

прізвище, ім’я, по батькові, інформацію про державну реєстрацію);

 прізвище, ім’я та по батькові споживача;

 інформацію про номер (місце в номері), що надається;

 ціну номера (місця в номері);

 інші необхідні дані на розсуд готелю.

3.7. Договір про надання готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений термін. При укладанні договору на неви- значений термін погодженим вважається найкоротший термін, як прави-

ло, одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12.00 дня, на-

ступного за днем прибуття споживача.

3.8. Плата за надання готельних послуг стягується у відповідності до єдиної розрахункової години – 12-ї години поточної доби за місцевим часом.

Готель з урахуванням місцевих особливостей має право змінити єдину розрахункову годину.

При проживанні в готелі менше однієї доби та у разі раннього заїз- ду чи пізнього виїзду готель самостійно визначає розмір плати за на- дання готельних послуг.

3.9. При розміщенні дітей віком до 5 років з батьками в одному но-

мері, плата за проживання дітей не стягується.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

4. Порядок надання послуг

4.1. Номер (місце) в готелі надається споживачу при пред’явленні паспорта або іншого документа, який засвідчує особу (паспорт громадя- нина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дип- ломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чин- ними двосторонніми угодами), свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, для військових — особове посвідчення або військовий квиток, посвідчення, яке видане за місцем роботи споживача, та ін.), і заповненні анкети встановленого централь- ним органом виконавчої влади з питань туризму зразка.

4.2. Споживач має право розірвати договір про надання готельних по-

слуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих готелем послуг.

Порядок розірвання договору на надання готельних послуг із замов-

ником визначається договором та чинним законодавством.

4.3. Готель зобов’язаний надати пільги тим категоріям споживачів, для яких такі пільги передбачені, в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.

4.4. Без згоди споживача/замовника готель не має права надавати додаткові послуги, які не включені у договір. Споживач/замовник може відмовитись  від  оплати  таких  послуг,  а  в  разі  їх  сплати  готель  зо-

бов’язаний повернути сплачену суму.

Забороняється обумовлювати виконання одних послуг за умови на-

дання інших послуг.

4.5. За бажанням споживача йому може надаватись номер на два і більше місць з оплатою вартості номера.

4.6. Готель повинен забезпечити цілодобове оформлення спожива-

чів, які прибувають та вибувають із готелю.

4.7. У закладах (підприємствах) громадського харчування, зв’язку та побутового обслуговування, розміщених у готелях, особи, які прожива- ють у готелі, мають право на обслуговування у першу чергу.

4.8. Готель зобов’язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

 виклик швидкої допомоги;

 доставка в номер кореспонденції;

 побудка у визначений час;

 надання необхідного інвентарю в залежності від категорії готелю.


Д о д а т ки

4.9. Зміна постільної білизни, рушників і туалетних речей проводиться відповідно до категорії готелю, але не рідше 2-х разів на тиждень.

4.10. Готель забезпечує комплектність і справність обладнання в но-

мері, а також якість підготовки приміщення під заселення.

4.11. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю споживачем, який проживає у ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або знаходиться у

відведеному для споживача приміщенні.

Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних папе- рів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готе- лю на зберігання.

У разі втрати чи пошкодження речі споживач зобов’язаний негайно повідомити про це готель.

Якщо  до  закінчення  терміну  проживання  споживач  не  пред’явив свої вимоги до готелю, вважається, що його речі не були втрачені чи

пошкоджені.

4.12. У разі виявлення забутих речей готель зобов’язаний негайно повідомити про це власника речей (за умови, що їх власник відомий).

Забуті речі зберігаються у готелі впродовж шести місяців, після чого передаються у відповідні державні органи для реалізації або зни- щуються, про що складається акт установленої форми.

4.13. Споживач зобов’язаний дотримуватись цих Правил, внутріш-

ніх правил проживання у готелі та правил пожежної безпеки.

Якщо споживач неодноразово порушує внутрішні правила прожи- вання у готелі, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності для інших споживачів, готель має право відмовити у посе- ленні або розірвати договір (здійснити виселення).

5. Відповідальність готелю і споживачів за невиконання обов’язків під час надання готельних послуг

5.1. Готель зобов’язаний забезпечити якісне надання готельних пос-

луг згідно з вимогами чинного законодавства, цих Правил та договору.

Матеріально-технічне забезпечення готелю, перелік та якість послуг, які надаються споживачу, повинні відповідати вимогам присвоєної готе- лю категорії.

5.2. За умови невиконання повністю або частково договірних зо- бов’язань, пов’язаних із наданням готельних послуг, винна сторона має відшкодувати іншій стороні завдані цим збитки.

5.3. При неможливості (відмові) виконати умови попередньо укла-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

деного договору зі споживачем/замовником щодо надання готельних послуг готель зобов’язаний, на вимогу споживача, забезпечити розмі- щення споживача в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні або вищої якості. Додаткові затрати, що виникли у зв’язку з цим, покриваються готелем.

5.4. Споживач при виявленні недоліків у наданій послузі, невідпові- дності послуги присвоєній категорії готелю має право за своїм вибором вимагати:

 усунення недоліків безоплатно та у визначений термін;

 відповідного зменшення ціни за надану послугу.

Готель повинен ужити заходів щодо усунення недоліків наданої по-

слуги протягом години з моменту пред’явлення споживачем відповідної вимоги.

Споживач має право розірвати договір про надання готельних пос-

луг і відповідно до чинного законодавства вимагати повного відшкоду-

вання збитків, якщо готель в установлений термін не усунув недоліки.

Гроші, сплачені споживачем за послуги, повертаються у день розір- вання договору або в інший термін за домовленістю, але не пізніше ніж протягом 7 днів від дня пред’явлення відповідної вимоги.

5.5. Готель відповідно до чинного законодавства України несе від- повідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну спожива- ча, що виникла в зв’язку з недоліками при наданні послуг. Порядок і обсяг відшкодування визначається відповідно до чинного законодавства.

5.6. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у зв’язку з утратою або пошкодженням майна готелю, здійснюється ним відпові- дно до чинного законодавства України.

6. Контроль за дотриманням Правил

6.1. Контроль за дотриманням готелем цих Правил здійснюють міс- цеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, центра- льний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні орга- ни виконавчої влади в межах їх компетенції.

6.2. За порушення санітарних вимог або надання готельних послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середо-

вища, готель несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

6.3. Готель зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням пер- соналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть від- повідальність відповідно до чинного законодавства.


Д о д а т ки