Додаток АНаціональний стандарт України


Додаток A

(основний)


ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ ДСТУ 4269:2003

Загальні положення

1. Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщення за кате- горіями здійснюють згідно із загальною характеристикою готелю, яку визначають комплексом вимог до:

- матеріально-технічної оснащеності;

- переліку послуг, що надаються;

- кваліфікації персоналу.

2. Категорії позначають символом – «*» (зірка). Готелі класифіку- ють за п’ятьма категоріями. Найвищу категорію позначають «*****», найнижчу – «*».

Категорію готелю зазначають на його вивісці, на квитанціях, у ре-

єстраційній картці гостя та в рекламних документах.

Вимоги до кожної категорії готелів, наведені в стандарті, є мініма-

льними і їх потрібно виконувати в повному обсязі.

3. Можуть бути відхилення від вимог до матеріально-технічної осна- щеності готелів та переліку послуг, що надаються, якщо будівля готелю належить до пам’яток історії чи архітектури, за виконання таких умов:

- керівництво готелю надає документальне підтвердження, засвідче- не уповноваженим органом, що виконання вимоги неможливе з погляду збереження історичного характеру будівлі, навколишніх забудов та при- леглої території;

- відхилення не призведе до значного зниження вимог, встановлених для даної категорії готелю;

- в інформаційних і рекламних матеріалах, що стосуються готелю, подають інформацію про історичний характер будівлі і пов’язані з цим відхилення від вимог до матеріально-технічної оснащеності чи переліку

послуг, що надаються.

4. Вимоги до готелів усіх категорій

4.1. Готель повинен мати зручні під’їзні шляхи з необхідними доро- жніми знаками, упорядковану й освітлену прилеглу територію, майдан- чик з твердим покриттям для короткочасного паркування і маневруван- ня, за наявності окремого входу в ресторан – вивіску з його назвою.

Готель, що займає частину будинку, повинен мати окремий вхід.

4.2. Архітектурно-планувальні і будівельні елементи готелю та викори-

стовуване технічне устаткування повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-9.


Д о д а т ки

4.3. У готелі потрібно створити умови, щоб убезпечити життя, здо- ров’я туристів, зберегти їхнє майно та захистити навколишнє середови- ще згідно з ДСТУ 4268 та вимогами даного стандарту.

4.4. Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устатку-

ванням, які забезпечують:

- постійне електропостачання;

- гаряче і холодне водопостачання (цілодобово);

- каналізацію;

- опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 ºС до 22 ºС у житлових і громадських приміщеннях;

- вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря і запобігає проникненню сторонніх запахів у номери

і громадські приміщення;

- телебачення (підведення до усіх номерів);

- телефонний зв’язок;

- освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, забезпечене лампами розжарювання – 100 лк; люмінесцентними – 200 лк; у коридорах – цілодобове освітлення.

4.5. Готель потрібно розміщувати у сприятливих екологічних умовах.

4.6. Проектуючи нові та реконструюючи наявні готелі, необхідно передбачати устаткування для задоволення потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В 2.2-9 та вимо- гами 6 даного стандарту.

Під новими готелями розуміють готелі, окремі корпуси, введені в експлуатацію або реконструйовані після надання чинності даному стан- дарту.

4.7. У готелі потрібно створювати всі необхідні умови для особистої гігієни, харчування і відпочинку персоналу. Приміщення для персоналу готелю повинні мати відповідне до категорії готелю сучасне устатку- вання, зокрема санітарне.

 

 
5. Вимоги до готелів різних категорій

 

 

 

Вимога

Категорія готелю

1*

2*

3*

4*

5*

1

2

3

4

5

6

7

І. Облаштування території, зовнішні елементи благоустрою

1.

Вивіска

1)   із   зовнішнім   освітленням   або така, що світиться;

2) така, що світиться, з емблемою

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


 

 

 

 

 

 
Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

2.

Вхід до готелю

1) безпосередньо до вестибуля, де розміщена служба прийому, захище- ний від попадання холодного повітря;

2) окремий службовий вхід;

3)  вхід для гостей із дашком над дверима або з подвійними дверима, що відчиняються автоматично;

4) вхід для гостей із повітряно- тепловою завісою та дашком на шляху від автомобіля

 

×

 

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

3.

Вхід до ресторану (кафе, бару)

1) з готелю;

2) окремий вхід із вулиці до об’єкта ресторанного господарства (не стосу- ється ресторанних закладів, розташо- ваних на поверхах, вище другого)

 

 

 

×

 

×

×

 

×

×

 

×

×

4.

Автостоянка

1) біля готелю або на відстані не більше ніж 400 м від нього з ураху- ванням особливостей забудови ра- йону. Кількість місць не менша, ніж

20 % від кількості номерів, для мо-

телів – 100 %;

2) автостоянка з охороною або гараж із основними видами технічного об- слуговування автомобілів. Кількість місць не менша, ніж 25 % від кількос- ті номерів, для мотелів – 100%

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

5.

Декоративне  і  (або)  огороджува-

льне  озеленення  території  (крім

готелів,  розташованих  у  суцільній

міській забудові)

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

ІІ. Громадські приміщення

6.

Устаткування  та  меблі  відпові-

дають функціональному призначен-

ню приміщення

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

7.

Зона приймання (reception)

1) з мінімальною площею (м2), якщо

кількість номерів менша ніж 50;

2) додаткова площа (м2) на кожний

номер понад 50

 

10

0,2

 

20

0,3

 

20

0,5

 

30

0,8

 

50

1,0

 

 

 

 

 

 


 

 
Д о д а т ки

 

 
Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

8.

Служба приймання та зона відпо-

чинку

1)  -  меблі  (крісла,  дивани,  стільці,

столи, журнальні столики);

- спеціальний покрив підлоги (гра-

ніт, мозаїка, оздоблювальна плитка);

2) - меблі гарнітурні для відпочинку;

- оздоблення підлоги та стін штучни-

ми або натуральними матеріалами;

- декоративне озеленення;

- оформлення інтер’єру приміщення

декоративними  елементами,  карти-

нами або іншими художніми твора-

ми, які гармонують із обстановкою;

- освітлювальні прилади, які гармо-

нують із загальним   стилем примі-

щення та забезпечують достатнє освітлення (не менше 10 Вт/м2);

3) - меблі для відпочинку гарнітур- ні, виготовлені на замовлення, осо- бливого дизайну;

- оздоблення підлоги та стін нату- ральними матеріалами найвищої якості;

- живі квіти та декоративні рослини;

- декоративні елементи оформлення

інтер’єру та авторські картини, що

відповідають загальному стилю приміщення;

- освітлювальні прилади особливого дизайну, виконані на індивідуальне

замовлення, які гармонують із зага-

льним стилем приміщення і забез-

печують достатнє освітлення (не менше 10 Вт/м2);

 

×

 

×

 

×

×

 

×

×

 

×

×

9.

Килими  або  килимовий  покрив  у

зонах відпочинку та коридорах

×

×

×

×

×

10.

Сейф   для   зберігання   цінностей

туристів у зоні приймання

×

×

×

×

×

11.

Інформаційні та рекламні мате-

ріали, зокрема іноземними мовами,

в  зоні  приймання  або  у  холах  на

поверхах

 

 

 

×

 

×

 

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

12.

Реєстрація з використанням сучас-

ного технічного устаткування (якщо

кількість номерів більша ніж 30)

 

 

 

 

×

 

×

13.

Холи (салони) на поверхах

 

 

×

×

×

14.

Приміщення або частина приміщен-

ня для переглядання телепередач

×

×

 

 

 

ІІІ. Загальне технічне устаткування

15.

Аварійне освітлення (ліхтарі, аку-

мулятори)  або  централізоване  ава-

рійне енергопостачання

 

×

 

×

 

 

 

16.

Стаціонарний  генератор,  що  за-

безпечує   освітлення   громадських,

житлових приміщень і роботу ліф-

тів упродовж не менше 24 годин (у місцевості,  де  неможливо  забезпе-

чити централізоване аварійне енер-

гопостачання),  або  централізоване аварійне енергопостачання

 

 

 

×

 

 

17.

Стаціонарний  генератор,  що  за-

безпечує   освітлення   громадських,

житлових приміщень  і роботу ліф-

тів,  холодильних  установок,  кухон-

ного устаткування, обробки та пода-

вання води упродовж не менше 24

годин  (у  місцевості,  де  неможливо

забезпечити централізоване аварійне

енергопостачання),  або  централізо-

ване аварійне енергопостачання

 

 

 

 

×

 

×

18.

Резервуар для запасу води щонай-

менше на добу у районах із можли-

вими перебоями у водопостачанні

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

19.

Резервна  система  гарячого  водо-

постачання на час аварій чи про-

філактичних робіт

 

 

 

×

 

×

 

×

20.

Кондиціювання  приміщень  спіль-

ного    користування    (вестибулю,

приміщень для культурних чи діло-

вих заходів):

1) кондиціювання або інші системи чи устаткування, які забезпечують заміну повітря та дотримання тем- ператури від 18 до 22 оС і вологості від 45 % до 60 %;

 

 

 

×

 

 


Д о д а т ки

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

 

2) кондиціювання

 

 

 

×

×

21.

Кондиціювання   житлових   при-

міщень

1) кондиціювання або інші системи чи устаткування, які забезпечують заміну повітря та дотримання тем- ператури від 18 до 22 оС і вологості від 45 % до 60 %;

2) кондиціювання

 

 

 

 

×

 

×

22.

Вентиляція санвузлів

×

×

×

×

×

23.

Опалення

1) опалювання громадських і жит- лових приміщень окремими прила- дами або центральне опалення;

2) центральне опалення;

3) з термостатом для індивідуально- го регулювання температури (в но- вих та реконструйованих будинках);

4) підігрівання підлоги у ванній кімнаті

 

×

 

×

 

×

 

×

×

 

×

×

×

24.

Пасажирський  ліфт  або  ескала-

тор      у          будинках            (вимога           не

обов’язкова  за  наявності  докумен-

тального  підтвердження  щодо  не-

можливості  встановлення  ліфта  з

технічних причин). У такому випа-

дку  потрібно  доставляти  багаж  у

номери безплатно.

1) більше чотирьох поверхів;

2) більше трьох поверхів;

3) більше двох поверхів;

4) більше одного поверху;

5) час очікування:

- 30 с;

- 45 с;

6)   цілодобова   робота   ліфта   або ескалатора

 

×

×

 

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

25.

Вантажний ліфт (якщо кількість

номерів більша ніж 30)

 

 

 

×

×

26.

Не менше одного ліфта на кожні 60

номерів (у нових і реконструйова-

них готелях)

 

 

 

 

×

 

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


 

 

 

 

 

 
Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

27.

Телефонний зв’язок

1) телефон в рецепції, дос-

тупний для гостей;

2) міський телефон на по- версі за відсутності теле- фонів у номерах;

3) міський телефон у всіх номерах

4) прямий телефон з місь- кою, міжміською, міжна- родною мережею в усіх номерах;

5) у багатокімнатних номе-

рах – у кожній кімнаті;

6) у багатокімнатних номе-

рах – у санвузлах;

7) телефони колективного користування у вестибулі в кабіні або під акустичним ковпаком – міський, міжмі- ський, міжнародний

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

ІV. Номерний фонд

28.

Місць  в  одно-,  двомісних

номерах не менше ніж

60%

80%

100%

100%

100%

29.

Житлова  площа  однокім-

натних номерів (без площі

санвузла, коридору та бал-

кона) в м2

1) одномісні;

2) двомісні;

3) тримісні;

4) чотиримісні;

5) для номерів, в яких кіль- кість ліжок більша чотирьох, до площі чотиримісного номера додається на кожного наступного гостя 4,5 м2;

 

8

10

14

16

×

 

9

12

16

18

×

 

10

14

 

12

15

 

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Д о д а т ки

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

 

6) допущено відхилення не більше ніж на 10 % житло-

вої площі номерів, за умови збільшеної            площі  інших

частин            номера            (лоджія,

коридор тощо) і (або) під-

вищеної   функціональності меблів

 

×

 

×

 

×

 

 

30.

Багатокімнатні номери

 

 

×

 

 

31.

Багатокімнатні    номери,

які повинні мати щонайме-

нше вітальню (площею не менше 16 м2), спальню із санвузлом (ванна, душ, умивальник, унітаз), кори- дор із додатковим туале- том. Кількість – не менша

ніж 5 % від загальної кіль-

кості номерів.

 

 

 

 

×

 

×

32.

Звукоізоляція   номерів   на

рівні 35 дБА

×

×

×

 

 

33.

Усі  номери  з  підвищеною

звукоізоляцією  дверей  і  ві-

кон,  яка  забезпечує  захист

від вуличного шуму.

 

 

 

 

×

 

34.

Усі   номери   з   особливою

звукоізоляцією   стін,   две-

рей  і  вікон,  яка  повністю

запобігає            проникненню

стороннього шуму з вулиці та готельних приміщень

 

 

 

 

 

×

V. Технічна оснащеність номерів

35.

Двері та замки

1) замок;

2)  із  внутрішнім  запобіж-

ником;

3) замок підвищеної секре-

тності;

4) вічко у дверях

 

×

×

 

×

×

 

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

×

36.

Охоронна  сигналізація  чи

електронні  засоби  контро-

лю за безпекою номера

 

 

 

 

 

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


 

 

 

 

 

 
Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

37.

Освітлення

1) загальне освітлення кімнати;

2) світильник біля кожного ліжка;

3) лампа, яка контролює робоче місце (стіл);

4) вимикач дистанційного управ- ління загального освітлення біля узголів’я ліжка (в нових і реконс- труйованих готелях)

 

×

×

 

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

×

 

×

×

×

×

38.

Електричні розетки

1) із зазначенням напруги;

2) не менше двох на кімнату;

3) у санвузлі;

4) для під’єднання до Інтернету;

5) різнопазові

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

39.

Телевізор

1) на прохання гостя;

2) кольоровий у кожному номері;

3) з прийманням програм основ- них телекомпаній світу і готель- ного відео каналу, з дистанцій- ним управлінням

 

×

 

×

 

×

 

×

×

 

×

×

40.

Радіоприймачі або інша можли-

вість приймання радіопрограм  в

усіх номерах

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

41.

Холодильник  у  багатокімнатних та одномісних номерах

 

 

×

 

 

42.

Міні-бар або холодильник в усіх

номерах

 

 

 

×

 

43.

Міні-бар

 

 

 

 

×

44.

Міні-сейф у кожному номері або

сейф  з  індивідуальними  відділ-

ками у службі приймання

 

 

 

 

×

 

45.

Міні-сейф у кожному номері

 

 

 

 

×

VІ. Оснащеність номерів меблями та інвентарем

46.

Ліжко (мінімальні розміри)

1) односпальне 80 см × 190 см;

2) односпальне 90 см × 200 см;

3) двоспальне 140 см × 190 см;

4) двоспальне 160 см × 200 см;

5)  дитяче  або  розкладне  ліжко

(на прохання)

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Д о д а т ки

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

47.

Комплект  постільних  речей  і білизни:

-  матрац із наматрацником;

-  дві подушки;

-  ковдра, додаткова ковдра, пок-

ривало на ліжко;

-  простирадло,  підковдра,  наво-

локи

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

48.

Килимок біля кожного ліжка за

відсутності килима або килимо-

вого покриву підлоги

 

×

 

×

 

×

 

 

49.

Килим  або  килимовий  покрив підлоги

 

 

 

×

×

50.

Тумбочка (столик) біля кожного

спального місця

×

×

×

×

×

51.

Вішалка  для  верхнього  одягу  і

головних уборів

×

×

×

×

×

52.

Шафа, вбудована шафа або ніша для одягу з поличками і плічками

(не менше 3 шт./місце)

 

×

 

×

 

 

 

53.

Шафа з поличками, вішалкою та

плічками (не менше 5 шт./місце)

 

 

×

×

×

54.

Стільці або інші меблі для си-

діння (один предмет на кожного

гостя, але не менше двох на но-

мер)

 

×

 

×

 

×

 

 

55.

Крісло  для  відпочинку  (щонай-

менше два на номер) або м’який

диван

 

 

 

 

×

 

×

56.

Стіл або письмовий стіл

×

×

×

 

 

57.

Письмовий стіл зі стільцем або

робочим кріслом

 

 

 

×

×

58.

Журнальний столик

 

 

 

×

×

59.

Поличка (підставка) для багажу

×

×

×

×

×

60.

Цупкі завіски (або жалюзі), що затемнюють приміщення

×

×

×

×

×

61.

Прозорі завіски (або жалюзі)

×

×

×

×

×

62.

Дзеркало

1) у кімнаті, додатково до дзер-

кала  у  ванній  кімнаті  або  над умивальником;

2)  щонайменше  одне  великого розміру або у повний зріст

 

×

 

×

 

×

 

×

×

 

×

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

63.

Швацький   набір   (голка,

нитки)

 

 

×

×

×

64.

Щітки для одягу і взуття

×

×

×

×

×

65.

Склянки на кожного гостя

×

×

×

 

 

66.

Набір  посуду  для  питної

води, чаю та міні-бару

 

 

 

×

×

67.

Вода мінеральна  або сто-

лова (0,2 л на гостя щоден-

но)

 

 

 

 

×

 

×

68.

Попільничка

×

×

×

×

×

69.

Ключ  скомбінований  (для

відкривання пляшок)

×

×

×

×

×

70.

Інформаційні   матеріали

у номері

1) перелік послуг та прей-

скуранти цін на них;

2) рекламні матеріали (бу- клети, брошури тощо) з туристичною та іншою інформацією;

3) телефонний довідник;

4) матеріали іноземними мовами;

5) у папці з емблемою готелю

 

×

 

×

×

×

 

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

71.

Набір письмового прилад-

дя        (конверти,            поштовий

папір, ручка, олівець)

 

 

 

×

 

×

 

×

72.

Ярлики  «Прошу  не  зава-

жати»,   «Можна   прибира-

ти»

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

73.

Пакети   для   пральні   та

хімчистки

 

 

×

×

×

74.

Протипожежна  інструк-

ція  та  інструкція  щодо дій в екстремальних умовах

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

VІІ. Санітарне устаткування номера

75.

Кількість номерів  із пов-

ним  санвузлом  (умиваль-

ник, унітаз, ванна або душ)

У нових готелях – 100 %

незалежно від категорії

 

25

%

 

50

%

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д о д а т ки

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

76.

Площа            санвузла            повинна бути достатньою для вільно-

го переміщування по ньому та дозволяти безпечне і ком-

фортне використання всього

устаткування

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

77.

Кожний номер без санвузла

повинен   бути   обладнаний умивальником з холодною і

гарячою водою

 

×

 

×

 

 

 

78.

На кожному поверсі, де роз-

ташовано номери без санву-

злів, повинні бути один туа-

лет або одна ванна або ду-

шова на кожні 5 номерів без санвузлів, але не менше ніж

два туалети та дві ванни або душові   на   поверх   окремо

для жінок та чоловіків

 

×

 

×

 

 

 

79.

Інвентар і предмети саніта-

рно-гігієнічного     оснащення

санвузла

1) дзеркало над умивальником з бічним або верхнім освіт- ленням;

2)   поличка   для   туалетних речей;

3) завіски для ванни чи ду-

шу;

4) килимок на підлозі;

5) фен для сушіння волосся;

6)   тримач   для   рушників,

гачки для одягу;

7) склянка;

8) рушники на кожного гос-

тя, не менше ніж

9) банний рушник

10) халат банний (на кожно-

го гостя);

11) шапочка банна (на кож-

ного гостя);

12) тапочки банні (на кожно-

го гостя);

 

×

×

×

×

×

2

×

 

×

×

×

×

×

2

×

 

×

×

×

×

×

×

3

×

×

 

×

×

×

×

×

×

×

4

×

×

 

×

×

×

×

×

×

×

4

×

×

×

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


 

 
Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

 

 

13) туалетні речі на кожного гостя   (замінюють   в   міру

використання):

а) туалетне мило;

б) туалетне мило або дозатор

рідкого мила, шампунь, піна

(сіль) для ванни в пакуванні з емблемою готелю;

14) туалетний папір;

15)   тримач   для   туалетного паперу;

16) щітка для унітаза (у фут-

лярі);

17) кошик для сміття з вог-

нетривкого матеріалу;

18)   пакети   для   предметів гігієни;

19) накривка до унітаза

 

×

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

×

×

 

×

×

×

×

×

×

×

VІІІ. Устаткування санітарних об’єктів загального користування

80.

Туалети:  туалетні  кабіни,

умивальник   із   дзеркалом,

електрична розетка, туалет-

ний папір, мило або дозатор рідкого мила, паперові сер-

ветки або електрорушники,

гачки   для   одягу,   кошики для сміття з вогнетривкого

матеріалу

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

81.

Ванні кімнати або душові:

ванни  або  душові  кабіни,

туалетна   кабіна,   умиваль-

ник із дзеркалом та полич-

кою  для  туалетних  речей,

гачки   для   одягу,   кошики

для сміття з вогнетривкого

матеріалу

 

×

 

×

 

 

 

ІХ. Приміщення для надавання послуг харчування

82.

Ресторан,  бар,  кафе,  їда-

льня,  закусочна  –  щонай-

менше один об’єкт із вище-

перерахованих

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Д о д а т ки

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

83.

Ресторан  або  кафе:  кіль-

кість сидячих місць не ме-

нша ніж 75% від  кількості

місць у готелі

 

 

 

×

 

 

84.

Ресторан,        кілька            залів,

окремі   кабінети:   кількість

столів не менша ніж 75 %

від  кількості  номерів;  клас обслуговування  –  не  ниж-

чий за «вищий»

 

 

 

 

×

 

×

85.

Банкетний зал(и), що можна

трансформувати        у            конфе-

ренц-зал

 

 

 

 

×

 

×

86.

Бар

 

 

 

×

×

87.

Додатковий бар у зоні при-

йому

 

 

 

 

×

88.

Окреме   приміщення   для

харчування персоналу

 

 

 

×

×

Х. Додаткові приміщення для надавання інших послуг

89.

Зал універсальний для про-

ведення          культурних            або

ділових заходів  з аудіо- та відеоапаратурою (для моте-

лів необов’язково)

 

 

 

×

 

×

 

×

90.

Бізнес-центр з телефаксом,

копіювальною            технікою,

комп’ютерами,

під’єднаними до Інтернету

 

 

 

 

×

 

×

91.

Приміщення  для  біологіч-

ного відновлення організму та занять спортом:

1) плавальний басейн, сау- на, тренажерний зал, соля- рій,   масажна,   спортивний зал – щонайменше два об’єкти з вищеназваного (обов’язково для готелів 3*, розташованих у курортно- рекреаційній зоні);

2) плавальний басейн

 

 

 

 

 

×

 

×

 

×

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

92.

Медичний кабінет

 

 

 

 

×

93.

Перукарня першої чи другої категорії відповідно до вимог

ДСТУ  4094  (якщо  кількість номерів більша ніж 50)

 

 

 

×

 

 

94.

Перукарня   вищої   категорії відповідно  до  вимог  ДСТУ

4094

 

 

 

 

×

 

×

95.

Кімната  побутового  обслу-

говування

×

×

×

×

 

96.

Камера схову (цілодобово)

×

×

×

×

×

97.

Магазини і торговельні кіо-

ски   (з   продажу   сувенірів,

парфумно-косметичної,            тю-

тюнової          продукції,            газет,

журналів та іншої поліграфі-

чної продукції)

 

 

 

×

 

×

 

×

ХІ. П о с л у г и

98.

Служба прийому (цілодобово)

×

×

×

×

×

99.

Швейцар

 

 

 

×

×

100.

Піднесення багажу (з маши-

ни в номер і з номера в ма-

шину) цілодобово

1) на прохання;

2) обов’язково

 

 

 

×

 

×

 

×

 

×

101.

Прибирання номера  покоїв-

кою

1) щоденно;

2)   контролюючи   його  стан упродовж дня

 

×

 

×

 

×

 

×

×

 

×

×

102.

Заправляння  ліжок  покоїв-

кою

×

×

×

×

×

103.

Заміна постільної білизни

1)  один  раз  на  3  дні  або  за бажанням гостя;

2)  щоденно  чи  за  бажанням гостя

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

104.

Заміна рушників

1)  один  раз  на  3  дні  або  за бажанням гостя;

2)  щоденно  або  за  бажанням гостя

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Д о д а т ки

 

 

 

 
Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

105.

Прання

1) повернення білизни впро-

довж 24 годин;

2) повернення білизни впро-

довж 12 годин

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

106.

Прасування

1)  надавання  праски,  прасу-

вальної дошки;

2) упродовж години, а також у вихідні дні

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

107.

Чищення одягу (хімчистка)

 

 

×

×

×

108.

Дрібний ремонт одягу

×

×

×

×

×

109.

Чищення взуття

1)   персоналом   готелю   чи автоматом;

2) персоналом готелю

 

 

 

 

 

×

 

×

 

×

110.

Послуги секретаря, стеногра-

фіста,   перекладача,   посиль-

ного

 

 

 

 

×

 

×

111.

Надавання  в  користування

(самостійне   або   за   участю

обслуговуючого            персоналу)

комп’ютерів,  електронних

засобів зв’язку, відео-, аудіо-

устаткування

 

 

 

×

 

×

 

×

112.

Зберігання цінностей у сей-

фі адміністрації

×

×

×

×

×

113.

Зберігання багажу

×

×

×

×

×

114.

Обмін валюти

1) для 3* готелів допускають наявність пункту обміну ва- люти чи банкомата на відстані до 100 м;

2) цілодобово

 

 

 

 

 

×

 

×

×

 

×

×

115.

Приймання  кредитних  ка-

рток

 

 

×

×

×

116.

Організація зустрічей і про-

водів (в аеропорту, на вокзалі тощо)

 

 

 

 

×

 

×

117.

Виклик таксі

×

×

×

×

×

118.

Оренда (прокат) автомобіля

 

 

 

×

×


Круль Г.Я. Основи готельної справи


Продовження додатка А


1

2

3

4

5

6

7

119.

Паркування автомобіля персоналом готелю та подання з гаража (зі стоя-

нки) до під’їзду автомобіля гостя

 

 

 

 

 

×

120.

Бронювання квитків  на різні види

транспорту

 

 

×

×

×

121.

Бронювання і (або) продаж квитків до  театру  та  на  інші  розважальні

заходи

 

 

×

 

×

 

×

 

×

122.

Туристичні     послуги            (туристична

інформація,  екскурсії,  гіди-перекла-

дачі тощо)

 

 

 

×

 

×

 

×

123.

Прокат спортивного та відпочинково-

го інвентарю для готелів, розташова-

них у курортно-рекреаційній зоні

 

 

 

×

 

×

 

×

124.

Виклик швидкої допомоги, користу-

вання аптечкою першої допомоги

×

×

×

×

×

ХІІ. Послуги харчування

125.

Надавання сніданків

 

 

×

×

×

126.

Робота принаймні одного бару ціло-

добово

 

 

 

×

×

127.

Обслуговування в номері

1) з 7.00 год. до 24.00 год.;

2) цілодобово

 

 

 

 

 

×

 

×

 

×

ХІІІ. Вимоги до персоналу та його підготовленості

128.

Посадові інструкції для персоналу, що фіксують функційні обов’язки і вста-

новлені правила роботи

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

129.

Кваліфікація: керівники та персонал

повинні бути підготовлені:

1) щодо виконуваної роботи;

2)  щодо  убезпечення  перебування  в готелі

 

×

×

 

×

×

 

×

×

 

×

×

 

×

×

130.

Знання мов

1) добре володіння персоналом слу- жби прийому однією іноземною мовою

2) вільне володіння персоналом слу- жби прийому англійською та ще однією іноземною мовою, підтвер- джене документом про відповідну освіту (як мінімум закінчення спеці- альних курсів)

 

×

 

×

 

×

 

×

 

×

 

 

 

 

 

 


Д о д а т ки

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

 

3) достатні знання англійської мови покоївками,  швейцарами  та  іншим

обслуговуючим персоналом

 

 

 

 

×

 

×

131.

Персонал   повинен   бути            здатний

створювати в готелі атмосферу гос-

тинності, у стосунках з гостями ви-

являти доброзичливість

 

×

 

×

 

×

 

 

132.

Персонал повинен бути добре підго-

товлений   та   люб’язний,   готовий швидко та ефективно виконати про-

хання гостей

 

 

 

 

×

 

×

133.

Персонал повинен проходити періо-

дичний медичний огляд

×

×

×

×

×

134.

Зовнішній вигляд персоналу

1) формений одяг, диференційований

за службами, службові позначення;

2)  уніформа  персоналу  з  характер-

ними для готелю особливостями

 

×

 

×

 

×

 

×

×

 

×

×

 

 

 
6. Загальні вимоги щодо врахування потреб інвалідів

6.1. Вхід до готелю повинен бути пристосований до потреб інвалідів та інших мало мобільних груп населення.

6.2. Служба прийому повинна мати спеціальне місце для обслугову-

вання особи, що рухається на візку.

6.3. Готелі усіх категорій повинні мати щонайменше один номер,

пристосований для потреб інвалідів.

6.4. У загальнодоступній частині готелю принаймні один туалет по-

винен бути пристосований для потреб інвалідів.

6.5. У громадських приміщеннях (вестибуль, холи, приміщення для хар-

чування тощо) потрібно визначити місця для особи, що рухається на візку.

7. Загальні вимоги до якості устаткування та оснащення готелів різних категорій

7.1. Готелі категорії 1 зірка

Готелі категорії одна зірка можуть бути побудовані з недорогих бу- дівельних матеріалів, мати устаткування та меблі, випущені серійно, але всі меблі та електроприлади повинні бути справні, функційні.

Постільна білизна та рушники повинні бути якісні, без пошкоджень.

Санвузли повинні бути оснащені справним устаткуванням, стіни і підлога вкриті водонепроникним матеріалом.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

7.2. Готелі категорії 2 зірки

Все устаткування готелю може бути недороге, але функційне, спра-

вне, у доброму технічному стані.

Постільна білизна в доброму стані, незношена, без пошкоджень, з натуральних або натурально-штучних тканин: може бути однотонна або з малюнком, біла або кольорова, картата або у смужку.

Оснащення санвузлів повинно мати естетичний вигляд, стіни і під- лога вкриті водонепроникним матеріалом і зроблені якісно, без видимих недоліків.

7.3. Готелі категорії 3 зірки

Будинок готелю повинен органічно вписуватися в архітектурний ан- самбль вулиці (площі), головний фасад будинку повинен відповідати певному архітектурному стилю. Якщо будинок побудовано за невдалим проектом і він має невиразний фасад, повинен бути застосований широ- кий спектр сучасних будівельних технологій і матеріалів, які дають змо- гу зробити зовнішній вигляд привабливим.

Меблі та оснащення можуть бути з матеріалів середньої вартості, але добре оформлені, відповідати єдиному стилю. Усе устаткування повинно бути у доброму технічному стані та створювати затишок.

Номери та громадські приміщення повинні бути прикрашені деко-

ративними елементами, картинами та іншими художніми творами.

Постільна білизна з натуральних тканин, незношена, однотонна або з малюнком, біла або кольорова, картата або у смужку.

Санвузли повинні бути оснащені якісним устаткуванням середньої вартості, стіни і підлога вкриті відповідним водонепроникним матеріа- лом, зроблені без недоліків.

7.4. Готелі категорії 4 зірки

Будинок готелю повинен органічно вписуватися в архітектурний ан-

самбль вулиці (площі).

Усі фасади будинку повинні відповідати певному, чітко вираженому архітектурному стилю; у випадку реконструкції будинку, який є істори- ко-архітектурною пам’яткою, потрібно зберегти   початковий вигляд фасадів, фресок, вітражів.

Інтер’єр будинку повинен бути створений відповідно до єдиного ди- зайн-проекту, стіни прикрашені художніми творами, які гармонують з інтер’єром.

Будівельні  матеріали,  меблі  та  устаткування  громадських  примі-

щень і номерів повинні бути з дорогих матеріалів, комфортні та у дуже


Д о д а т ки

доброму технічному стані. У всіх приміщеннях мають бути килими або килимові покриття відповідної якості.

Постільна білизна з тонкотканих натуральних тканин, біла або ко-

льорова.

Санвузли повинні бути оснащені якісним дорогим устаткуванням у відмінному стані, стіни й підлога покриті відповідним водонепроникним матеріалом не менше ніж на 2/3 поверхні за висотою.

7.5. Готелі категорії 5 зірок

Вимоги до будинку такі ж, як до готелів категорії 4*. Винятковий дизайн інтер’єру. Номери, холи, вестибуль прикрашені авторськими роботами: картинами, декоративними прикрасами, керамікою, гобеле- нами тощо. Предмети інтер’єру і оформлення повинні створювати рес- пектабельну атмосферу готелю.

Загальне устаткування, устаткування громадських приміщень, кім- нат і санвузлів, меблі та килими повинні бути з найдорожчих матеріалів, мати власні неповторні особливості і перебувати у бездоганному стані. Посуд та столові прибори мають бути одного стилю, гарнітурні.

Постільна білизна з тонкотканих натуральних тканин із вишитою або витканою емблемою готелю.


Круль Г.Я. Основи готельної справи