Список використаної та рекомендованої літератури

1.         ДСТУ 4269:2003. Національний стандарт України «Послуги ту-

ристичні. Класифікація готелів»

2.   Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 18.11.2003 № 1282 – ІV // Відомості Верховної Ради Украї- ни. – 2004. – № 13.

3.         Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресто-

ранний  бізнес:  Ціноутворення,  конкуренція,  державне  регулювання  /

Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

4.    Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Ту- роперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.

5.         Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление,

обслуживание: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 252 с.

6.         Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Оснащение.  Евроремонт.

Эксплуатация. – К.: Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 334 с.

7.         Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Проблемы,  перспективы,

сертификация: Учебное пособие. – К.: ВИРА-Р, 2001. – 208 с.

8.         Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес.

– Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 348 с.

9.         Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов.

– Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 352 с.

10.  Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 386 с.

11.  Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. – Ростов н/Д:

Феникс, 2003. – 384 с.

12.  Готельна справа. Конспект лекцій: У 2 ч. / Укл. Г.Я. Круль– Че-

рнівці: Рута, 2008. – Частина 2. – 68 с.

13.  Готельне господарство: Конспект лекцій / Укл. Г.Я. Круль. –

Чернівці: Рута, 2006. – Частина 1. – 52 с.

14.  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Центр уч-

бової літератури, 2007. – 224 с.

15.  Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и рестора-

нов. – М.: Новое знание, 2004. – 391 с.

16.  Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресто-

ранов: Учебник. – 3-е из., перераб. и доп. – Минск: Новое знание, 2002. –

368 с.


 

17.  Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Че-

рнівці: Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

18. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 240 с.

19.  Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимст-

во. Туризм. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 1063 с.

20. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. – К.: Федерація профспілок України, Ін-т туризму, 1997. – 176 с.

21.  Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслужи- вания: Учебник для начального профессионального образования. – М.: Академия, 2002. - 208 с.

22.  Мальська М.П., Худо В.В. Цибух В.І. Основи туристичного біз-

несу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. –

272 с.

23.  Медлик  С.,  Инграм  Х.  Гостиничный  бизнес:  Учебник  [пер.  с англ. А.В. Павлов]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.

24.  Менеджмент туристичної індустрії / Школа І.М. та ін.. – Черні-

вці:ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

25.  Менеджмент  туристичної  індустрії:  Навчальний  посібник  /

Школа І.М. та ін.; за ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці: Книги-ХХІ,

2005. – 596 с.

26.  Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менедж-

мент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 346 с.

27.  Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Л. Лесика, А.В. Чернышева. – М.: Издательский дом «Аль- пина», 2001. – Т. 3.

28. Організація обслуговування у малих готелях / Мунін Г.Б., Ти- мошенко З.І., Палеха Ю.І., Стамболов М.Д.; за заг. ред. проф. О.В. Шер- бенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 181 с.

29.  Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.

30.  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури,

2007. – 344 с.

31.  Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник. –

К.: Кондор, 2005. – 408 с.

32.  Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес. – М.: Финансы


 

и статистика, 2004.

33.  Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф. Маркетинг готель-

них послуг. – Львів: Вид-во Львів. комерційної академії, 2000. – 246 с.

34.  Туризм в Україні. Статистичний збірник. – Київ, 2008. – 218 с.

35.  Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А.Д. Чудновского. –

М.: ЭКМОС, 2003. – 447 с.

36.  Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие / Под ред. Л.П. Шматько. – 2-е изд-е. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 352 с.

37.  Уніфіковані технології готельних послуг / За ред проф. В.К. Фе-

дорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк.,

2001. – 237 с.

38.  Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ.

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

39. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібн. / Мунін Г.Б., Змійов А.О., Зінов’єв Г.О. та ін.; за редакцією проф. Дорогу- нцова С.І. – К.: Ліра-К, 2005. – 520 с.

40. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму: Навчальний посібник. – К: Альтер-прес, 2005. – 320 с.

41.  Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч.

посібник. – К.: 2002.

42.  Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі. Навч. посібник / Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С., Кошиль Ю.В.; за заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. – 370 с.

43.  Яковлев Г.А.   Экономика гостиничного хозяйства: Учебное по-

собие. – М.: Изд-во РДЛ, 2005. – 224 с.

44.  www.tophotels.ru/main/interesting.

45.  http://otel-e.com/ru/article/inrequirements.

46.  www.forbesrussia.ru/stil-zhizni/puteshestviya.

47.  http://www.mijsvit.com.ua/content/view/.

48.  http://www.jobs.ua/ukr/job_description/rubrics-304/.

49.  http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/vipusk-87/.

50.  http://search.ligazakon.ua/search/business/instruction/ua/.

51.  http://tourlib.net/lib.htm.


Круль Г.Я. Основи готельної справи