Завдання для практичних робіт

Географія розвитку готельного господарства в Україні

Завдання 1. а) Використовуючи дані таблиці 1 додатка Г, проаналізувати структуру засобів розміщення в Україні за 2007 рік. Побуду- вати дві секторні діаграми, відобразивши розподіл підпри- ємств за типами та одноразову місткість підприємств тимча- сового проживання. Пояснити причини такого розподілу;

б) взявши до уваги дані таблиці 2 додатка Г, побудувати графіки (чи стовпчикові діаграми) і проаналізувати динамі- ку кількості готелів та інших місць для тимчасового про- живання за період з 2000 по 2007 роки. Пояснити причини виявлених змін.

Завдання 2. а) За даними таблиці 3 додатка Г розрахувати показники середньообласної забезпеченості міст України готелями (кількість готелів/кількість міст). Для розрахунків викорис- товувати показники за 2007 рік;

б) на контурній карті способом картограми здійснити райо-

нування областей України:

1)  за кількістю готелів (засобом якісного фону);

2)  за забезпеченістю міст готелями (засобом штриховки);

в) письмово проаналізувати виявлені закономірності. З’ясувати, а яких регіонах держави вдалося зберегти інфра- структуру, а де відбувається занепад готельного господарс- тва. Зробити висновки щодо динаміки (2000-2007 рр.) та перспектив розвитку готельного господарства в розрізі ад- міністративних одиниць України.

Завдання 3. Об’ємною прямокутною картодіаграмою подати кількість готелів,  чисельність  номерів  та  їхню  місткість  за 2000  і

2007 рр. (використовуючи табл. 3, 4, 6 додатка Г). Причо- му, виходячи із масштабу, на осі ординат відкладається кі- лькість готелів, на осі абсцис – кількість номерів, кінці лі- ній з’єднуються перпендикулярними прямими, в результаті отримуємо прямокутник.


Завдання для практичних робіт


Подпись: К-сть готелівКількість номерів


Місткість номерів


2000 р.            2007 р.

Завдання 4. Проаналізувати дані таблиці 5 додатка Г. Виділити регіони з найбільшими, пересічними і найменшими показниками жи- тлової площі номерів та середньої площі одного номера. Використовуючи методи якісного фону і штриховки, здійс- нити групування адміністративних областей за вказаними величинами та виявити закономірності. Зробити аналіз ди- наміки зазначених показників у розрізі адміністративних одиниць за період з 2000 до 2007 рр.

Завдання 5. На підставі даних таблиці 6 додатка Г обчислити показники забезпеченості 1000 осіб місцевого населення готельними місцями у розрізі адміністративних одиниць України за 2000 і 2007 рр. (скласти пропорцію: наприклад, для АР Крим за даними 2000 року:

11357 місць припадає на 2024,1 тис.  мешканців х місць – на 1000 осіб

х = 11357 × 1000 : 2024100 = 5,6 місць на 1 тис. мешканців) Порівняти отримані величини між собою та з аналогічними по окремих європейських країнах (Франції, Іспанії, Польщі), де на

1000 осіб місцевого населення припадає близько 20 місць у го-

телях чи інших засобах розміщення. Зробити висновки.

Завдання 6.   а) Використовуючи дані таблиці 9, на контурній карті України способом картограми засобом якісного фону пока- зати зміну кількості обслужених приїжджих у готелях за

2000-2007 роки:

Ккарт. = К2007 – К2000

Відтінки одного кольору


Круль Г.Я. Основи готельної справи

б) на контурній карті України у розрізі всіх адміністратив- них одиниць способом колової картодіаграми зобразити величину обслужених приїжджих у готелях та інших міс- цях для тимчасового проживання за 2007 р. Радіус кожного

K


кола обчислити за формулою


R      , де К – кількість

m


обслужених, m – основа масштабності;

в) визначити частку іноземців у структурі обслужених при- їжджих за 2007 рік. Зобразити секторною діаграмою (за- значений сектор виділити штриховкою) в межах колової діаграми із загальною величиною обслужених туристів;

г) виявити територіальні відмінності і з’ясувати їхні причини.

Завдання 7. Проаналізувати дані таблиці 10 додатка Г. Виділити країни, які є найбільшими споживачами послуг гостинності в Укра- їні. Простежити динаміку розподілу іноземців у готелях та інших місцях для тимчасового проживання за період 2000-

2007 рр. по найбільших країнах. З допомогою колової діаг- рами зобразити розподіл іноземців у готелях за найбільши- ми країнами світу, з яких вони прибули до України.

Завдання 8. Використовуючи літературні джерела, Інтернет-сайти, пе- ріодичну пресу та статистичні дані додатка Г охарактеризу- вати передумови, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку готельного господарства адміністративної одиниці України (на вибір студента) за таким планом:

1. Передумови розвитку туризму в регіоні дослідження.

1.1. Природні умови і ресурси (особливості поверхні, кліма- тичні умови і ресурси, водні ресурси, флора і фауна, приро- дно-заповідний фонд – з точки зору використання в турис- тичній галузі);

1.2. Історико-культурні та архітектурні пам’ятки як об’єкти туристичних атракцій;

1.3. Соціально-економічні умови і ресурси (з точки зору використання в туристичній індустрії).


Завдання для практичних робіт

2. Характеристика сучасного стану розвитку готельного господарства в адміністративній області.

2.1.  Динаміка  розвитку  готельного  бізнесу  в  регіоні  дослі-

дження за 2000-2007 рр. (із використанням даних додатка Г);

2.2. Організація надання основних і додаткових послуг у найбільших готелях області.

3. Проблеми і перспективи розвитку готельно-

туристичного сервісу в регіоні дослідження.


Предметний покажчик