8.5. Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе, барів

Торгово-технологічне устаткування залежно від його призна-

чення можна поділити на декілька груп:

         механічне;

         теплове;

         холодильне;

         навантажувально-розвантажувальне;

         торгове.


 

Механічне устаткування охоплює машини, призначені для механічної або гідромеханічної дії на об’єкти. До них належать: машини для обробки картоплі та овочів, риби, м’яса, приготуван- ня тіста та кремів, нарізування хліба й гастрономічних продуктів, миття столового посуду і начиння, а також універсальні машини з комплектом механізмів, що знімаються.

Теплове устаткування призначене для теплової обробки про-

дуктів. До нього відносять:

>          плити, що працюють на різних видах енергоносіїв (тверде,

рідке, газоподібне паливо, електроенергія);

>          апарати для готування їжі: казани, автоклави, паровариль- ні апарати, апарати для смаження й випічки (шафи для смаження, печі, сковороди, фритюрниці, грилі тощо), ша- шликові апарати, кип’ятильники, водонагрівачі, кавовар- ки, апарати для теплової обробки продуктів у полі надви- сокочастотних електромагнітних коливань та інфрачерво- ного випромінювання;

>          допоміжні теплові апарати, зокрема марміти, теплові стій- ки, термоси, термоконтейнери, лінії прилавків самообслу- говування;

>          модульне теплове устаткування для обслуговування за ме-

тодом «шведського столу».

Холодильне устаткування призначене для зберігання продук- тів, що швидко псуються, при низькій температурі. Воно охоп- лює: стаціонарні холодильні камери, збірно-розбірні холодильні камери, холодильні шафи, прилавки, прилавки-вітрини, охоло- джувані торгові автомати.

Навантажувально-розвантажувальне устаткування призна- чене для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. До цього виду устаткування відносять: роликові доріжки, чи еле- ктроталі, ліфти, самохідні візки, навантажувачі, стрічкові, плас- тинчасті, роликові конвеєри та інші засоби механізації.

Торгове устаткування призначене для прийому і продажу си- ровини, готової продукції, розрахунку з покупцями. У сфері хар- чування також застосовуються ваги, контрольно-касові апарати, торгові апарати та комп’ютери.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Назвіть  складові  частини  інженерно-технічного  устаткування готельних комплексів.

2. Розкрийте особливості водопостачання готелів. З яких елементів складається внутрішня водогінна мережа в готельних комплексах. Як поділяються водогони за призначенням?

3. Охарактеризуйте принципи дії протипожежних водогонів та си-

стем пожежогасіння у готельних комплексах.

4. Які системи гарячого водопостачання використовуються у готелях?

5. Дайте характеристику систем опалення, що використовуються у готельних комплексах.

6. Назвіть види кондиціонування повітря у готелях. Які вимоги ста- вляться до центральних систем кондиціонування? Назвіть джерела холодопостачання для систем кондиціонування.

7. Охарактеризуйте принципи дії природної та механічної вентиля-

ції повітря у готельних комплексах.

8. Розкрийте суть централізованого видалення пилу у готелях.

9. Які види сміттєвидалення застосовуються у готельних комплек-

сах різних країн світу?

10. Дайте характеристику ліфтового господарства готелів. На- звіть основні пристрої і прилади, необхідні для безпечної роботи ліфтів. Як здійснюється  статичне і динамічне випробування ліфтів?

11. Охарактеризуйте електроустаткування готельних комплексів залежно від їхньої категорії.

12.  Які групи торгово-технологічного обладнання виділяють у за-

кладах харчування при готелях? Охарактеризуйте їх.


Особливості діяльності готельних служб