8.3. Електроустаткування

Освітлення номерного фонду і місць загального користування сучасних готельних комплексів, а також слабкострумові пристрої, за допомогою яких можна задовольнити зростаючі потреби клієн- тури в комфорті та сприяти раціоналізації обслуговування й управ- ління готельним комплексом, мають особливу важливість. Чим вищий комфорт, тим складніша робота, пов’язана з підготовкою персоналу, контролем за його роботою та її умовами. Впроваджен- ня передової техніки та устаткування може сприяти скороченню штату при раціональному розподілі та групуванні цих пристроїв.

У системі електропостачання готельних комплексів передбачені дві ізольовані схеми – від основного джерела і резервна (аварійна).


 

Національним стандартом України ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» для готелів категорії 3*, за від- сутності централізованого аварійного електропостачання, перед- бачається наявність стаціонарного генератора, що забезпечує еле- ктричним струмом основне освітлення і роботу устаткування (зо- крема, ліфтів) упродовж не менше 24 годин, а для готелів категорії

4* і 5* – стаціонарного генератора, який забезпечує роботу всього енергоспоживаючого обладнання.

Штучне освітлення готельних комплексів умовно можна поді-

лити на три частини:

-     репрезентативна частина із громадськими приміщеннями (вхідні вестибулі, бюро оформлення готельної документації, різні салони, холи, ресторани тощо), освітлення яких значною мірою залежить від архітектури інтер’єрів, що визначаються смаком архітектора і традиціями країни;

-           номерний фонд готельних комплексів і загальні коридори,

що займають найбільшу частину площі (60-80 %);

-           площа,   зайнята   технічними   приміщеннями,   кухнями,

пральнями тощо.

Для тих приміщень, де освітлення відіграє важливу роль у створенні певного інтимного середовища, переважно використо- вують лампи розжарювання, оскільки колір цих джерел найтеплі- ший і найприємніший.

Люмінесцентне освітлення найкраще застосовувати там, де світло горить безперервно або де потрібні високі рівні освітленос- ті, тобто в приміщеннях, призначених для технічного устаткуван- ня, в кухні, пральні та службових коридорах.

Вмикання і вимикання освітлення громадських приміщень по-

винні здійснюватися централізовано із спеціальних пунктів або щитів, розташованих поза шляхами евакуації. У коридорах і гро- мадських приміщеннях повинна бути передбачена мережа розеток для живлення побутових електроприладів.

У готелях електропостачання повинно мати дві схеми розга-

лужень: основне та чергове. Чергове електроосвітлення, що ста- новить приблизно 30 % від основного, необхідно включати з ме- тою економії електроенергії в нічний час і в часи відпочинку гос-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

тей. Цими мережами забезпечується освітлення коридорів, сходів, під’їздів, вестибулів, гардеробів, камер схову, радіовузла, пожеж- них покажчиків, кас, станцій пожежної та охоронної сигналізації, реклам і телефонних кабін. Для вмикання і вимикання основного та чергового освітлення потрібно застосовувати реле часу та ав- томатичні фотовимикачі.