8.1.4. Системи опалення в готелях

Система опалення в готелях повинна створювати стабільний температурний режим під час опалювального сезону та комфортні гігієнічні умови відповідно до вимог. Упродовж усього опалюва- льного сезону система опалення повинна працювати безперебійно і  при мінімальних витратах тепла забезпечувати нормальну тем- пературу в усіх приміщеннях.

Системи опалення поділяються на місцеві і центральні. До мі- сцевих систем відносять такі, де всі основні елементи об’єднані в один пристрій. Такими системами є печі, газове і електричне опа- лення. Радіус їхньої дії обмежений одним або двома суміжними приміщеннями.

У центральних системах джерело тепла винесене за межі опалювальних приміщень або взагалі за межі будівлі.

У готельних комплексах застосовують такі системи опалення:

1. Водяне опалення. Найпростішим для обслуговування і най- дешевшим з експлуатаційної точки зору в невеликих готельних комплексах, об’єм яких не перевищує 10 тис. м2, є водяне гравіта-


 

ційне опалення. Для великих об’єктів застосовується насосне во- дяне опалення, що ґрунтується на примусовій циркуляції води в нагрівальних пристроях.

2. Опалення парою низького тиску найчастіше використову- ється в установках нагрівання води, пральних установках і окре- мих апаратах (пароповітряних апаратах, протипожежних установ- ках, сушарках), а також у кухнях чи варильних котлах. Пара має тиск до 0,5 атмосфер і температуру до 110 ºС.

Принцип дії даної системи опалення полягає в генерації пари в котлах. Ця пара підводиться по трубах до опалювальних при- строїв, де конденсується. Конденсат відводиться по трубі безпо- середньо в котел або в конденсаційний бак; звідти вода перекачу- ється в паровий котел і знову піддається випаровуванню.

3. Повітряне опалення. Опалення виробничих приміщень і то- ргових залів ресторану повітрям проводиться за допомогою вен- тиляційних установок, які одночасно виконують роль вентиляції та опалення. Для опалення використовуються пароповітряні апа- рати, обладнані нагрівачем, до якого підведена пара низького тис- ку, і вентилятором, які працюють за принципом засмоктування повітря з приміщення або ззовні.

4. Променеве опалення. У цьому випадку нагрівальні канали розміщуються в конструкції стель, у панелях стін, підлозі чи пере- городках. При променевому опаленні нагріваються поверхні буді- вельних конструкцій (стеля, стіна), які передають тепло повітрю. Температура поверхні обігріву коливається в межах 30-50 ºС.

5. Калориферна система не тільки нагріває повітря, але й зво-

ложує та очищає його за допомогою спеціальних фільтрів.

У багатьох готельних комплексах успішно застосовується еле-

ктроопалювальна система під покриттям підлоги.

Теплопостачання готельних комплексів від тепломереж здійс- нюється за договором із постачальником тепла споживачам. Роз- рахунок за теплопостачання залежить від об’єму приміщень і витрат гарячої води. У випадку такого теплопостачання більшість готельних комплексів обладнують вузли обліку теплових ресурсів, що знижує витрати.


Круль Г.Я. Основи готельної справи