Передмова

Сьогодні туризм посідає одне з провідних місць у структурі господарства багатьох країн світу. Його частка становить до 10% світового валового національного продукту та 11% світових спо- живчих витрат. Саме ця сфера діяльності є однією із трьох найбі- льших експортних галузей. Окрім того, вона є одним із найважли- віших і найперспективніших роботодавців у світі. На сьогодні кожна п’ятнадцята людина на планеті працює у сфері готельного і туристичного бізнесу.

Маючи багаті ресурси гостинності і будучи європейською державою, Україна дедалі частіше стає об’єктом зацікавлення західних туристів, але відсутність належної інфраструктури галь- мує інтенсивний розвиток туристичної індустрії в країні. Проте останніми роками спостерігаються позитивні зрушення в даній

галузі, свідченням чого стала розробка Державної програми роз-

витку туризму в Україні до 2010 року, де акцентується увага на пріоритетності становлення сучасного високоефективного і кон- курентоспроможного туристичного комплексу в державі.

Проведення різноманітних заходів європейського рівня на кшталт «Євробачення», «Євро-2012» та ін. стає поштовхом для будівництва нових та реконструкції існуючих засобів розміщення відповідно до світових стандартів. Незважаючи на існуючу в Україні недосконалу законодавчу базу, виведення готельного гос- подарства на новий рівень спонукало іноземних інвесторів вкла- дати кошти у відкриття готелів всесвітньовідомих мереж «Hayatt»,

«Radison SAS», «InterContinental» та ін. Та все ж про якість обслу- говування того чи іншого готелю свідчать не його категорія чи вишуканий інтер’єр, а високопрофесійний кваліфікований персо- нал, здатний задовольнити будь-які бажання вибагливих клієнтів.

Донедавна підготовкою кадрів для готельного господарства в

Україні займалося кілька навчальних закладів. Кількість вузів, де готують фахівців для індустрії гостинності, щорічно зростає, тому й виникає потреба у видавництві підручників і навчальних посіб- ників, де систематизований міжнародний та вітчизняний досвід із готельного господарства, організації обслуговування в закладах


 

гостинності та туристичній індустрії загалом.


Передмова


У даному посібнику розглядаються етапи становлення й роз- витку готельного господарства у світі та Україні, охарактеризова- ний сучасний стан галузі в державі, розкриваються проблеми і перспективи розвитку індустрії гостинності.

Наведені основні підходи до класифікації засобів розміщення, їх види залежно від різних критеріїв, дається коротка характерис- тика основних і спеціалізованих підприємств розміщення. Уза- гальнений світовий досвід з питань класифікації готелів і розкри- то принципи класифікації готелів у різних країнах світу.

Розглянуті питання розташування готельних будівель у плану- вальній структурі міста, принципи вибору майданчика для будів- ництва готелів, а також сучасні архітектурні концепції готельних споруд.

Розкриті питання матеріально-технічної бази та основних фо- ндів готельного господарства, наведені основні показники оцінки руху основних фондів.

Значна увага приділяється основам технологічного процесу надання послуг гостинності, а саме – питанням формування пре- дметно-просторового середовища готелю, функціонування інже- нерно-технічного устаткування в готельних комплексах, особли- востям діяльності провідних готельних служб та організації і на- дання основних і додаткових послуг у закладах гостинності.

У посібнику наведені завдання для практичних робіт, тести для самооцінки опрацьованого матеріалу, значний додатковий і довідковий матеріал, покликаний якнайповніше розкрити сутність готельного господарства у світі загалом і в Україні зокрема.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих на-

вчальних закладів, де вивчаються дисципліни «Готельне госпо-

дарство» та «Технологія готельної справи».


Круль Г.Я. Основи готельної справи