7.2.4. Організація адміністративних приміщень

Блок групи приміщень адміністрації розміщується здебіль- шого на першому чи другому поверсі будівлі готелю. Приміщен- ня адміністрації повинні мати зручний зв’язок із блоками прий- мально-допоміжних приміщень, житла, громадського харчування. До складу групи приміщень адміністрації входять кабінети дире- ктора та його заступників, головного інженера, управляючого; кімнати відділу кадрів, планового відділу, відділу постачання, бухгалтерії, архіву тощо.

Всі адміністративні приміщення об’єднуються в групи за фун-

кціональними ознаками:


Формування предметно-просторового середовища готелю

 приміщення дирекції (кабінет директора, заступника дирек-

тора, приймальня);

 приміщення інженерно-технічного персоналу (кабінет голо- вного інженера і конторські приміщення інженерно-технічного персоналу);

 приміщення планово-економічного відділу (кабінет головно-

го економіста і конторські приміщення);

 приміщення бухгалтерії і каси (кабінет головного бухгалте- ра, конторські приміщення бухгалтерії, приміщення каси, прий- мальне приміщення перед касою);

 приміщення відділу кадрів (кімнати начальника відділу та інспекторів).

У готелях на 50-400 осіб площа адміністративного блоку об- числюється з розрахунку 0,12-0,18 м2 на одне місце. Для більших готелів також встановлені відповідні нормативи.

Адміністративні  приміщення  можуть  мати  довільну  площу.

Зважаючи на постійний характер роботи, тут повинно бути денне освітлення та вентиляція. Внутрішнє оформлення – просте, прита- манне цій категорії приміщень і загальноприйняте в будівництві.

У цих приміщеннях співробітники розміщуються групами від

3 до 10 осіб. Найбільш раціональним вважається безкоридорне і ландшафтне планування приміщень, без ізоляції робочих місць, що досягається завдяки використанню секційного обладнання, легких перегородок і екранів.

До приміщень адміністрації належать побутові приміщення пе- рсоналу готельного комплексу – гардероби для домашнього одягу і спецодягу, туалетні кімнати і душові. Побутові приміщення і служ- бові проходи відокремлюються від приміщень для обслуговування мешканців готелю і забезпечуються окремим зовнішнім входом.