7.2.1. Організація приміщень вестибульної групи

Основною об’єднувальною ланкою всіх груп приміщень готе- лю є блок приймально-допоміжних приміщень із вестибулем. Він створює перше враження про готель. У цих приміщеннях здійснюються: прийом, оформлення і розміщення приїжджих, розрахунки з ними, надання інформації щодо діяльності готель-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

них служб, різноманітних заходів, подій, визначних місць, екску-

рсій, зберігання і транспортування багажу тощо.

Функціональна організація приміщень вестибульної групи по- винна забезпечити раціональне взаємне розміщення вертикальних комунікацій і входів, з тим, щоб рух основного потоку клієнтів був найкоротшим.

Для кращої організації простору у вестибулі витримується чі- тке зонування, яке зводить до мінімуму перетин потоків тих, хто проживає, від’їжджає і приїжджає, персоналу, епізодичних гостей і шляхів доставки багажу в номери та до автобусів. Для цього використовують декоративні решітки або екрани, зміну рівня підлоги або стелі приміщення, розстановку меблів різного функ- ціонального призначення, елементи декоративного оздоблення, різноманітний характер освітлення і типи світильників, колір, оздоблювальні матеріали з різною фактурою поверхні.

У вестибулях передбачені такі основні зони:

         зона інтенсивного пішого руху охоплює маршрут транзит-

ного руху до ліфтів і сходів;

    зона екстенсивного пішого руху включає піші підходи до допоміжних приміщень, гардероба, торгових кіосків, телефонів-

автоматів і групи прийому. Нормативна площа вестибуля з гарде- робом приймається 0,74 м2  на 1 місце. До групи приміщень при- йому належать: черговий адміністратор, що веде облік зайнятих номерів, попередніх замовлень; каса, де клієнти оплачують всі надані послуги, автоматично зареєстровані на індивідуальних картках; портьє, що веде облік ключів (а за ними – присутність клієнтів), видає кореспонденцію і виконує особисті доручення;

   допоміжна зона охоплює відділення зв’язку, банківське відділення, транспортне агентство, перукарню, пункти прийому

речей на ремонт, хімчистку і пральню, в камеру схову тощо;

    рекреаційна зона забезпечує короткотривалий відпочинок гостей, що приїжджають і від’їжджають.

Розміщення функціональних зон може бути різним: фронта- льним, поздовжнім і концентричним. Склад зон та їхня організа- ція залежать від типу готелю. У чотири- та п’ятизіркових готелях


Формування предметно-просторового середовища готелю

передбачаються магазини і торгові кіоски. При вестибулях по- винні бути спеціальні приміщення для сортування багажу, звідки він спеціальним ліфтом доставляється на відповідні житлові по- верхи та в номери. Із приміщень сортування багажу повинен бути безпосередній доступ до автобусів і автомобілів, що приїжджають і від’їжджають.

Розміщення допоміжних приміщень готелю навколо його основ- ної ланки – вестибуля – повинно передбачати можливість швидкого орієнтування прибулих, зорового контролю за відвідувачами і ви- ключати можливі (в туристичних готелях) скупчення груп туристів.

Основними елементами вестибуля є головний вхід у готельний

комплекс, вертикальні комунікації, що пов’язують вестибуль із ви- щими поверхами (житловими), і стійка оформлення. Від правиль- ного розміщення всіх елементів та дотримання технологічної їх послідовності (вхід – стійка оформлення – вертикальні комунікації) значною мірою залежить чіткість руху у вестибулі та зручність користування ним. Особливо це має значення у готелях, які пра- цюють за системою «служби портьє», коли ключі від усіх номерів знаходяться у портьє.

Для функціональної організації готелю істотне значення має кі-

лькість входів у будівлю. Готелі великої місткості і високого рівня комфорту мають не менше 3-4 входів. Готелі малої місткості обме- жуються двома входами в будівлю (головним і до службово- побутових приміщень), а також навантажувально-розвантажуваль- ним майданчиком у господарському дворі.

Велике значення має вибір місця установки ліфтів. Ліфти, як

правило, компонуються групами по кілька в кожній. Місця влаш- тування цих груп повинні забезпечувати найкоротші шляхи до номерів; у вестибулі ліфти потрібно розташовувати так, щоб їх можна було легко знайти.

Стійка оформлення – це робоче місце працівників готельного комплексу, зайнятих прийомом і оформленням клієнтів. Тут роз- міщуються черговий адміністратор, розрахункова частина, паспо- ртист, портьє, черговий довідкового бюро, тобто ті співробітники, які виконують функції з прийому, оформлення й обслуговування


Круль Г.Я. Основи готельної справи

гостей. Зазвичай стійка є відкритим бар’єром, що відокремлює працівників готелю від відвідувачів і дозволяє вільно спілкувати- ся з ними. Існують різні варіанти планування стійки, проте у всіх випадках вона повинна забезпечувати зручне місце для роботи і зберігання необхідних документів. Не існує чіткої взаємозалеж- ності між довжиною стійки оформлення, місткістю і категорією готелю. Проте деякі іноземні фахівці вважають, що її довжина приймається з розрахунку 2,5 см на кожне місце в готельному комплексі. Для кращого орієнтування у просторі вестибулю стій- ку оформлення акцентують різними декоративними засобами.

Камера схову служить для зберігання ручної поклажі та обла-

днується стелажами. Її розміщують поруч із вестибулем, нерідко разом із гардеробом, що дозволяє одному працівникові поєднува- ти функції гардеробника і чергового в камері схову. Українськи- ми нормами встановлений розмір камери схову від 5 до 50 м2 за- лежно від місткості готельного комплексу.

У сучасних готельних закладах у камерах схову влаштовують сейфи, де мешканці готелів можуть зберігати гроші та коштовно- сті. За користування сейфами стягується платня, оскільки це до- даткова послуга для готельної клієнтури.

У готельних комплексах, призначених для обслуговування ту- ристів, при вестибулі передбачається спеціальне приміщення для швейцарів, носіїв багажу, а також для сортування і тимчасового зберігання багажу клієнтів. Ці приміщення зазвичай зручно пов’язані з вантажним ліфтом, який доставляє багаж на житлові поверхи і розміщується біля входу до будівлі.

Санітарний вузол при вестибулі призначений для клієнтів, що тимчасово знаходяться в районі вестибулю. Найчастіше він роз- міщується так, щоб відвідувачі ресторану могли ним скористати- ся, здебільшого його розташовують у  підвальному приміщенні під головним вестибулем готельного комплексу.

У готельному вестибулі повинен бути і гардероб для обслуго-

вування гостей. Інтенсивність його роботи зростає в години робо- ти ресторану. Цей гардероб обслуговує також осіб, що приходять до клієнтів готельного закладу.


Формування предметно-просторового середовища готелю