7.2. Функціональна організація приміщень готельних комплексів

Сучасні підприємства готельного господарства – це складний комплексний об’єкт, до якого входить велика кількість примі- щень різного функціонального призначення: для прийому, розмі- щення й обслуговування, надання житла, організації харчування, надання побутових послуг мешканцям, для культурно-масового відпочинку, а також службові, господарські, підсобні, технічні тощо. Склад і кількість приміщень будь-якого підприємства готе- льного господарства залежить від його типу і місткості.

Групування приміщень підприємств готельного господарства розглядається в залежності від їхнього функціонального призна- чення:

         блок приймально-допоміжних приміщень із вестибулем;

         блок приміщень житлової групи;

         блок приміщень харчування;

         блок приміщень адміністрації;

         блок побутових, підсобних і господарських приміщень.

Усі вищезазначені блоки повинні бути взаємопов’язані між собою із врахуванням специфіки функціонального процесу. Зале- жно від типу готелю, до його структури можуть долучатися дода- ткові блоки (культурно-масового, спортивно-оздоровчого і діло-

вого призначення).