7.1.  Організація  прилеглої  території  навколо  готельних будівель

Однією з найістотніших проблем сучасної готельної споруди є розміщення її на ділянці так, щоб перед готельним комплексом вивільнити достатнє за площею місце для влаштування підземних паркінгів і стоянок для автотранспорту. Сучасний турист дедалі рідше приїжджає потягом і чимраз частіше – автобусом чи влас- ним автотранспортом. Це спричиняє необхідність такого розта- шування входу, щоб між основною, прилеглою до магістралі, смугою руху і входом до готельного комплексу було місце для під’їзду 1-2 автобусів і декількох легкових автомашин. Значного клопоту завдають автобуси, які тривалий час розвантажуються, загороджують під’їзд і потребують зручного, захищеного від до- щу доступу до будівлі.

Стоянки для автотранспорту. Після прибуття і вивантажен-

ня багажу власник чи водій автомашини ставить її на тимчасову


Формування предметно-просторового середовища готелю

стоянку до моменту виконання формальностей, розміщення в житловому номері і визначення програми свого подальшого пере- бування. Тому неподалік від входу, на ділянці між під’їздом і основною смугою руху прилеглої вуличної магістралі, повинна розташовуватися тимчасова стоянка для автомашин. Вона може не охоронятися, але її має бути видно від готельного входу. Роз- міри стоянки залежать від місткості готельного комплексу. Стоя- нка повинна розміщуватися поблизу входу в ресторан і мати зру- чний виїзд на вуличну магістраль.

Вхід у готельний комплекс. Дуже важливою і складною про- блемою є архітектурне оздоблення головного входу. Його характер залежить від виду готельного комплексу і від гостей, для яких він передбачений. Архітектурне планування входу може бути мону- ментальним і претензійним чи скромним і простим. Загальним правилом є стриманість, без зайвої реклами або привернення ува- ги пішоходів. Вхідна стіна найчастіше буває суцільно заскленою і висунутою відносно фасаду готельної споруди з метою створення ефекту запрошення для потенційних клієнтів. Вхід зазвичай ро- биться не дуже високим; перед входом необхідна також ніша, яка доповнюється у великих готельних комплексах козирком, що за- хищає від негоди тих, хто висаджується з автомашин чи автобусів.

Часто поруч із входом для гостей обладнується інший вхід для прийому багажу, при якому безпосередньо розташовується вантаж- ний ліфт. Теоретично таке вирішення доречне, проте на практиці воно застосовується рідко з огляду на те, що в небагатьох випадках наперед відомо, до якого номера призначений багаж.

Під’їзні шляхи до допоміжних служб готельного комплек- су. У традиційному плані господарський вхід знаходився у дворі готельної будівлі та сполучався з вулицею проїздом. Сьогодні ж готельні комплекси споруджуються переважно як окремі споруди, тому під’їзні шляхи до господарського входу є серйозною архіте- ктурною проблемою, оскільки всі сторони будівлі однаково ви- димі. Перед входом потрібна також велика площа як місце стоян- ки вантажних машин, що чекають вивантаження.

При використанні вантажних машин для господарських пот-

реб розміри під’їзду перед службовим входом приблизно повинні


Круль Г.Я. Основи готельної справи

становити 15×15 м. Внутрішній двір у низькій господарській час- тині готельного комплексу або критий під’їзд дозволяють приг- лушити небажані шуми.

Гаражі при готельних комплексах є дуже шумними примі- щеннями, але у зв’язку з інтенсивним розвитком автотуризму та через те, що стоянки автомашин на вулиці небажані, вони необ- хідні в кожному великому готельному комплексі. Найчастіше гаражні приміщення розміщуються під землею; рідше – під са- мою будівлею, оскільки густа сітка колон конструкцій ускладнює належне використання простору. Іноді гаражі розташовуються під незабудованою територією.

Наявність вентиляції в гаражі обов’язкова, а виходи забрудне- ного повітря повинні виноситися за територію, що часто призво- дить до створення оригінальних архітектурних елементів у ото- ченні споруди. Можна передбачити викид забрудненого повітря через трубу, яка проходить через будівлю готельного комплексу, хоча це викличе втрату певної частини корисної площі.

Зелені насадження і спортивні споруди при готельних комплексах. Дедалі частіше в проектах готельних споруд перед- бачаються ділянки зелених насаджень, які мають велике декора- тивне значення, а також позитивно впливають на самопочуття клієнтів. Вони оточують спортивні майданчики, стоянки автома- шин, веранди, на яких обладнані ресторани чи кафе. Раціонально запроектувати зелені насадження досить важко, оскільки значна частина ділянки готельного комплексу має тверде покриття і створення одного великого масиву зелені майже неможливе. На- садження дерев частіше передбачаються у вигляді ширм, які відо- кремлюють чи затінюють ділянки різного призначення. Високі зелені насадження впродовж кількох місяців не виконують цієї ролі через відсутність листя. Хвойні дерева можуть тільки част- ково проектуватися на ділянках такого типу.

Багато готельних комплексів прагнуть урізноманітнити пере- бування гостей, створюючи їм можливості для занять спортом. Безперечно, тут беруться до уваги ті види спорту, якими можна займатися індивідуально. Тому обладнуються здебільшого тенісні корти, водні басейни, оточені зеленню. Проте вони характерні для


Формування предметно-просторового середовища готелю

представницьких готельних комплексів, оскільки витрати на вла- штування та експлуатацію таких споруд досить високі по відно- шенню до кількості гостей, що користуються ними.