6.2. Показники оцінки руху і стану основних фондів готельного підприємства

Основні фонди готельного господарства враховуються в нату-

ральній та вартісній формах.

Особливо важливе значення мають вартісні показники, оскільки правильна оцінка основних фондів дозволяє вивчити їхню об’єктивну та реальну динаміку, склад і структуру, розмір амортиза- ції відрахувань, собівартість послуг та ефективність їх використання.

Тривала експлуатація основних фондів, поступове їх зношен-

ня потребують застосування кількох видів вартісної оцінки:

   за повною первісною вартістю;

   за повною відновною вартістю;

   за залишковою вартістю.

Повна первісна вартість основних фондів відображає факти- чні витрати на будівництво, придбання, доставку та монтаж, включаючи послуги сторонніх організацій (постачальника, посе- редника, підрядників та інших), пов’язані із придбанням основних фондів; митні платежі; витрати на страхування при перевезенні;

відсотки за кредит; податки та інші витрати. Повна первісна вар-

тість залишається незмінною впродовж усього терміну служби основних засобів, за винятком випадків розширення, модернізації та реконструкції об’єктів за рахунок капіталовкладень, коли ви- трати додаються до первісної вартості, і переоцінки.

Первісна вартість не завжди дозволяє реально оцінити основні фонди, тому що однорідні основні фонди, придбані та встановле- ні у різний час, враховуються на балансі підприємств у різних цінах. Це перешкоджає правильному визначенню вартості основ- них фондів, динаміки їх розвитку, розмірів амортизаційних відра- хувань і собівартості готельних послуг.

Звідси випливає необхідність оцінки основних фондів за повною відновною вартістю, яка показує вартість у діючих цінах на момент їхньої переоцінки. Повна відновна вартість основних фондів – це витрати на відновлення в сучасних умовах їхньої точної копії з вико-


Основні фонди готельного господарства

ристанням аналогічних матеріалів і збереженням всіх експлуатацій- них параметрів. Вона визначається при їхній переоцінці як вартість відновлення об’єктів основних фондів у сучасних умовах.

Залишкова вартість основних фондів – це різниця між первіс-

ною та відновною вартістю і сумою їхнього зносу.

Вартість зносу основних фондів відображається в амортиза- ційних відрахуваннях. Амортизація характеризує процес планомі- рного нагромадження грошових коштів для відшкодування зно- шених основних фондів. Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно на основі встановлених норм амортизації. Правильно встановлені норми амортизаційних відрахувань дозволяють ство- рити необхідний фонд, поліпшити їх використання та зберігання, сприяти розширеному відтворенню основних фондів. Побудова системи норм амортизації необхідна для планування відтворення основних фондів, складання плану витрат з експлуатації та фі- нансового плану. Норми амортизаційних відрахувань, диференці- йовані за окремими видами основних фондів, розділені на дві частини: для повного відновлення (на реновацію) та для капіта- льного ремонту основних фондів.

Нарахування амортизації проводиться в готельних підприємс- твах за групами та видами основних фондів, передбаченими в збірнику єдиних норм відрахувань, на основі середньорічної вар- тості основних фондів і норм амортизації. Середньорічна вартість основних фондів розраховується з урахуваннями вартості новов- ведених і вибулих впродовж року основних фондів і термінів їх введення в дію та вибуття.

Середньорічну вартість основних фондів можна визначити за формулою


 

F

сер.


 

 Fn


 

F  × K

 
    b   pm

12


FL  (12  K m )

         ,

12


де Fn, Fb – відповідно вартість основних фондів на початок плано- вого року та вартість ОФ, що вводяться в плановому році; Кpm  – кількість повних місяців функціонування ОФ, що вводяться; FL – вартість ОФ, що вибувають у плановому році; Кm – кількість мі- сяців функціонування ОФ, що вибувають.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Необхідною умовою правильного використання основних фо- ндів готельного господарства є підвищення економічного ефекту від їхньої експлуатації. Поліпшення використання основних фон- дів сприяє збільшенню кількості послуг, скороченню часу в про- цесі прийому туристів і надання інформаційних послуг, знижен- ню їхньої собівартості та зростанню прибутку, а також забезпечує економію капітальних вкладень.

Ефективність використання основних фондів готельного го- сподарства визначається за допомогою системи показників. Врахо- вуючи неоднорідність основних фондів, можна виділити узагаль- нюючі показники, які характеризують ефективність використання всієї сукупності основних фонді, та часткові, що відображають

ефективність використання окремих груп основних фондів (буді-

вель і споруд, машин та обладнання тощо). До узагальнюючих пока- зників ефективності використання основних фондів належать пока- зники фондовіддачі, фондоємкості, рівня рентабельності.

Фондовіддача та фондоємкість є найзагальнішими показника- ми оцінки ефективності використання основних фондів як у го- тельному господарстві загалом, так і в окремих його підрозділах. Фондовіддача визначається шляхом ділення річного обсягу пос- луг, які надає готель (у грошовому чи натуральному вигляді), на середньорічну вартість основних фондів, показуючи тим самим обсяг послуг на гривню основних фондів. У вартісному вигляді фондовіддача обчислюється за формулою

Р ФВ            ,

ОФ

де Р – обсяг реалізованих послуг (виручка від реалізації послуг);

ОФ – середньорічна вартість основних фондів (основної діяльнос-

ті готелю).

У натуральному вигляді фондовіддача визначається так:

М ФВ        ,

ОФ

де М – кількість місце-днів.

Зростання фондовіддачі свідчить про  інтенсивний розвиток готельного господарства за рахунок впровадження вдосконалено-


Основні фонди готельного господарства

го обладнання, нових форм організації праці, раціонального вико-

ристання основних фондів.

Важливим аналітичним показником є фондоємкість, що ви- значається як величина, обернена до фондовіддачі, та характери- зує вартість середньорічних основних фондів, що припадають на гривню обсягу реалізованих послуг:

ОФ ФЄ        .

Р

Показники фондовіддачі та фондоємкості доповнюються фо- ндоозброєністю, яка характеризує вартість основних фондів у розрахунку на одного працівника:

ОФ

ФО       , де N – кількість працівників за списком, осіб.

N

Важливою умовою підвищення ефективності використання основних фондів є перевищення темпів зростання обсягу послуг, що надаються на одного працівника, над темпами зростання фон- доозброєності.

Коефіцієнт ефективності використання основних фондів (КЕОФ) характеризує величину прибутків на гривню основних фондів і розраховується за формулою

П КЕ          .

ОФ      ОФ

Цей показник, виражений у відсотках, називається рентабе- льністю основних фондів. Рівень рентабельності основних фон- дів характеризує суму прибутку, що припадає на одиницю варто- сті основних фондів і визначається відношенням балансового прибутку за рік до середньорічної вартості основних фондів:

П

RОФ          100 %.

ОФ

Фондовіддача основних фондів є основним показником. Зрос- тання фондоємкості і фондоозброєності не завжди відображає позитивні зрушення у використанні основних фондів, оскільки вони можуть бути наслідком нагромадження невстановленого обладнання і розширення пасивної частини основних фондів.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Показники фондовіддачі та рентабельності основних фондів характеризують з різних сторін ефективність використання осно- вних фондів. Для її загальної оцінки доцільно визначити інтегра- льний показник використання основних фондів (IОФ):


I ОФ  


ФВ  П ,


де ФВ – фондовіддача основних фондів, грн.; П – прибуток на одну гривню основних фондів.

Усі вищеперераховані показники залежать від розміру та роз- ряду готелів, категорії номерів, коефіцієнта пропускної здатності. Тому порівняльний аналіз варто проводити за однотипними готе- лями, що дозволить виявити реальні резерви підвищення ефекти- вності використання основних фондів.

Стан основних фондів готелів характеризується коефіцієнтами зносу, придатності, вибуття, оновлення.

Для визначення коефіцієнта зносу спочатку визначають зага- льну суму амортизаційних відрахувань за весь період експлуа- тації основних фондів за формулою

P  N   B

C       b         a          t

a          100

де Са  – нарахована сума амортизації, грн.; Рв  – первісна вартість основних фондів, грн.; Na  – річна норма амортизаційних відраху- вань, %; Bt – термін експлуатації основних фондів, роки.

Визначивши суму амортизаційних відрахувань, можна обчис-

лити коефіцієнт зносу:

З

К з  ОФ ,

де З – сума зносу на початок і кінець періоду відповідно, ОФ – вартість основних фондів на початок і кінець періоду відповідно. Коефіцієнт зносу показує ступінь зношеності ОФ підприємства.

Коефіцієнт придатності основних фондів (Кп) визначається шляхом ділення первісної вартості, за винятком зносу на первісну вартість або шляхом віднімання від одиниці коефіцієнта зносу:

К п   1  К з .

Коефіцієнт придатності основних фондів показує частку їх-


Основні фонди готельного господарства

ньої залишкової вартості у первісній.

Коефіцієнт вибуття визначається відношенням суми вибулих основних фондів (ОФв) до суми ОФ на початок року (ОФп):

К        =

 

в

 
ОФ

виб .    .

ОФп

Коефіцієнт вибуття показує, яка частка основних фондів, наяв- них на початок звітного періоду, вибула за означений час через зношеність чи непридатність.

Коефіцієнт оновлення показує питому вагу нових основних фондів, що надійшли впродовж року до їхньої загальної кількості. Визначається діленням суми нових основних фондів, введених в експлуатацію за рік, на суму фондів на кінець року:

ОФ

о

 
К      н  .

ОФк

Цей коефіцієнт характеризує темпи зростання основних фондів.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення понять «матеріально-технічної бази» та «ос-

новних фондів». Розкрийте їхній основний зміст.

2. На які групи поділяються основні фонди за ознакою участі у ви-

робничо-експлуатаційному процесі? Назвіть складові частини цих груп.

3. Охарактеризуйте види основних фондів, що виділяються залеж-

но від функціонального призначення та натурально-речових ознак.

4. Розкрийте сутність фізичного і морального зносу основних фондів.

5. Назвіть та охарактеризуйте види вартісної оцінки основних фо-

ндів, що застосовуються у готельному господарстві.

6. В яких показниках відображається вартість зносу основних фондів?

Розкрийте принципи нарахування амортизації в готельних комплексах.

7. Назвіть  показники,  з  допомогою  яких  визначається  ефектив-

ність використання основних фондів.

8. Охарактеризуйте узагальнюючі показники ефективності викори-

стання основних фондів.

9. Дайте характеристику коефіцієнтів, що характеризують стан основних фондів готелів.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

РОЗДІЛ 3

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ