6.1. Матеріально-технічна база та основні фонди готельного господарства

Для здійснення процесу виробництва та надання готельних по- слуг кожне підприємство повинно володіти певною різноманітніс- тю засобів праці. Сукупність усіх засобів і предметів праці, що використовуються в процесі створення та надання готельних пос- луг, є матеріально-технічною базою готельного господарства.

Основні фонди готельного господарства складають головний зміст його матеріально-технічної бази. Поняття матеріально-тех- нічної бази значно ширше, ніж основні фонди, оскільки готельне господарство користується частиною засобів праці й обладнання інших галузей господарювання. До матеріально-технічної бази належить також господарський інвентар, малоцінні предмети й такі, що швидко спрацьовуються, які застосовуються у ви- робничо-експлуатаційному процесі як засоби праці, але врахову- ються у складі обігових фондів. Цей елемент матеріально- технічної бази готельного господарства становить близько 10 відсотків від її основних фондів.

Отже, поняття «матеріально-технічна база» та «основні фон- ди» хоча й характеризуються загальним економічним змістом, але не є ідентичними.

Основні фонди (ОФ) готелів – та частина засобів праці, що багаторазово бере участь у виробничо-експлуатаційному процесі, повністю чи частково зберігає свою натуральну форму, перено- сить свою вартість на послуги частинами у міру спрацювання й відшкодовує її в процесі реалізації послуг. Відповідно до діючого обліку, до основних фондів відносяться засоби праці, термін слу-

жби яких сягає понад 1 рік і які коштують понад 100 мінімальних

розмірів оплати праці.


Основні фонди готельного господарства

Відповідно до типової класифікації, основні фонди за озна- кою участі у виробничо-експлуатаційному процесі поділяються на дві економічні групи: виробничі та невиробничі основні фонди.

До виробничих основних фондів належать засоби праці, які або  використовуються  у  виробничо-експлуатаційному процесі, або сприяють його здійсненню (будівлі готелів, обладнання). Ви- робничі основні фонди створюють матеріальні умови для надання готельних послуг. До невиробничих відносять фонди, які слу- жать для задоволення побутових і соціально-культурних потреб працівників (житловий фонд, будівлі культурно-побутових уста- нов, навчальних закладів та ін.).

Залежно  від  функціонального  призначення  та  натурально-

речових ознак основні фонди поділяються на види:

-           будівлі;

-           споруди;

-           передавальні пристрої;

-           машини та обладнання;

-           автотранспортні засоби;

-           житло;

-           інструменти;

-           меблі,  виробничий  і  господарський  інвентар  вартістю одиниці понад 15 мінімальних заробітних плат і з термі- ном служби понад рік.

Будівлі та споруди займають найбільшу частку в складі осно- вних фондів готельного господарства. Будівлі поділяються на основні та допоміжні. Основними будівлями вважаються готелі в комплексі та окремо розташовані спальні корпуси, ресторани, спортивні комплекси з басейном, кінотеатри тощо. До допоміж-

них будівель належать котельні, пральні, склади, овочесховища,

гаражі та інші окремо розташовані будівлі, що знаходяться на ба-

лансі готельного підприємства.

До споруд у готельних підприємствах та в їхніх допоміжних господарствах відносять:

   водопідйомні станції,

   артезіанські свердловини прісної та мінеральної води;

   резервуари для мазуту, бензину та інших мастил;


Круль Г.Я. Основи готельної справи

   басейни,  включаючи їх  фундамент, підігрівальний при-

стрій та арматуру;

   берегозміцнювальні споруди, підпірні стіни, фонтани, ка-

налізаційні споруди та інші комунальні споруди;

   спортивні майданчики, тенісні корти, веслувальні, човнові станції, атракціони;

   стежки паркові, пам’ятки, скульптури, огорожі тощо;

   дороги з усіма допоміжними пристроями та знаками.

До передавальних пристроїв належать: передавачі електри- чної та теплової енергії, механічної енергії від двигунів до пра- цюючих  машин,  трансмісії,  трубопроводи тощо;  трубопроводи для опалення, водопостачання, каналізації готельних та інших корпусів; радіо- та телефонні мережі; мережі зовнішнього освіт- лення території.

Машини та обладнання – це силові машини та обладнання до них, генератори, що виробляють теплову й електричну енер- гію; трансформатори; газові генератори, парові котли, електрод- вигуни; обладнання комунального господарства, пралень, теле- фонного зв’язку, пожежне обладнання та ін.

Житло – це будівлі, призначені для тимчасового проживання

(щитові будиночки), які використовуються в літній період.

До транспортних засобів відносять засоби пересування, при-

значені для переміщення людей і вантажів.

До основних фондів готелів належать меблі та інвентар, а та- кож побутові прилади та машини високої продуктивності (пило- соси, кондиціонери та ін.); предмети господарського та культур- ного призначення (килими, картини, телевізори, холодильники, піаніно, магнітофони тощо), а також багаторічні насадження всіх

видів, жива природа та ін.

Залежно від конкретної ролі в процесі надання послуг, ос- новні фонди готелю поділяються на пасивні й активні. Пасивну частину основних фондів складають деякі види споруд, готельні корпуси, передавальні пристрої, засоби комунікації, до активної відносять житлові номери з меблями та іншими предметами гос- подарського та культурного призначення, машини, обладнання. інструмент. Переважна частина основних фондів припадає на бу-


Основні фонди готельного господарства

дівлі та споруди, тобто пасивні, що стримує підвищення культури та якості обслуговування туристів.

За ступенем використання основні фонди поділяються на такі, що: експлуатуються; знаходяться в запасі (резерві); перебу-

вають на стадії добудови, дообладнання, реконструкції та част-

кової ліквідації; законсервовані.

За формами власності основні фонди поділяються на   дер-

жавні та приватні.

Співвідношення вартості окремих груп основних фондів до їхньої загальної вартості, виражене у відсотках, називається структурою основних фондів. Розрізняють виробничу, техноло- гічну та іншу структуру основних фондів. Виробнича структура визначається співвідношенням активної та пасивної частин осно- вних фондів до їхньої загальної величини. Технологічна структу- ра – це співвідношення окремих видів основних фондів до їхньої загальної вартості.

Особливістю основних фондів є те, що вони багаторазово бе- руть участь у виробничому процесі і внаслідок цього знеціню- ються та фізично зношуються. Розрізняють два види зносу – фі- зичний і моральний.

Під фізичним зносом основних фондів розуміють втрату ни- ми своїх виробничо-технічних якостей у результаті їхнього вико- ристання в процесі праці, а також впливу природно-кліматичних умов. На фізичний знос будівель і споруд впливає ціла низка чинників, пов’язаних із технічною експлуатацією й обслугову- ванням. До них належать: якість будівельно-монтажних робіт і матеріалів, що застосовуються під час ремонту будівель; викорис- тання будівлі за призначенням; період перебування будівлі в екс- плуатації; якість технічного нагляду за будівлею; якість і своєчас- ність поточного та капітального ремонтів; дотримання норм і правил експлуатації будівлі; якість прибирання приміщень і тери- торії навколо будівлі.

Моральний знос основних фондів полягає у невідповідності їх сучасним вимогам. На моральний знос істотно впливає впрова- дження досягнень науково-технічного прогресу у сферу створен- ня та будівництва готельних комплексів. Моральний знос можна


Круль Г.Я. Основи готельної справи

ліквідувати у процесі капітального ремонту, реконструкції, моде-

рнізації та переобладнання готелів.