5.4. Тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста

Часто готелі виконують основну містобудівну функцію у буді- вництві і забудові великого відрізку магістралі, району, а іноді й цілого міста. Здебільшого це багатоповерхові будівлі, проте в де- яких випадках врахування містобудівних вимог потребує обме- ження поверховості готелів та істотно впливає на їхню об’ємно- просторову композицію.

У практиці проектування і будівництва сучасних готелів сфо-

рмувались кілька тенденцій. Основні з них такі:

- житлова і громадська частини розміщені в одній будівлі, при цьому приміщення загального призначення – на нижніх пове- рхах, а житлові – над ними. У зв’язку з великим набором громад- ських приміщень, особливо в готелях великої місткості і високого рівня комфорту, площа забудови нижніх поверхів, де розміщують- ся ці приміщення, здебільшого перевищує площу забудови житло- вого поверху, створюючи своєрідний стилобат, над яким височіє житлова частина готелю. Такий проект широко розповсюджений; він дозволяє обмежити площу забудови, але потребує обов’язко- вого облаштування технічного поверху між житловою і громадсь- кою частинами будівлі;

- житлова і громадська частини готелю розташовані в різ- них, проте взаємопов’язаних між собою корпусах, які мають кон- трастну поверховість та об’ємно-просторову характеристику. Жи- тлова частина переважно має меншу площу забудови і більшу поверховість порівняно з громадською частиною;

- житлова і громадська частини готелю розміщені в самос- тійних, не пов’язаних між собою будівлях. Іноді цей прийом нази- вають «павільйонним». Він забезпечує вільне рішення кожної групи приміщень і чітке функціональне та конструктивно- планувальне  розчленування  готелю,  але  потребує  найбільшої


Круль Г.Я. Основи готельної справи

площі забудови порівняно з іншими прийомами, тому використо- вується рідко, переважно в готельних комплексах, розташованих на малоосвоєних територіях.

Функціональне призначення готелів має великий вплив на їхнє розташування у планувальній структурі міста. Містобудівний аналіз розміщення готелів у планувальній структурі великих і найбільших міст дозволяє виділити кілька характерних прийомів їхнього розташування. Модель розміщення готелів у планувальній структурі міста така:

1) в центрі міста;

2) на територіях, прилеглих до центру;

3) в центрі житлових районів і мікрорайонів;

4) на порозі міста;

5) за межами міста.

Основною тенденцією повоєнного періоду було розміщення ве- ликих готелів у центрі міста. Вони були невід’ємним плануваль- ним елементом центральних площ міста (готель «Москва» у Києві,

«Харків» у Харкові та ін.), розташовувалися на центральних магіс- тральних вулицях. Ця тенденція збереглася й до сьогодні. Практика експлуатації готелів показує, що найефективнішим є їхнє розмі- щення в центрі міст з багатьох причин, оскільки саме центр будь- якого міста, як правило, добре зв’язаний у транспортному відно- шенні з усіма районами та основними комунікаціями – вокзалами (залізничним, автовокзалом, аеровокзалом). На території історич- ного центру міста сконцентровані основні архітектурні та історичні пам’ятки, що створює комфортні умови для туристів, оскільки об’єкти їхніх інтересів знаходяться в зоні пішохідної доступності. Розташування готелів у центрі міста – важливий чинник економії часу для багатьох приїжджих людей. Тому будівництво готелів і надалі проводитиметься в центральній частині міста.

Вартість землі в центральних частинах міст постійно зростає і дедалі складніше виділити ділянку для будівництва. Виникає пот- реба зносити існуючі будівлі, що ще більше сприяє зростанню вар- тості нового будівництва. Ускладнені під’їзди, відсутні місця для будівництва стоянок, достатньо високий обсяг витрат тощо. У зв’язку з цим спостерігається тенденція децентралізації мережі


Призначення готелів, їх розташування у структурі міста

міських готелів. Готельні будівлі найчастіше розташовують у зоні, прилеглій до центру. Тут значно більше придатних для будівництва територій, вартість землі нижча, комфортність середовища вища, шумове забруднення відносно невелике. Таке розміщення найоп- тимальніше і найпоширеніше. При цьому варіанті дещо погіршу- ється транспортна доступність готелів стосовно центру, але еконо- мічні показники ефективності будівництва набагато вищі.

У зв’язку з тим, що сучасні найкращі готелі – це багатофункці- ональні комплекси, куди включені і власне готельний фонд, і різно- манітні зали (виставкові, банкетні, конференц- та ін.), і численні харчові блоки, враховуючи зростаюче суспільне значення готелів, у вітчизняній і зарубіжній практиці останніми роками розвивається

тенденція будівництва нових готелів як композиційних центрів

житлових районів і мікрорайонів. Прикладами можуть слугувати нові готелі США, Німеччини, Італії, Скандинавії, Росії, України та інших країн.

Розміщення готелів на «порозі» міста і за його межами має свою специфіку. Такі готелі, здебільшого, призначені для автоту- ристів. Вони, як правило, розташовуються на основних автомагіс- тралях міста, в зоні в’їзду до великих міст. Невід’ємною умовою ділянки повинні бути зручні місця для з’їзду із транспортних ар- терій і добра видимість будівлі на далеких підступах до неї.

Заміське розташування готелів породжує певні труднощі, пов’язані з доступністю центру міста і роботою окремих блоків готелю (ресторанів, перукарень, побутових закладів тощо), розра- хованих і на обслуговування міського населення.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Розкрийте    особливості,    що    були    притаманні    найпершим об’єктам розміщення.

2. Охарактеризуйте  сучасні  архітектурні  концепції  будівництва готельних комплексів.

3. Дайте характеристику основних чинників, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу.

Назвіть та охарактеризуйте прийоми розміщення готелів у плануваль-

ній структурі міста. Наведіть приклади.


Круль Г.Я. Основи готельної справи