5.3. Особливості вибору майданчиків для будівництва готельних комплексів

Готельні комплекси – це складні, часто унікальні споруди. Їх розміщення у планувальній структурі міста є складним і відпові- дальним процесом. Вибір ділянки для розташування готельного комплексу визначається цілою низкою чинників (див. рис. 1).

Основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу


 

МІСТОБУДІВНІ

АРХІТЕКТУРНО-

ЛАНДШАФТНІ


Необхідна площа території із врахуванням специ- фіки експлуатації готельного комплексу і його місткості, оптимальні геометричні обриси ділянки, раціональне розміщення з урахуванням транспор- тних комунікацій і наявність доброго зв’язку з центром міста, залізничним вокзалом, аеропортом

Наявність природних компонентів на майданчику чи на прилеглій території: озеленення, водних поверхонь, рельєфу тощо.


 


 

ЕКОЛОГІЧНІ


Комфортність території: відповідність санітарно- гігієнічних параметрів середовища нормативним вимогам (чистота повітряного басейну, шум, аерація, інсоляція)


 

ІНЖЕНЕРНО-

ЕКОНОМІЧНІ


 

Наявність міських інженерних комунікацій: (водо- гін, каналізація, електрокабель, газ), можливість телефонізації і підключення до існуючих інженер- них міських мереж із врахуванням їхньої потуж- ності і розміщення


 

Рис. 1. Чинники вибору майданчика для будівництва готельних комплексів

Майданчик, обраний для будівництва готельного комплексу, повинен насамперед мати достатню площу території з ураху- ванням специфіки експлуатації готельного комплексу та його ємності. Бажано, щоб ділянка була прямокутної форми і не біль- ше, ніж із двох боків, була обмежена магістральними вулицями. Недоцільно розміщувати готельні комплекси на територіях із гострими кутами, оскільки це ускладнює процес проектування і будівництва готельної будівлі.


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Майданчик повинен мати добру транспортну доступність, зручні зв’язки із центром міста і вокзалами. Передбачається також наявність вільних територій для влаштування під’їздів і стоянок для пасажирських, екскурсійних автобусів, автомашин.

Крім цього, служба постачання численних і різноманітних груп приміщень комплексу (ресторани, торгівля) має свої спеціа- льні підсобні і складські зони, які передбачають окремий під’їзд вантажного транспорту та організацію незалежного його заванта- ження і розвантаження, зберігання товарів.

До ділянок для розміщення готельних комплексів потрібно ставити й архітектурно-ландшафтні вимоги: наявність озеле- нення, водних поверхонь, рельєфу. Бажано, щоб поруч із готелем знаходився парк, сад чи сквер.

При проектуванні готелів потрібно правильно використовува- ти рельєф і ландшафтне оточення для досягнення органічного зв’язку зовнішнього і внутрішнього простору. Особливо доцільно розміщувати готелі на терасах, пагорбах. Так, великий амери- канський готель «Хілтон» розташований на пагорбі й органічно вписаний у його планувальну структуру. Аналогічно вирішений готель «Кавальєрі» у Римі, при будівництві якого чудово викори- станий рельєф пагорба Монте-Марко.

У вітчизняній практиці ця тенденція набуває дедалі більшого поширення, особливо в Криму і Західній Україні. Рельєф і приро- дне оточення є основними компонентами для досягнення естети- чної виразності готельного комплексу. Тому потрібно зберігати й посилювати ландшафтні особливості ділянок за рахунок зміцнен- ня природних домінант пагорбів, мисів, терас тощо. В жодному разі їх не можна руйнувати.

Однією з обов’язкових умов, якими повинен характеризувати- ся майданчик для будівництва готельного комплексу, є його еко- логічна комфортність. Він не повинен розміщуватися в екологі- чно кризових районах міст. Його санітарно-гігієнічні параметри (чистота повітряного басейну, рівень шуму, аерація, інсоляція) повинні відповідати нормативним вимогам.

При виборі ділянки варто також враховувати наявність місь-

ких  інженерних  комунікацій  (водогін,  каналізація,  електрока-


Призначення готелів, їх розташування у структурі міста

бель), можливість телефонізації і під’єднання до існуючих інже- нерних міських мереж із врахуванням їхньої потужності та роз- міщення, що значно знижує обсягу вартості будівництва готель- них комплексів.