5.2. Сучасні архітектурні концепції готельних будівель

Різноманітні концепції архітектури готельних будівель знахо- дять своє відображення у просторових і масивних формах, які зустрічаються і використовуються найчастіше. Майже класичним вважається вирішення у вигляді компактного масиву, що органіч- но вписується у вуличний ансамбль. Прикладів таких будівель зустрічається багато, особливо в ХІХ і на початку ХХ століть.

Рідко зустрічаються готелі у вигляді окремого поодинокого масиву. Всі служби в ньому розміщуються у формі, наприклад, прямокутника, трикутника чи кола. Приміщення з різними пло-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

щами, формами і габаритами вписані в єдину мережу горизонта-

лей і вертикалей зовнішнього вигляду будівлі.

У міжвоєнні роки ХХ ст. у Німеччині використовувалось ви- рішення готелів у вигляді складного масиву – будівель із багатьма крилами у формі чотирикутників, підків та ін., що мало велике значення для скорочення комунікацій на поверхах, де розміщува- лись номери, проте не створювали якоїсь специфічно готельної просторової форми.

Характерною готельною формою можна назвати масиви пово- єнних американських готелів, де переважно багатоповерховий блок готельних номерів відокремлений, а приміщення громадського призначення і підсобні розміщені в нижчому, але ширшому блоці.

Більшість проектувальників намагались знайти таку форму будівлі, щоб вона різко виділялась серед інших і мала архітектур- ну своєрідність. Із цією метою проектувались висотні готельні будівлі. Таке вирішення має безліч функціональних переваг: го- ризонтальні комунікації на поверхах відносно короткі; весь рух по вертикалі організований із допомогою ліфтів; розміщення но-

мерів високо над вулицею ізолює їх від шуму, а також від забруд-

неного повітря. Це невигідно з економічної точки зору через ви- соку вартість конструкцій і ліфтів, але разом із тим повністю від- повідає вимогам урбаністичного характеру як основної ознаки міської забудови, що в окремих випадках може виправдати збі- льшення витрат на будівництво й експлуатацію.

Готелі, розміщені в мальовничих місцях, найчастіше є мало- поверховими. Це дає можливість тим, хто ними користується, перебувати в безпосередньому контакті з довкіллям. Звичайно, вибір такої форми будівлі подовжує горизонтальні комунікації на поверхах і збільшує кількість сходових майданчиків, проте дозво- ляє легко і швидко вийти з будинку на природу. Крім того, низька будівля менше змінює ландшафт, ніж багатоповерхівка, до того ж триповерховий готель ще можна сховати між деревами.

До цієї категорії будівель відносять мотелі, які проектуються виключно у вигляді низьких будов з урахуванням якомога тісні- шого зв’язку житлових приміщень зі стоянкою автомашин чи гаражем. Будуються вони здебільшого на забудованій місцевості,


Призначення готелів, їх розташування у структурі міста

тому немає потреби будувати їх високими для дотримання певної художньої рівноваги з навколишніми будівлями.

Як бачимо з наведених прикладів, сьогодні існують дві тенден- ції в готельному будівництві. Особливо відчутно вони проявляють- ся в будівництві міських готелів. Одна з них рекомендує масив бу- дівель в єдиній композиції. В цьому випадку рекламні причини і навіть принципи економічного характеру (висока ціна земельної

ділянки) є вирішальними при виборі форми готельної будівлі.

Спочатку в США, а потім і в інших державах були створені проекти і збудовані готелі, де блок житлових кімнат мав форму Т чи Y, приміщення загального призначення розташовані на пер- шому поверсі позаду цього блока, в павільйонах різної висоти і різних форм, що відповідають функціональним і технічним вимо- гам. Видатним представником цього напрямку в архітектурі, який орієнтувався на індустрію гостинності, був американець Р. Тейб- лер. Найкращі художньо-просторові результати отримані при використанні форми Е чи Y.

Останні вирішення в будівництві міських готелів зводяться до простого блока з номерами по обидва боки коридору з однаковими житловими умовами. Завдяки сталевим чи залізобетонним конс- трукціям можна отримати довільну висоту блока і кількість номерів незалежно від величини ділянки. Обмеженням у даному випадку можуть бути тільки принципи благоустрою і планування міста.

Принцип вирішення житлового комплексу має величезне зна- чення для всієї будівлі готелю через домінуючу площу житлових номерів стосовно приміщень, відведених для організації обслуго- вування. Нагромадження великої кількості вікон часто створює одноманітність  і   схематичність  в  архітектурному  вираженні.

Природа має специфічні умови, в яких міська архітектура була б

різким дисонансом у природному пейзажі. Тому планування готе- лю в таких умовах складне і в більшості випадків зводиться до пошуку форми на зразок павільйону чи вілли.

Вирішення житлових поверхів із двостороннім використанням коридору, безперечно, економічніше. Проте недоліками такої сис- теми при довгих коридорах можуть бути відсутність природного світла, одноманітність коридору, різні умови освітлення сонцем


Круль Г.Я. Основи готельної справи

номерів по обидва боки коридору, а також неоднакові видові умо- ви житлових номерів. Ці недоліки не мають великого значення в міських умовах, і тому двобічна забудова коридору використову- ється досить часто. Безпосередньо до коридору прилягає смуга санітарно-ванних вузлів і холів. Таке розміщення ізолює житло- вий номер від шуму з коридору і дозволяє раціонально використо- вувати найменш освітлену частину номерів. При особливих видо- вих умовах в житлових номерах обладнують лоджії чи балкони.

Вирішення житлових поверхів у формі односторонньої забу- дови, при якій номери розташовуються з одного боку коридору, менш економічне з точки зору співвідношення площі комунікацій і  житлової. Це дає кращі результати для внутрішніх приміщень, коли можна уникнути темних коридорів і створити однакові ви- дові умови для житлових номерів. Вигляд з вікна має важливе значення для готельних об’єктів, призначених для відпочинку.

Висотні системи характеризуються невеликим планом повер- ху відносно кількості поверхів. Цей вид забудови рідко застосо- вується через неекономічне і ускладнене обслуговування.

На кожному правильно вирішеному житловому поверсі по- винні бути службовий номер, номер для обслуговуючого персо- налу, склад для білизни та ін. За невеликої площі на поверхах приміщення послуг розташовують через кілька поверхів, унаслі- док чого обслуговування кожного з них ускладнене. Правильніше

вирішення при використанні цієї системи досягається в невеликих

об’єктах на кшталт готелю-пансіонату.

Зовнішній вигляд готельної будівлі має велике значення з по- гляду реклами, тому варто подбати про те, щоб він був респекта- бельним, естетичним і добре збереженим. У багатьох країнах за- стосовуються керамічні та мозаїчні плитки з використанням ко- льорових металів і скла. Такі матеріали зберігають свіжість фарби і надають специфічного сучасного вигляду, що характеризується простотою, легкістю і постійно зберігає фасад у його первинному стані. Важливим чинником у формуванні враження про архітек- туру є сонячне освітлення.


Призначення готелів, їх розташування у структурі міста