4.3. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу

У кожній окремо взятій країні до розуміння рівня комфорту як критерію класифікації існують різні підходи. Саме ця обставина, а також низка інших чинників, зумовлених культурно-історичними і національними традиціями держав, перешкоджають запрова- дженню у світі єдиної системи класифікації готелів.

Найпоширенішою вважається французька національна кла- сифікація, яка встановлює для туристичних готелів 6 категорій, се- ред яких 5 – із присвоєнням певної кількості зірок («1 зірка», «2 зір- ки», «3 зірки», «4 зірки», «4 зірки – «Люкс»), одна – без зірки. Така система дозволяє якнайповніше охопити ринок готельних послуг.

Жодне готельне підприємство не може претендувати на прис-

воєння категорії, якщо воно не відповідає мінімальним вимогам-

критеріям, об’єднаним у такі групи (див. табл. 4):

А – кількість кімнат;

В – загальні приміщення;

С – обладнання готелю; D – комфортність житла; E – обслуговування;

F – доступність для інвалідів і осіб з обмеженістю пересування. Розмір готелю практично не впливає на його класність (міні- мальна кількість номерів коливається від 7 до 10), оскільки клієн-

тові надається окремий номер, і тільки його обладнання і набір


Системи класифікації готелів у світі

послуг, які надаються, є критеріями оцінки його категорії. Зазна-

чимо, що у Франції переважають готелі середнього класу (1* –

40,6 %, 2* – 32,2 %, 3* – 18,3 %, 4* – 5,3 %, 4* «люкс» – 3,6 %).

Таблиця 4

Мінімальні вимоги до готелів згідно з французькою

(європейською) системою класифікації

 

 

Параметри

Одиниця виміру

 

1*

 

2*

 

3*

 

4*

 

4*

Люкс

Кількість номерів

од.

не < 7

не <7

не < 10

не < 10

 

Площа холу

м2

9

30

30

30

150

Мінімальна площа: од-

номісного/двомісного

2

м

8/9

8/9

9/10

10/12

10/14

Частка багатокімнатних

номерів

%

 

 

 

 

5

Частка номерів з ванною

%

-

30

70

90

100

Частка номерів із теле-

фоном

%

 

 

100

100

100

Гараж для автомобілів

гостей

так/ні

 

 

×

×

×

Ресторан у готелях

так/ні

×

×

×

×

×

Сніданок у номер

так/ні

 

 

×

×

×

Вентиляція в номерах

 

 

 

×

×

×

Знання іноземних мов

працівниками служби прийому

кіль-

кість

 

 

1

 

2

 

2

 

3

 

Індійська система класифікації готелів також має п’ять кате- горій: «1 зірка», «2 зірки», «3 зірки», «4 зірки» та «5 зірок», які присвоює спеціальна комісія на основі бальної оцінки. При цьому кожному пунктові присвоюється можлива максимальна оцінка, а комісія може на свій розсуд дати до 15 балів за будь-які, не пе- редбачені кваліфікаційними вимогами, додаткові послуги. Для одержання тієї чи іншої категорії потрібно набрати встановлену для кожного класу мінімальну суму балів, причому їхня кількість по кожному пункту повинна становити не менше 50 % від макси-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

мальної оцінки: «1 зірка» – 100 балів; «2 зірки» – 150 балів; «3

зірки» – 210 балів; «4 зірки» – 260 балів; «5 зірок» – 290 балів.

У Греції користується популярністю «буквена» система кла- сифікації, хоча на фасадах готелів можна побачити і звичні зірки. Всі грецькі готелі поділяються на чотири категорії: А, В, С, D. Готелі категорії «А» відповідають чотиризірковому рівню, «В» – тризірковому, «С» – двозірковому, «D» – однозірковому. Готелям вищого класу в Греції нерідко присвоюється категорія «De Luxe».

Проте, незважаючи на наведену класифікацію, засоби розмі- щення Греції, що мають однакові категорії, можуть істотно відрі- знятися між собою. В готелях категорії «С» (2*) пропонують мі- німальний набір послуг і розташування не на узбережжі моря. Готелі категорії «В» (3*), якщо знаходяться в курортній зоні, то майже завжди – на морському узбережжі. Готелі категорії «А» (4*) характеризуються вищим рівнем обслуговування.

Згідно з німецькою класифікацією, готельні підприємства поділяються на 5 класів. Із метою гармонізації з Європейською системою тут відразу передбачається відповідність кожного класу певній кількості зірок:

         туристський клас – 1*;

         стандартний клас – 2*;

         комфортний клас – 3*;

         перший клас – 4*;

         люкс – 5*.

Німецька класифікація встановлює вимоги за 22 обов’язкови-

ми і незалежними від класу підприємств критеріями:

1)   робота служби прийому (reception);

2)   сервіс сніданків;

3)   сервіс напоїв;

4)   сервіс харчування;

5)   наявність телефону в номері;

6)   робота телефону;

7)   мінімальна площа для  75%  номерів, включаючи площу санвузла;


Системи класифікації готелів у світі

8)   санітарний комфорт (у % до загального оснащення санвузлів);

9)   оснащення санвузлів;

10) наявність «suite»-номерів (номерів-апартаментів);

11) вмеблювання та оснащення номерів;

12) наявність радіо і ТВ-приймачів у номері;

13) наявність подарунків для гостей;

14) послуги прання і прасування;

15) наявність сейфів;

16) кількість і стан холів;

17) можливість безготівкового розрахунку;

18) наявність телефаксу;

19) кількість і режим роботи готельних барів;

20) кількість і режим роботи ресторанів;

21) можливість проведення конференцій і банкетів;

22) кількість додаткових (факультативних) послуг.

Стосовно останньої вимоги встановлена така кількість додатко-

вих послуг:

-  для готелів туристичного класу – 0;

-  стандартного – 25;

-  комфортного – 70;

-  першого класу – 120;

-  класу «люкс» – 270.

Особливістю німецької класифікації є те, що тут передбачені категорії й для таких типів готельних підприємств, як пансіони, заїжджі двори, готелі-гарнí< . При встановленні відповідних кате- горій для них існують такі обов’язкові категорії, як «Ресторан»,

«Сервіс харчування», а кількість факультативних критеріїв наба- гато менша: для стандартного класу – 15, комфортного – 50, пер- шого класу – 90. Крім того, вказаним типам підприємств макси- мально може бути присвоєний перший клас.

Австрія – один із визнаних світових лідерів із прийому турис- тів, тільки в гірській частині країни налічується понад 20 тис. готе- лів. До найдешевших засобів розміщення відносять «youth hotel», яких в Австрії не менше 100. В цих недорогих молодіжних гурто- житках бажаючі можуть переночувати, але будь-які особливі зруч-


Круль Г.Я. Основи готельної справи

ності їм не гарантують. Готелі Австрії оцінюються за п’ятизір- ковою системою, в сільській місцевості зустрічаються так звані по- закатегорійні готелі – невеликі одно-, дво- і триповерхові будинки, які здебільшого обслуговуються фермерською сім’єю.

Класифікація англійських готелів досить складна. Як прави- ло, на фасаді зображені не зірки, а корони. Щоб перевести катего- рію готелю з «мови корон» на «зіркову мову», потрібно від зага- льної кількості «корон» відняти одну. Але найбільш правильною вважається класифікація, запропонована Асоціацією британських турагенцій – British Travel Authority (BTA), згідно з якою виділя- ють такі типи готелів:

         бюджетні готелі (1*) – розташовані в центральній части-

ні міста і мають мінімум зручностей;

         готелі туристичного класу (2*) – в структурі обов’язко-

вою є наявність бару і ресторану;

         готелі середнього класу (3*) – рівень обслуговування дос-

татньо високий;

   готелі першого класу (4*) – дуже висока якість комфорту і відмінний рівень обслуговування;

  готелі вищої категорії (5*) – рівень обслуговування і проживання екстракласу.

Обов’язкова класифікація включає п’ять категорій «зірок» чор-

ного і червоного кольорів. Кожне підприємство інспектується що- річно. Цим займається Автомобільна Асоціація Великобританії. Класифікація проводиться за спеціальними критеріями. Цю роботу виконують добре підготовлені інспектори, які регулярно і дуже ретельно обстежують будівлі готелів. Готелі перевіряються анонім-

но. Поселившись на одну добу під виглядом звичайного клієнта та

отримавши вранці рахунок, інспектор називає себе керівництву і після  цього  проводить детальну перевірку всього  підприємства. При одержанні позитивної оцінки і присвоєнні заслуженої кількос- ті «зірок» готель інспектується так щорічно.

При зміні власника готелі автоматично втрачають свою квалі- фікаційну оцінку і повинні атестуватися під керівництвом нового власника. Оплата за роботу з атестації готелю залежить від його


Системи класифікації готелів у світі

розмірів, забезпеченості обладнанням. Окрім того, оплачується реєстрація присвоєної категорії.

Спочатку, як правило, готелям присвоюються «зірки» від 1 до 5 чорного кольору. Вони характеризують відповідність закладів гос- тинності єдиним прийнятим у країні стандартам. Окрім чорних зірок, готелям присвоюються додаткові оцінки у відсотках. Відсот- ки відображають якісну різницю обслуговування в готелях з одна-

ковою кількістю зірок. Цю оцінку у відсотках ставить інспектор,

керуючись своїми особистими враженнями від обслуговування.

Готелям, які забезпечують прекрасний рівень гостинності і комфорту, присвоюють від  1  до  5  «зірок» червоного кольору. Така оцінка присвоюється щорічно певній групі готелів, визнаних кращими у межах своєї категорії. У цьому випадку відсоткова оцінка за якість не обов’язкова.

Класифікація італійських готелів досить заплутана; офіційної

«зіркової» шкали в країні немає. Готельна база Італії представле- на 40 тис. готелів, розкиданих по всій країні. Згідно з прийнятими в Італії нормами, готелі диференціюються за трьома категоріями: першу категорію умовно можна віднести до чотиризіркової; другу

– до тризіркової; третю – до двозіркової. Крім того, в межах кож-

ної категорії існує своя довільна градація.

До найістотніших особливостей італійських готелів варто від-

нести їхні невеликі розміри (50-80 номерів).

В Іспанії існує окрема градація різних видів засобів розмі-

щення за категоріями:

- готелі – п’яти категорій (від 1* до 5*);

- будинки готельного типу, бунґало, апартаменти та ін. – чоти-

рьох категорій (від 1* до 4*);

- постоялі двори – трьох категорій (від 1* до 3*);

- пансіони – трьох категорій.

Крім того, в Іспанії функціонують державні підприємства з прийому туристів (парадори), підпорядковані Державному мініс- терству з туризму. До них належать старі фортеці, замки, палаци, обладнані під готелі категорії «люкс».


Круль Г.Я. Основи готельної справи

Асоціація готелів Скандинавії (Данія, Швеція, Норвегія) ма- ють свою міжнаціональну класифікацію. Вона побудована за фра- нцузьким чи європейським типом, лише клас готелів позначається не «зірками», а «сонцями». Знак має вигляд половинки сонця, яке сходить на тлі неба. Клас готелю визначають експерти Асоціації. У скандинавських країнах прийняті єдині позначення послуг у вигляді піктограм, які широко використовуються в усіх каталогах Асоціації. Завдяки цьому клієнт одразу отримує повну інформа- цію про те, яке обслуговування очікує на нього в готелі.

При класифікації готелів у Єгипті також використовують зір- ки, але порівняно з європейською системою вони дещо завищені (приблизно на 1-2 зірки).

Ізраїль має висококласний курортно-готельний комплекс на берегах Середземного і Червоного морів. Кількість готелів щороку зростає, а зіркова класифікація, що існувала там ще 10 років тому, анульована. Замість неї використовується диференціація готелів за трьома категоріями. Все ж, працівники туристичних фірм для зруч- ності продовжують оцінювати готелі Ізраїлю за зірковою шкалою.

У тризіркових готелях Ізраїлю клієнти можуть отримати міні- мально необхідний для повноцінного відпочинку набір послуг. Чотиризіркові готелі відрізняються від попередніх не тільки біль- шим комфортом, але й кращим місцерозташуванням і вищим рів- нем обслуговування. Готелі найвищої категорії характеризуються особливим шармом і аристократизмом, відповідають всім встано- вленим вимогам.

В Китаї, крім п’ятизіркової системи, використовується своя специфічна шкала, згідно з якою до найпростіших засобів розмі- щення відносять «гостьові будинки» (zhaodaisuo) – постоялі двори чи хостели, які нагадують студентські гуртожитки. Більш комфор- тними вважаються «будинки для гостей» (bin-guan) – це готелі дво-тризіркового рівня. До найпрестижніших засобів розміщення, що відповідають вимогам до готелів 3-4*-ї категорії, належать туристичні готелі, а до готелів 4-5*-ї категорії – «винні будинки»


Системи класифікації готелів у світі

(jindian). При цьому китайські стандарти аж ніяк не поступаються європейським.

Отже, кожній країні властива своя класифікація готелів і готе- лі, які належать до однієї категорії, але розташовані в різних краї- нах, мають істотні відмінності.

Власний підхід до класифікації готелів мають готельні ланцюги. Переважно у них виділяються не категорії, а марки, що поширю- ються на всі готелі конкретного ланцюга. В кожній марці може вра- ховуватися не тільки рівень комфорту, але й призначення, місце роз- ташування та деякі інші критерії. Наприклад, великий європейський готельний ланцюг Accor (Франція) пропонує кілька марок підпри- ємств, що характеризуються різноманітною палітрою послуг і цін:

-           Sofitel – 5*;

-           Novotel – 4*;

-     Mercury – 3*, яка за рівнем комфорту і цінами поділяється ще на 3 групи: Relais/Inn – пропонує стандартні номери, якісне об- слуговування за помірними цінами; Hotell/Mercury – послуги вищого рівня, індивідуальне обслуговування, комфортабельне розміщення; Grand/Hotell – прекрасне розташування готелю, вишуканий комфорт і високий рівень обслуговування цілодобово.

-           Ibis – 2*;

-           Etap – 1*;

-           Formule 1 – без зірки.

Із врахуванням кон’юнктури ринку готельний ланцюг Аccor об’єднує низку готельних підприємств, незалежно від їхньої мар- ки, з метою обслуговування певних сегментів туристичного ринку. Наприклад, деякі готелі марки Novotel і Mercury входять до групи

«Atria», яка спеціалізується на прийомі та обслуговуванні конгре- сменів, виставок та інших професійних зустрічей і заходів. Інша група готелів має у своїй назві знак «Goralia», що означає «курор- тний готель».

Найбільший американський готельний ланцюг Holiday Inn при виділенні марок бере до уваги місце розташування, тривалість пе-

ребування клієнтів і деякі інші критерії, і передбачає такі марки:

- Garden Cort – готелі економічного класу;


Круль Г.Я. Основи готельної справи

- Holiday Inn express – готелі квартирного типу (апарт-готелі);

- Holiday Inn sun resorts – курортні готелі для осіб із високими прибутками;

- Holiday Inn select – готелі для ділових людей;

- Holiday Inn hotels end – готелі, 10% номерного фонду яких складають апартаменти для ділових людей, але з тривалим пере- буванням.

Досить часто назви марок не надають споживачеві відповідної інформації, внаслідок чого туроператори проводять умовне спів- відношення кожної марки певній кількості зірок за європейською системою.