ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................          3

МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розділ 1.   ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ........................         4

1.1.   Особливості організації обліку в установах бюджетної сфери.........................................................................................         4

1.2.   Документування господарських операцій та основи побудови реєстрів бухгалтерського обліку бюджетних установ......................................................................................            9

1.3.   Бухгалтерські рахунки. План рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ......................................................       13

1.4.   Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення

видатків.....                                                                                          15

Питання для самоконтролю....................................................       18

Розділ 2.   ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ..........................................    19

2.1.   Кошторис доходів і видатків: порядок складання,

розгляду та виконання.............................................................       19

2.2.   Облік доходів загального фонду.............................................           26

2.2.1. Основні принципи та порядок фінансування бюдже-

тних установ.............................................................................       26

2.2.2. Фінансування за відомчою структурою…...................       29

2.2.3. Фінансування через органи Державного казначейст-

ва України….............................................................................       33

2.3.   Облік доходів спеціального фонду.........................................           37

2.3.1. Склад, класифікація та завдання обліку коштів спеціального фонду........................................................            37

2.3.2. Облік спеціальних коштів.............................................       39

2.3.3. Облік сум за дорученнями.............................................       44

2.3.4. Облік депозитних сум....................................................       46

2.4.   Облік касових і фактичних видатків......................................           47

Питання для самоконтролю....................................................       52

Розділ 3.   ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ

ОПЕРАЦІЙ.........                                                                                53

3.1.   Облік касових операцій...........................................................           53

3.2.   Облік безготівкових операцій.................................................           58

3.3.   Облік розрахунків з підзвітними особами.............................           62


3.4.   Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків.........           66

3.5.   Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами......            69

3.6.   Облік довгострокових зобов’язань.........................................           72

3.7.   Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги....          74

3.8.   Облік розрахунків за податками та платежами.....................           77

Питання для самоконтролю....................................................        83

Розділ 4.   ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ,

СТРАХУВАННЯ І СТИПЕНДІЙ........................................          84

4.1.   Завдання обліку праці та заробітної плати............................           84

4.2.   Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу............................................................................ 92

4.3.   Документальне оформлення і порядок нарахування заробітної плати, різних доплат і надбавок та виплат з ро- зрахунку середньої заробітної плати..................................  95

4.4.   Порядок нарахування заробітної плати та утримань з неї...           110

4.5.   Аналітичний та синтетичний облік розрахунків із

заробітної плати.......................................................................         117

4.6.   Облік розрахунків зі стипендіатами.........................................         123

4.7.   Організація розрахунків із заробітної плати та стипендій

через банківські пластикові картки........................................        127

Питання для самоконтролю....................................................        131

МОДУЛЬ 2

ОБЛІК АКТИВІВ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Розділ 5.   ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ  АКТИВІВ..................................     132

5.1.   Поняття, класифікація та оцінювання основних засобів.....           132

5.2.   Документальне оформлення наявності та руху основних засобів…………………………………………………………        137

5.3.   Аналітичний та інвентарний облік основних засобів...........          140

5.4.   Облік надходження та оприбуткування основних засобів...          143

5.5.   Облік ремонту та модернізації основних засобів..................           156

5.6.   Облік списання основних засобів...........................................           159

5.7.   Облік зносу необоротних активів...........................................           166

5.8.   Облік нематеріальних активів.................................................           168

5.9.   Облік орендних операцій........................................................           173

Питання для самоконтролю....................................................        180

Розділ 6.   ОБЛІК ЗАПАСІВ...................................................................    181

6.1.   Поняття, класифікація та оцінювання запасів.......................           181

6.2.   Документальне оформлення наявності та руху запасів.......            185

6.3.   Облік виробничих запасів.......................................................           189

6.4.   Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі...........................          191

6.5.   Облік малоцінних та швидкозношуваних  предметів...........          194


6.6.   Облік матеріалів та продуктів харчування............................           195

6.7.   Облік готової продукції та продукції сільськогосподарсь-

кого виробництва.....................................................................        198

Питання для самоконтролю....................................................        199

Розділ 7.   ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ.......................................      200

7.1.   Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень............           200

7.2.   Облік витрат підсобних (навчальних) сільських господарств……………………………………………….......        202

7.3.   Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами

та розрахунків із замовниками................................................        204

Питання для самоконтролю....................................................        209

Розділ 8.   ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.......................................      210

8.1.   Облік фондів у необоротних активах та в малоцінних швидкозношуваних  предметах..............................................        210

8.2.   Облік результатів виконання кошторисів установ...............           212

8.3.   Облік результатів переоцінювання.........................................           215

Питання для самоконтролю....................................................        216

Розділ 9.   ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ  В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ................................................................................         217

9.1.   Зміст, завдання, обов’язковість та періодичність

проведення інвентаризації.......................................................        217

9.2.   Інвентаризація необоротних актинів......................................          224

9.3.   Інвентаризація матеріалів, продуктів харчування та інших матеріальних запасів................................................................        227

9.4.   Інвентаризація молодняку тварин та тварин на відгодівлі..           228

9.5.   Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів...................................................................................        228

9.6.   Інвентаризація незавершених науково-дослідних  робіт,

незавершеного виробництва та незавершених капітально-

го будівництва і капітальних ремонтів..................................        229

9.7.   Інвентаризація грошових коштів, цінностей і бланків

суворої звітності в касі установи та розрахунків..................        231

9.8.   Оформлення результатів інвентаризації та порядок

регулювання інвентаризаційних різниць...............................       234

Питання для самоконтролю....................................................        237

ГЛОСАРІЙ..............................................................................          238

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ ТА

INTERNET-РЕСУРСІВ.........................................................           257

ДОДАТКИ……..…………………………………………...            259


Додаток А.   Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів.........................................................................

Додаток Б.    План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних


259


установ......................................................................................         266

Додаток В.   Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ........................ 273

Додаток Г.    Економічна класифікація видатків бюджету….....................         292

Додаток Д.   Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ..................................................................     294

Додаток Е.    Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті........................................................................................         313

Додаток Ж.  Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних

установ......................................................................................         319

Додаток З.      Інструкція з обліку запасів бюджетних установ...................        335

Додаток К.   Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріа-

льних цінностей........................................................................        349

Додаток Л.   Типова інструкція про порядок списання матеріальних

цінностей з балансу бюджетних установ...............................        356


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іван Данилович ВАТУЛЯ Марія Іллівна  ВАТУЛЯ

Зоя Михайлівна ЛЕВЧЕНКО Юлія Олександрівна РОМАНЧЕНКО

ОБЛІК

У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник  видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов Редактор  — Н. П. Манойло

Коректор — С. С. Савченко

Підписано  до друку 20.01.2009. Формат  60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 20,7. Наклад  1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006