Додаток З

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

08.12.2000 № 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 грудня 2000 р. за № 937/5158

Інструкція з обліку запасів бюджетних установ

1. Запаси — це оборотні активи у матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі ви- робництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року.

Строк очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю  або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання запасу.

2. У складі запасів обліковуються: сировина та матеріали; будівельні матеріали;  обладнання,  конструкції  і деталі  до установки;  спецобладнання для науково-дослідних  робіт за господарськими  договорами; молодняк тва- рин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл; доросла худоба, вибракувана з основного стада, худоба, прийнята від насе- лення для реалізації; малоцінні та швидкозношувані предмети; паливо; мате- ріали для учбових, наукових та інших цілей; запасні частини до машин і об- ладнання  (що  не  можуть  належати  до  основних  засобів);  продукти харчування; медикаменти і перев’язувальні засоби; господарські матеріали і канцелярське приладдя; тара; матеріали в дорозі; готова продукція та інші матеріальні ресурси установи, що передбачається використовувати протягом одного року.

3. Запаси установ розподілені на групи:

  виробничі запаси;

  тварини на вирощуванні і відгодівлі;

  малоцінні та швидкозношувані предмети;

  матеріали і продукти харчування;

  готова продукція;

  продукція сільськогосподарського виробництва.

4. Відповідно до перелічених груп запасів клас 2 "Запаси" Плану раху- нків бухгалтерського обліку бюджетних установ складається з наступних синтетичних рахунків з обліку запасів:

20 "Виробничі запаси";

21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі";

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";


23 "Матеріали і продукти харчування";

24 "Готова продукція";

25 "Продукція сільськогосподарського виробництва".

5. Для обліку запасів, що призначені для виконання науково-дослідних робіт, для використання у виробництві та капітальному будівництві передба- чено рахунок 20 "Виробничі запаси", який розподіляється на субрахунки:

201 "Сировина і матеріали";

202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки";

203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами";

204 "Будівельні матеріали";

205 "Інші виробничі запаси".

6. На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" обліковується сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

В установах культури на цьому субрахунку можуть обліковуватись ма-

теріали, що дорого коштують, отримані зі складу для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей та пам’яток архітектури.

7. На субрахунку 202 "Обладнання, конструкції і деталі до установки" обліковуються будівельні конструкції і деталі, зокрема: металеві, залізобе- тонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори та ін.). На цьому субрахунку також обліковується вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і передбачене для установлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва.  До  обладнання,  що  потребує  монтажу,  відноситься  таке,  що може бути введено в дію тільки після складання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних час- тин такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно- вимірювальна апаратура або інші прилади, передбачені для монтажу в складі встановленого обладнання.

8. На субрахунку 203 "Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами" у науково-дослідних установах, організаціях, у вищих навчальних закладах обліковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами за конк- ретною темою замовника, до передачі його до наукового підрозділу.

9. На субрахунку 204 "Будівельні матеріали" обліковуються будівельні матеріали, придбані за рахунок коштів, що виділені на капітальне будівницт- во і призначені для будівельних та монтажних робіт:

1) силікатні  матеріали  — цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла,

черепиця;

2) лісові матеріали — ліс круглий, пиломатеріали, фанера і т.ін.;

3) будівельний метал — залізо, жерсть, сталь, цинк листовий і т.ін.;


4) металовироби — цвяхи, гайки, болти, залізні вироби і т.ін.;

5) санітарно-технічні матеріали — крани, муфти, трійники і т.ін.;

6) електротехнічні матеріали — кабель, лампи, патрони, ролики, шнур,

провід, запобіжники, ізолятори і т.ін.;

7) хімічно-москательні  та інші аналогічні  матеріали  — фарби, оліфа,

толь і т.ін;

8) інші аналогічні матеріали.

На цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах облікову- ється посадковий матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для закладення садів, ягідників, виноградників і т.ін.

10. На субрахунку 205 "Інші виробничі запаси" обліковуються усі інші запаси, які використовуються  для науково-дослідних робіт за господарськи- ми договорами та для капітального будівництва і не ввійшли у запаси, що обліковуються на субрахунках 201–204.

11. Молодняк усіх видів тварин і тварини на відгодівлі, птахи, кролі, ху- трові звірі, сім’ї бджіл, доросла худоба, вибракувана з основного стада, худо- ба, прийнята від населення для реалізації незалежно від їх вартості облікову- ються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі" з розподілом на субрахунки:

211 "Молодняк тварин на вирощуванні";

212 "Тварини на відгодівлі";

213 "Птиця";

214 "Звірі";

215 "Кролі";

216 "Сім’ї бджіл";

217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада";

218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації".

12. На субрахунку  211 "Молодняк  тварин  на вирощуванні"  ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиномат- ки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгру- бововняні, грубововняні;

4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); мо-

лодняк племінних коней (за роками народження і статтю).


 

дами.


Молодняк племінних  тварин усіх видів обліковується  також за поро-

На цьому субрахунку відображається  приплід молодняку (лошат), як-


що в установі є робочі коні, які утримуються за рахунок бюджетних коштів і обліковуються у складі основних засобів.

13. На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявнос- ті, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби:

1) велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі;

2) свині на відгодівлі;

3) вівці на нагулі та відгодівлі;

4) кози на нагулі та відгодівлі.

14. На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими гру- пами:

1) кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промис-

лове стадо несучок; ремонтний молодняк;

2) кури м’ясного напрямку: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); ма-

точне стадо;

3) качки: молодняк; доросле стадо;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк; доросле стадо;

6) цесарки: молодняк; доросле стадо;

7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

15. На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами:

  молодняк;

  основне стадо.

16. На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік кролів за породами та за видами:

  молодняк;

  основне стадо.

17. На субрахунку 216 "Сім’ї бджіл" обліковуються бджолині сім’ї за кількістю сімей та їх вартістю в цілому на пасіці.

18. На субрахунку 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного ста- да" ведеться облік поголів’я і первісної вартості продуктивних тварин і ро- бочої худоби, вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарс- тві без відгодівлі, за видами.

19. На субрахунку 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації" ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реаліза- ції.

20. Для обліку малоцінних і швидкозношуваних  предметів, тобто ма-

лоцінних предметів, які не ввійшли до складу необоротних активів, оскільки


строк їх корисної експлуатації становить менше одного року, передбачений рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" з поділом на субра- хунки:

221  "Малоцінні  та  швидкозношувані  предмети,  що  перебувають  на складі і в експлуатації";

222  "Малоцінні  та  швидкозношувані  предмети  спеціального  призна-

чення".

Для відображення господарських операцій ці субрахунки можуть поді-

лятися на додаткові рахунки третього, четвертого порядків.

21. На субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації" обліковуються, з розподілом на гру- пи, предмети, строк корисної експлуатації яких не перевищує один рік:

1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

2) пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

4) предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

5) господарський інвентар — предмети конторського та господарсько- го облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

6) сценічно-постановочні  засоби вартістю  до 10 гривень  за одиницю

(комплект);

7) інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищує один рік.

22. Субрахунок 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціа- льного призначення"  може застосовуватися  установами для обліку предме- тів, що мають специфічне та обмежене призначення лише в окремих галузях і короткотерміновий строк застосування.

23. Матеріали і продукти харчування, що знаходяться в установі, облі- ковуються на рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування", який поділя- ється на субрахунки:

231 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей";

232 "Продукти харчування";

233 "Медикаменти і перев’язувальні засоби";

234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя";

235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали";

236 "Тара";

237 "Матеріали в дорозі";

238 "Запасні частини до машин і обладнання";

239 "Інші матеріали.


24. На субрахунку 231 "Матеріали для учбових, наукових та інших ці- лей" обліковуються реактиви і хімікати, скло і хімпосуд, метали, електрома- теріали і радіоматеріали, радіолампи, фотоприладдя, папір для видання на- вчальних програм, посібників, наукових та інших робіт, піддослідні тварини та інші матеріали для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також до- рогоцінні та інші метали для протезування.

25. На субрахунку 232 "Продукти харчування" обліковуються продук- ти харчування установ, у кошторисах яких для надання державних послуг передбачені видатки за кодом економічної класифікації видатків 1133 "Про- дукти харчування".

26. На субрахунку 233 "Медикаменти і перев’язувальні засоби" обліко- вуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, дезінфекційні засоби, сироватки, вакцини, кров, плівка для рентгенівських знімків, матері- али для проведення аналізів та перев’язувальні засоби, дрібний медичний ін- вентар (термометри,  ланцети,  пінцети,  голки тощо) установ, у кошторисах яких  ці  видатки  передбачені  за  кодом  економічної  класифікації  видатків

1132 "Медикаменти та перев’язувальні матеріали". На цьому субрахунку та- кож обліковуються допоміжні та аптекарські матеріали в медичних закладах, які мають свої аптеки.

Облік медикаментів та перев’язувальних засобів додатково ведеться за окремими порядками, установленими Міністерством охорони здоров’я України*.

-------------------------------

* Нині діють Інструкція по обліку медикаментів,  перев’язувальних  засо- бів та виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах, що знаходяться на державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Міністерс- тва охорони здоров’я СРСР від 02.06.87 № 747 та Перелік лікарських  засобів, що підлягають предметно-кількісному  обліку в аптечних і лікувально- профілактичних   закладах,  затверджений  наказом  Міністерства  охорони  здо- ров’я України від 30.06.94 № 117, зареєстрований  у Міністерстві юстиції Укра- їни 28.07.94 № 174/383.

27. На субрахунку 234 "Господарські матеріали і канцелярське прилад- дя" обліковуються господарські матеріали і канцелярське приладдя, що ви- користовуються для поточних потреб установи (електричні лампи, мило, щі- тки та ін.), будівельні матеріали для капітального і поточного ремонту.

На цьому субрахунку обліковуються медикаменти і перев’язувальні за- соби установ, кошти на які передбачені у кошторисах за кодом економічної класифікації видатків 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці та ін.) та медикаменти (за виключенням спирту та медикаментів, що мають велику ва- ртість), придбані і одночасно видані на поточні потреби, можуть зразу спи- суватися на фактичні видатки з відображенням їх загальної вартості за дебе- том і кредитом субрахунку 234.


На документах, що підтверджують придбання і одержання цих ціннос-

тей, повинен бути підпис особи, яка одержала ці матеріали.

28. На субрахунку 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" обліко- вуються всі види палива, пального і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, газ, мазут, автол і т.ін.), а також безпосередньо у матеріально відповідальних осіб.

29. На субрахунку 236 "Тара" обліковується, з розподілом за група- ми або видами, поворотна тара, обмінна тара (бочки, бідони, ящики, бан- ки скляні, пляшки і т.ін.), як порожня, так і та, що вміщує матеріальні цінності.

30. На субрахунку 237 "Матеріали в дорозі" обліковуються матеріали, оплачені установами за поставки, які не надійшли до кінця місяця на склад, але підтверджені транспортними документами, а також матеріали, одержані на склади груп централізованого постачання і господарського обслуговуван- ня і не розподілені за установами. При надходженні матеріалів вони розпи- суються за відповідними субрахунками обліку матеріалів.

31. На субрахунку 238 "Запасні частини до машин і обладнання" облі- ковуються запасні частини, призначені для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери і обідні стрічки тощо), що не обліковуються на субрахунку 105 "Транспортні засоби".

Облік запасних частин ведеться за найменуваннями, марками, заводсь-

кими номерами, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами.

32. На субрахунку 239 "Інші матеріали" обліковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, насіння, добрива, а та- кож інші матеріали, не передбачені субрахунками 231–238.

33. Для обліку виробів виробничих (навчальних) майстерень призначе-

но рахунок 24 "Готова продукція".

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) май- стернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень".

34.   Для   обліку   протягом   року   продукції   сільських   і   навчально- дослідних господарств призначено субрахунок 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств" рахунку 25 "Продукція сільськогоспо- дарського виробництва".

35. При обліку запасів, що отримані як гуманітарна допомога врахову- ються вимоги Закону України "Про гуманітарну допомогу", галузевих по- рядків, розроблених окремими міністерствами і затверджених постановами Кабінету Міністрів України та "Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги", затвердженого наказом Го- ловного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 113 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.01.2000 за № 12/4233.


Запаси приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входять працівник бухгалтерії та представник ор- ганізації вищого рівня. Комісія складає акт, у якому зазначаються наймену- вання, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Дані акта відображаються в бухгалтер- ському обліку.

Бухгалтерією та матеріально відповідальними особами облік запасів, отриманих як гуманітарна допомога, ведеться за загальним порядком, але окремо від запасів, придбаних установою за рахунок коштів загального або спеціального фонду кошторису доходів та видатків.

36. У бухгалтерському  обліку установ запаси, у т.ч. одержані та пере- дані безоплатно в установленому чинним законодавством порядку, оціню- ються за балансовою вартістю, яка поділяється на:

  первісну вартість,

  справедливу вартість,

  відновлювальну вартість.

37. Балансова вартість — це вартість запасів, за якою вони відобража-

ються у балансі.

38. Первісна  вартість  — це вартість придбання,  одержання,  виготов-

лення запасів.

39. Справедлива вартість — первісна вартість запасів, одержаних уста-

новою безоплатно.

40. Відновлювальна вартість — це змінена первісна вартість запасів пі-

сля проведення їх переоцінки.

41. Переоцінка запасів установи може проводитися на виконання нор- мативно-правових актів України (якщо такі будуть запроваджені) або за рі- шенням керівника установи (якщо запаси морально застарілі та у зв’язку з тривалим часом їх перебування на збереженні в установі, їх первісна (спра- ведлива, відновлювальна) вартість значно відрізняється від аналогічних за- пасів, придбаних пізніше).

Зміна первісної вартості запасів не є додатковим доходом установи і не належить до доходів.

42. Переоцінка  запасів  установи  проводиться  комісією  з переоцінки, яка призначається наказом керівника установи і до складу якої входять: за- ступник керівника установи (голова комісії) та головний бухгалтер чи його заступник (в установах, у яких штатним розписом посада головного бухгал- тера не передбачена — особа, на яку покладено ведення бухгалтерського об- ліку), керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізова- ними  бухгалтеріями)   або  інші  працівники   бухгалтерії,   які  обліковують запаси, особи, на котрих покладена відповідальність  за збереження запасів, та інші посадові особи (на розсуд керівника установи). Комісією здійснюєть- ся переоцінка кожної окремої одиниці запасів і встановлюються нові ціни. Документи, що підтверджують нову ціну, не потрібні. При встановленні цін


на однотипні предмети вони встановлюються однаковими в межах однієї установи. За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості запасів, який затверджується керівником установи.

Відповідальність за організацію роботи комісії покладається на керів- ника установи, а за об’єктивність визначення реальної вартості запасів — на керівника установи і голову комісії.

43. Відпуск запасів у використання, виробництво, продаж або інше ви- буття здійснюється за балансовою вартістю або за методом середньозваже- ної собівартості.

44. Середньозважена собівартість визначається за кожним видом поді- бних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періо- ді запасів.

Метод середньозваженої собівартості застосовується у разі наявності в установі значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами. Обчислюється на періодичній основі або при кожній отриманій партії запа- сів.

45. Молодняк тварин, одержаний від приплоду в своєму господарстві, оприбутковується за плановою собівартістю в день отелення, опоросу, окоту на підставі акта на приплід. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі щомі- сяця зважуються. Приріст ваги приєднується до початкової їх ваги на підста- ві акта. Вартість приросту ваги визначається виходячи з фактичного прирос- ту   ваги   тварин   за   звітний   місяць   за   плановою   собівартістю   одиниці приросту.

Падіж молодняку тварин і тварин на відгодівлі розглядається як втрати виробництва, вартість їх відноситься на збільшення собівартості вирощеного поголів’я. При падежу тварин з вини матеріально відповідальних осіб збит- ки, завдані господарству, стягуються з винних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України. Молодняк худоби, що переходить на на- ступний рік для подальшого вирощування і відгодівлі, а також молодняк ху- доби, що переводиться у звітному році до основного стада, оцінюється за фактичною собівартістю, але не вище заготівельних цін на худобу, що про- дається державі.

46. Тара обліковується за цінами, які зазначені в рахунках постачаль- ників. При поверненні або реалізації тари різниця між ціною придбання і ці- ною, за якою тара реалізована, відноситься на фактичні видатки.

47. Продукція виробничих (навчальних) майстерень обліковується за фактичною собівартістю.

48. Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств облікову- ється протягом року за плановою собівартістю. На підставі річних калькуля- цій планова собівартість продукції коректується в кінці року до фактичної собівартості.


49. Витрати з наймання транспорту для перевезення запасів не збіль- шують вартість придбаних запасів, а відносяться на видатки установи за від- повідними кодами економічної класифікації видатків, за якими вони були передбачені у кошторисі.

50. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) запасів, не зараховуються до вартості запасів і відносяться на фак- тичні видатки установи за кодом економічної класифікації видатків, що при- значений для придбання цих матеріальних цінностей, або відносяться до по- даткового кредиту (якщо це передбачене чинним законодавством України).

51. Запаси в установах обліковуються за місцем їх відповідального зберігання (знаходження) та в бухгалтерії.

52. Відповідальність за приймання, зберігання і відпуск запасів покла- дається на матеріально відповідальних осіб, призначених наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження матеріаль- них цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну ма- теріальну відповідальність.

При отриманні запасів матеріально відповідальна особа на документі постачальника або на акті про приймання запасів повинна розписатися в одержанні цих цінностей і прийняти їх на відповідальне зберігання.

53.  Виявлені,  під  час  отримання  матеріальних  цінностей,  кількісні та/або якісні розбіжності з даними документів постачальників оформлюють- ся Актом про приймання матеріалів. Акт складається приймальною комісією в двох примірниках з обов’язковою участю завідуючого складом та предста- вника постачальника або незацікавленої організації. Один примірник акта використовується  для обліку прийнятих  матеріальних  цінностей,  інший — для направлення претензійного листа постачальнику.

54. Облік запасів установи (за винятком дорогоцінних металів для про- тезування та медикаментів і перев’язувальних засобів) за місцем відповіда- льного зберігання (знаходження) ведеться матеріально відповідальними осо- бами в Книзі складського обліку запасів за найменуваннями, сортами, кількістю. Працівниками бухгалтерії періодично здійснюється перевірка фа- ктичної наявності запасів із записами у книзі та даними бухгалтерського об- ліку.

55. Облік дорогоцінних металів та порядок списання матеріальних цін-

ностей,  що містять  дорогоцінні  метали  і дорогоцінне  каміння,  визначений окремими положеннями, встановленими Міністерством фінансів України.*

----------------------------------

* Нині діють Положення про порядок приймання і переробки відходів і ло- му дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок розрахун- ків із здавальниками за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів і лому, затверджене наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України від 23.06.94 № 54/11/161/91/15 та зареєст-


роване у Міністерстві юстиції України 08.07.94 за № 158/367, та Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджене наказом Міністерства фінансів України, Міністерства еко- номіки України, Державного комітету України з матеріальних  ресурсів, Націона- льного банку України та Державного  комітету України по рідкісних,  дорогоцін- них металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 № 54/11/161/91/15 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.07.94 за № 159/368.

56. Видача запасів з місць відповідального зберігання (знаходження) проводиться за документами встановленої форми, що затверджуються керів- ником установи. Для бюджетних установ, поряд з формами, встановленими наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 № 193 "Про затвер- дження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів", застосовуються наступні форми:

1) накладна (вимога), що призначена для оформлення надходження за- пасів на склад та видачі запасів зі складу. Може застосовуватися при пере- міщенні запасів в установі. Накладна (вимога) виписується в двох примірни- ках;

2) меню-вимога на видачу продуктів харчування, яка призначена для ви- дачі продуктів харчування зі складу. Меню-вимога складається щодня на підста- ві даних про кількість людей, що харчуються, та натуральних норм розкладки продуктів харчування. Меню-вимога з підписом осіб про видачу і одержання продуктів харчування передається в бухгалтерію в строки, встановлені графіком документообігу, але не рідше як п’ять раз на місяць. Приймаючи меню-вимогу, бухгалтерія обов’язково проводить звірку кількості осіб, що харчувались згідно з даними меню-вимоги, з фактичною наявністю на певну дату осіб, яким призна- чене харчування;

3) забірна картка призначена для оформлення матеріальних цінностей,

що видаються систематично протягом місяця.

Забірна картка виписується на кожного одержувача на декілька на- йменувань  цінностей.  Ця  картка  виписується  в двох  примірниках,  один  з яких з розпискою одержувача зберігається на складі, другий — в одержува- ча. При щоденному відпуску запасів забірна картка виписується строком на

15 днів, а при періодичному відпуску — строком на місяць.

У межах установленого ліміту запаси видаються при пред’явленні оде- ржувачем свого примірника забірної картки. Відпуск запасів понад установ- лений ліміт здійснюється за накладною (вимогою).

Виходячи з планової потреби в запасах та норм витрат ліміти встанов- люються центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкова- ністю, а за відсутності таких документів установою самостійно.

57. Списання з бухгалтерського обліку витраченого пального здійсню- ється на підставі подорожніх листів за фактичною витратою, але не більше норм витрат, установлених для окремих марок автотранспорту.


58. При передачі в експлуатацію малоцінні та швидкозношувальні пре- дмети вартістю до 10 гривень включно за одиницю (комплект) списуються з бухгалтерського  обліку одразу на зменшення фонду у малоцінних та швид- козношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх вико- ристання: роздавальних відомостей, актів витрачання предметів при прове- деному ремонті, актів на списання цінностей та ін.

В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з пластмаси, картону та паперу) знаходяться на збереженні у осіб, відповідальних за їх експлуатацію та збереження, і обліковуються у книгах кількісного обліку.

59. У бухгалтерії облік запасів установи ведеться в кількісному і сума- рному вимірах за найменуваннями запасів та в розрізі матеріально відпові- дальних осіб.

60. Бухгалтерія установи систематично звіряє свої записи про облік за- пасів із записами, які ведуть матеріально відповідальні особи за місцями збе- рігання (знаходження) запасів. Для цього матеріально відповідальними осо- бами кожного місяця надаються в бухгалтерію прибуткові та видаткові документи з реєстром надання документів, який складається в двох примір- никах. Один примірник реєстру після перевірки правильності оформлення первинних документів повертається матеріально відповідальній особі, а дру- гий залишається в бухгалтерії.

61. Додатково облік запасів установи може здійснюватися за номенк- латурними номерами. Номенклатурний номер — це умовний числовий код обліку, який присвоюється групі предметів одного найменування, якості та ціни. Номенклатурний номер має сім знаків: перші три знаки означають суб- рахунок, четвертий — підгрупу, три останні — порядковий номер предмета у підгрупі.

62. Для аналітичного обліку запасів, у т.ч. матеріалів у дорозі, бухгал- терією та/або матеріально відповідальними особами бюджетних установ за- стосовуються: Книги кількісно-сумового обліку, Картки кількісно-сумового обліку, Книги обліку тварин, Книги складського обліку запасів, оборотні та накопичувальні відомості, Журнали реєстрації битого посуду.

Картки кількісно-сумового обліку реєструються в Опису карток з облі- ку запасів. У централізованих бухгалтеріях такі Описи ведуться окремо за кожною установою, що обслуговується.

При автоматизованому  веденні бухгалтерського  обліку книги кількіс-

но-сумового обліку або картки можуть не застосовуватися.

63. Книги або картки кількісно-сумового обліку застосовуються для аналітичного обліку запасів (крім тварин на вирощуванні і відгодівлі, проду- ктів харчування), у т.ч. матеріалів у дорозі. Вони ведуться за видами, кількі- стю та вартістю запасів.

64. Аналітичний облік молодняку тварин за субрахунком 211 "Молод- няк тварин на вирощуванні" (що ведеться у розрізі видів і вікових груп), тва- рин на відгодівлі за субрахунком 212 "Тварини на відгодівлі" (ведеться тіль-


ки за видами) та інших тварин за субрахунками 213 "Птиця", 214 "Звірі", 215 "Кролі", 216 "Сім’ї бджіл", 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада",  218  "Худоба,  прийнята  від  населення  для  реалізації",  ведеться  у "Книзі обліку тварин" таким чином, щоб забезпечити можливість одержання даних про живу вагу, приріст та зріст тварин.

65. Облік малоцінних та швидкозношуваних  предметів вартістю до 10 гривень  включно  за  одиницю  (комплект)  (згідно  з  п. 55  даної  Інструкції) здійснюється матеріально відповідальними особами у Книзі складського об- ліку запасів за найменуваннями предметів та кількістю.

66. Аналітичний облік продуктів харчування у бухгалтерії установи ведеться за найменуваннями, сортами, кількістю, вартістю та матеріально відповідальними  особами в оборотних відомостях. Записи в оборотні відо- мості проводяться на підставі даних накопичувальних відомостей з надхо- дження та витрачання продуктів харчування. В оборотних відомостях що- місячно   підраховуються   обороти   і   визначаються   залишки   на   початок місяця.

Оборотні відомості, з метою перевірки правильності  записів у регіст- рах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних синтетичного об- ліку, можуть складатися за всіма субрахунками рахунків класу 2 "Запаси".

67. Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів спеціаль- ного фонду, ведеться за тими самими обліковими регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду.

68. Сировина, матеріали, паливо, корма, фураж, продукти харчування, медикаменти та інші запаси, що належать установі, підлягають систематич- ній інвентаризації  у строки і за порядком,  установлені  нормативно- правовими актами України*.

------------------------------

* Нині діє Типова інструкція з інвентаризації основних засобів, нематері- альних  активів,  товарно-матеріальних  цінностей,  грошових  коштів  і докумен- тів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 і зареєстрована Міністерством юстиції України 16.11.98 за № 728/3168.

Інвентаризація проводиться у разі зміни відповідальної особи, в інших випадках, передбачених чинним законодавством (при стихійних лихах, кра- діжках, відсутності матеріально відповідальних осіб та ін.). За результатами інвентаризації складається інвентаризаційний опис або акт, який затверджу- ється керівником установи.

69. Списання з балансу установи малоцінних і швидкозношуваних предметів, інструментів, виробничого, господарського інвентарю та інших запасів, що стали непридатними, здійснюється на підставі Актів списання (якщо інший порядок списання не встановлено відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади).


Акти складаються постійно діючою комісією, призначеною наказом кері- вника установи, і затверджуються керівником установи. У них вказуються дані, що характеризують запаси: найменування, матеріал виготовлення, рік прид- бання установою, кількість та вартість. Детально вказуються причини списання та спосіб знищення непридатних запасів (якщо реалізація їх неможлива).

Суми, отримані від реалізації непридатних запасів, залишаються у роз- порядженні установи (якщо інше не встановлено чинним законодавством України).

70. При списанні битого посуду використовуються дані Журналу ре- єстрації битого посуду. Постійно діюча комісія слідкує за правильним ве- денням журналу і щоквартально (або щомісячно) складає акт на списання битого посуду, який затверджується керівником установи.

71. За результатами місяця операції з обліку, переміщення та вибуття запасів групуються у накопичувальні відомості — меморіальні ордери, фор- ми та порядок застосування яких встановлено наказом Державного казна- чейства України від 27.07.2000 № 68 "Про затвердження Інструкції про фор- ми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за № 570/4791.

Записи в ці відомості проводяться  за кожним документом  і відповід-

ним субрахунком бухгалтерського обліку.

72. Облік операцій з вибуття та переміщення малоцінних та швидкоз- ношуваних предметів відображається у Накопичувальній відомості про ви- буття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів ф.439 (бюджет) — меморіальний ордер 10.

73. Операції  з надходження  продуктів  харчування  відображаються  у

Зведенні  накопичувальних  відомостей  про  надходження  продуктів  харчу-

вання ф. 398 (бюджет) — меморіальний ордер 11.

74. Для обліку операцій з вибуття та переміщення продуктів харчуван- ня призначено Зведення накопичувальних відомостей про витрачання проду- ктів харчування ф. 411 (бюджет) — меморіальний ордер 12.

75. Вибуття та переміщення інших запасів (крім продуктів харчування та малоцінних і швидкозношуваних предметів) відображаються у Накопичу- вальній відомості витрачання матеріалів ф.396 (бюджет) — меморіальний ордер 13.

76. Підсумки за субрахунками за результатами місяця з меморіальних ордерів записуються до книги "Журнал-Головна" ф. 308 (бюджет).


Начальник управління методології

з виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності


 

О. О. Чечуліна