8.2. Облік результатів виконання кошторисів установ

Для визначення результатів діяльності бюджетних установ від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших пос- луг відповідно до кошторису установи як за загальним, так і за спеці- альним фондами, за результатами року призначений рахунок 43 „Ре- зультати виконання кошторисів”, який включає субрахунки:

–   431 „Результат виконання кошторису за загальним фондом”;


–   432 „Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”.

Бюджетні  установи  та організації  України,  основна  діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюд- жетів, здійснюють виведення фінансового результату виконання кош- торису доходів і видатків установи за бюджетний рік, який відобра- жається в Балансі (ф. № 1). Визначений фінансовий результат надає прозорості фінансовій звітності про виконання кошторису.

Механізм виведення фінансового  результату  виконання кошто-

рису доходів і видатків установи складається з двох етапів:

1) визначення переліку субрахунків  бухгалтерського  обліку, які під- лягають закриттю заключними оборотами після закінчення року. Вирішення деяких питань, що можуть виникнути під час закриття певних рахунків;

2) відображення фінансового результату в річному балансі установи.

Звірка та аналіз цього показника з даними інших форм звітності.

Що стосується першого етапу, то закриттю заключними оборо- тами підлягають залишки рахунків класу 7 „Доходи” (в розрізі субра- хунків), а саме:

–   70 „Доходи загального фонду”;

–   71 „Доходи спеціального фонду”;

–   72 „Доходи від реалізації виробів і виконаних робіт”;

–   74 „Доходи бюджетів”.

Заключними оборотами закриваються й залишки за всіма субра-

хунками класу 8 „Витрати”.

При закритті рахунків заключними оборотами необхідно здійс- нювати документальну інвентаризацію сум, віднесених на ці субра- хунки протягом звітного року.

Прядок здійснення  річних остаточних  оборотів  щодо списання

доходів та видатків  бюджетних  установ наведено  в додатку  до По- рядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бю- джетів, затвердженого наказом ДКУ № 3 від 10.01.2008 р. (табл. 8.2).

Другий етап виведення фінансового результату виконання кош- торису доходів і видатків бюджетної установи полягає у відображенні його в звітності. Відповідно до вимог нормативних документів, фі- нансовий результат бюджетна установа відображає в розділі І Пасиву балансу в спеціальних рядках: „Результат виконання кошторису за за- гальним фондом”, „Результат виконання кошторису за спеціальним фондом” із застосуванням рядка „Результат переоцінки”.


Таблиця 8.2

Прядок здійснення річних остаточних оборотів щодо списання доходів та видатків бюджетних установ

 

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

 

1

Списуються  отримані  за  поточний  рік  асигнування

загального фонду бюджету

 

701, 702

 

431

 

2

Списуються  отримані за поточний рік доходи спеці-

ального фонду бюджету:

 

 

 

2.1

доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

(надходження,  які отримані установою згідно з кош- торисом як плата за послуги, що надаються бюджет- ними установами згідно з функціональними повно- важеннями; кошти, які отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої дія- льності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, отримані бюджетними установами від реалі- зації майна)

 

711

 

432

 

2.2

доходи  за  іншими  джерелами  власних  надходжень

(надходження установи для виконання окремих до- ручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що, згідно з чинним законодавством, отримують бюджетні установи)

 

712

 

432

 

2.3

доходи за іншими надходженнями спеціального фон-

ду

 

713

 

432

 

2.4

доходи, що отримані від батьків за утримання дітей у

дошкільних закладах, за навчання в державних шко-

лах естетичного виховання тощо

 

711, 714

 

432

 

2.5

доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних

робіт

711, 721,

722, 723

 

432

 

3

Списуються видатки поточного року, проведені за

рахунок коштів загального фонду бюджету

 

431

 

801, 802

 

4

Списуються видатки поточного року, проведені за

рахунок доходів спеціального фонду бюджету:

 

 

4.1

видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

432

811

 

4.2

витрати (виробничих/навчальних майстерень,  підсоб-

них/навчальних сільських господарств, на науково- дослідні роботи, на виготовлення  експериментальних пристроїв, на заготівлю і перероблення матеріалів) за закінченими і зданими роботами.

 

432

 

811, 821,

822, 823,

824, 825

4.3

видатки за іншими джерелами власних надходжень

432

812

4.4

видатки за іншими надходженнями спец. фонду

432

813


Продовження табл. 8.2

 

5

Списується  вартість переоцінених  запасів та матері-

алів:

–   дооцінка

–   уцінка

 

441

431, 432

 

431, 432

441

6

Списуються нараховані курсові різниці:

 

 

6.1

додатній результат

442

431, 432

6.2

від’ємний результат

431, 432

442