6.5. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, тобто малоцінних предметів, які не ввійшли до складу необоротних активів, оскільки строк їх корисної експлуатації становить менше одного ро- ку, передбачений рахунок 22 „Малоцінні та швидкозношувані пред- мети” з поділом на субрахунки:

  221 „Малоцінні та швидкозношувані  предмети, що перебува-

ють на складі і в експлуатації”;

  222 „Малоцінні  та швидкозношувані  предмети  спеціального

призначення”.

Для  відображення  господарських  операцій  ці  субрахунки  мо-

жуть поділятися на рахунки третього, четвертого порядків.

На субрахунку  221 „Малоцінні  та швидкозношувані  предмети, що перебувають на складі і в експлуатації”, обліковуються з розподі- лом на групи, предмети, строк корисної експлуатації яких не переви- щує один рік:

  знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

  пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

  спеціальні  інструменти  та спеціальні  пристосування  для  се-

рійного і масового виробництва певних виробів або для виго-

товлення індивідуальних замовлень;

  предмети  виробничого  призначення;  обладнання,  що сприяє

охороні праці; предмети  технічного  призначення,  які не мо-

жуть бути віднесені до необоротних активів;

  господарський  інвентар  — предмети  конторського  та госпо-

дарського облаштування, столовий, кухонний та інший госпо-

дарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

 сценічно-постановочні засоби вартістю до 10 грн за одиницю;

  інші предмети,  термін корисної  експлуатації  яких, як очіку-

ється, не перевищує один рік.

Субрахунок 222 „Малоцінні та швидкозношувані предмети спе- ціального призначення” може застосовуватися установами для обліку предметів, що мають специфічне та обмежене призначення лише в окремих галузях і короткотерміновий строк застосування.

Кореспонденцію рахунків з обліку тварин на вирощуванні і від-

годівлі наведено в табл. 6.3.


Таблиця 6.3

Кореспонденція рахунків з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1.1. Оприбутковано МШП, придбані за рахунок

коштів загального фонду

 

221

 

364, 675

 

285

1.2. Водночас збільшено фонд у МШП

801

411

285

1.3. Відображено суму ПДВ

801

364, 675

57

2. Оприбутковано лишки МШП, виявлені під

час інвентаризації

 

221

 

411

 

112

3. Видано зі складу МШП

411

221

16

4.1. Реалізовано МШП

411

221

145

4.2. Відображено суму коштів, що надійшли від

реалізації

364

321

801

364

145

145

5. Списано МШП

411

221

280