3.6. Облік довгострокових зобов’язань

Довгострокові зобов’язання — це ті, погашення яких не перед- бачається в поточному бюджетному році [відповідно до Бюджетного кодексу, бюджетний період (рік) для всіх бюджетів відповідає кален- дарному року, що починається 01 січня і закінчується 31 грудня]. От- же, якщо в грудні виникнуть зобов’язання, які установа повинна буде погасити в січні наступного року, то вони повинні бути враховані як довгострокові.

До поточних зобов’язань відносяться ті, які передбачається по- гасити протягом одного бюджетного року. Наприклад, зобов’язання, що виникли в січні, з приблизною датою погашення в грудні того са- мого року є поточними (зі страхування, з оплати праці, за податками і платежами до бюджету, за операціями з іншими кредиторами тощо).

Таким чином, тривалість часового проміжку між виникненням зобов’язань і їх погашенням принципового значення в класифікації зобов’язань на довгострокові і поточні не має. Головне, в якому році вони виникають і в якому погашаються.

Для обліку довгострокових зобов’язань планом рахунків передба-

чено 5-й клас „Довгострокові зобов’язання”, що включає три рахунки:

–   50 „Довгострокові позики”;

–   51 „Довгострокові векселі видані”;

–   52 „Інші довгострокові зобов’язання”.

Рахунок 50 „Довгострокові позики” в розрізі субрахунків, які показують, що головною характеристикою для довгострокових позик є їх банківське чи небанківське походження:

–   501 „Довгострокові кредити банків”;

–   502 „Відстрочені довгострокові кредити банків”;

–   503 „Інші довгострокові позики”.

На субрахунку 501 „Довгострокові кредити банків” облікову- ються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавст- ва, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 „Відстрочені довгострокові кредити банків” обліковуються  суми відстрочених  довгострокових  кредитів, одержа- них в установах банків.

На субрахунку 503 „Інші довгострокові позики” обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою згідно з чинним законодавством.


За кредитом субрахунків рахунка 50 відображаються суми наяв- них довгострокових зобов’язань установи, а за дебетом — їхнє пога- шення чи їхнє переведення в поточні зобов’язання.

Рахунок  51  „Довгострокові  векселі  видані”  має  всього  лише один субрахунок 511 „Видані довгострокові векселі”, на якому облі- ковуються векселі, видані бюджетними установами з зобов’язанням їхнього погашення, дата якого припадає на наступні бюджетні роки.

За кредитом рахунка відображаються  зобов’язання бюджетних уста-

нов за виданими ними векселями, а за дебетом — їх погашення чи переведення в поточну заборгованість.

Усі інші довгострокові фінансові зобов’язання бюджетних уста-

нов, що не знайшли свого відображення на рахунках 50 і 51, відобра-

жаються по рахунку 52 „Інші довгострокові фінансові зобов’язання”.

Рахунок 52, так само як і 51 рахунок, має лише один субрахунок 521

„Інші довгострокові фінансові зобов’язання”. За кредитом відобра- жаються довгострокові фінансові зобов’язання, наприклад за випу- щеними облігаціями, а за дебетом — їх погашення (списання) чи пе- реведення до складу поточної заборгованості.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо виникнення  довгострокових  зобов’язань  (отримання  та  погашення

довгострокових позик і кредитів) наведено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових позик

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1. Отримано довгостроковий кредит банку на поточний рахунок

 

319

 

501

 

15 000

2. Відстрочення терміну погашення довгостро-

кового кредиту в установі банку

 

501

 

502

 

15 000

3. Нараховано відсотки за банківський кредит

821

675

2000

4. Перераховано установою на рахунок банку відсотки за кредит

 

675

 

319

 

2000

5. Частково погашений відстрочений довго-

строковий кредит

 

502

 

319

 

7000

6. Суму довгострокового кредиту переведено до складу поточної заборгованості.

 

501

 

611

 

10 000

7. Отримання короткострокового  кредиту в установі банку

 

319

 

601

 

8500

8. Відстрочення терміну погашення коротко-

строкового кредиту в установі банку

 

601

 

602

 

8500

9. Відображення поточної заборгованості з дов-

гострокового кредиту в установі банку

 

611

 

501

 

8500