2.2.3. Фінансування через органи Державного казначейства

України

Бюджетні установи, які утримуються за рахунок Державного бюджету, фінансуються, як правило, через органи Державного каз- начейства України, яким в установах НБУ та уповноважених устано- вах комерційних банків відкриваються єдині казначейські рахунки.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахун- ків органів  ДКУ  в установах  банків,  на які зараховуються  надход- ження до державного бюджету і з яких органи ДКУ здійснюють пла- тежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачують інші видатки бюджетних установ як у безготівковому по- рядку, так і готівкою.


При фінансуванні через територіальні органи Державного каз- начейства  для  РК відкриваються  реєстраційні  рахунки  відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Дер- жавного казначейства, затвердженого Наказом ДКУ від 02.12.2002 р.

№ 221. Кількість  реєстраційних  рахунків  окремого  РК залежить  від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів ві- дповідно до бюджетної класифікації.

Реєстраційні  рахунки — рахунки, які відкриваються  в органах

Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів за від- повідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку опе- рацій з виконання загального фонду кошторисів.

Для відкриття реєстраційних  рахунків РК подають до відповід-

них органів ДКУ такі документи:

–  заяву на відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника і головного бухгалтера установи;

–  копію затвердженого положення або статуту установи, засвід-

чену нотаріально або вищою організацією;

– довідку про внесення установи до ЄДРПОУ із зазначенням ідентифікаційного коду;

–  доведений до РК поквартальний  обсяг асигнувань з розподі-

лом за підрозділами бюджетної класифікації;

– затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальним розподілом;

–  картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряд- жатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, а також відбитком печатки.

Відкриттю  реєстраційних  рахунків  передує укладання  догово- рів між органом ДКУ та розпорядником коштів на відкриття та об- слуговування реєстраційних рахунків.

Відповідно  до Порядку  обслуговування  державного  бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, нада- них за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом ДКУ від 25.05.2004 р. № 89, в органах ДКУ відкривають такі реєст- раційні рахунки:

– зведені особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зараху- вання коштів без зазначення КФК видатків, що підлягають по- дальшому перерахуванню на особові і реєстраційні рахунки;

–  особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахування кош- тів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретному розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів;


– реєстраційні рахунки РК та одержувачів коштів державного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.

Зведені особові рахунки — рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства РК (крім РК ІІІ ступеня) для зарахування коштів  без  зазначення  кодів  функціональної  класифікації  видатків, що підлягають подальшому перерахуванню на особові та реєстрацій- ні рахунки.

Особові рахунки — рахунки, які відкриваються в органах Дер- жавного казначейства головним РК і РК нижчого рівня, які мають пі- двідомчі установи, для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

Спеціальні реєстраційні рахунки — рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства РК за відповідними кодами бюдже- тної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціаль- ного фонду кошторисів.

Реєстраційні рахунки відкриваються  в розрізі розділів бюджет-

ної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Ві- дкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом після пись- мового повідомлення про це розпорядника коштів.

Підставою для оплати видатків є платіжні доручення РК та докуме- нти, що підтверджують цільове використання коштів (рахунки, рахунки- фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, догово- ри на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, ак- цепти тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю тощо).

Платіжні доручення  на перерахування  до бюджетів  та держав- них цільових фондів сум податків і зборів (обов’язкових  платежів), пені, штрафів та інших санкцій, передбачених  чинним законодавст- вом, та розрахункові документи на безспірне стягнення приймаються органами ДКУ незалежно від залишку коштів на реєстраційних ра- хунках. Виконання цих розрахункових документів здійснюється ор- ганами ДКУ відповідно до Порядку примусового списання (стягнен- ня) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного     казначейства,     затвердженого     Наказом     ДКУ    від

05.10.2001р. № 175 або до інших нормативно-правових актів.

Платіжні доручення подаються до органів ДКУ у двох примір- никах, на першому з яких ставляться відбиток печатки та підписи ві- дповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна від- повідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо


документи надійшли після операційного часу. Платіжне доручення дійсне протягом 10 днів. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірниках обов’язково проставляється дата подання.

Видача готівки бюджетним організаціям здійснюється устано- вами банків на підставі належно оформлених грошових чеків з поточ- них рахунків, відкритих на ім’я органів ДКУ. Клієнтам виписки з ра- хунків надають за результатами  попереднього  операційного  дня або за запитом клієнта.

Таблиця 2.2

Кореспонденція рахунків при фінансуванні бюджетних установ через органи Державного казначейства України

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Сума,

грн

Дебет

Кредит

1. Отримано асигнування із загального фонду для

подальшого перерозподілу підвідомчим установам

 

322

 

701

 

1500

2. Отримано асигнування із загального фонду:

–   установами, які утримуються за рахунок держа-

вного бюджету;

–   установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

–   установами, для яких застосовуються поточні рахунки для перерахування коштів підвідомчим установам

 

321

321

321

 

701

702

681

 

8500

6500

3000

3. Відізвано грошові кошти вищестоящими РК

701

322

1000

4. Списано з рахунку залишки виділених бюджет-

них асигнувань

 

702

 

321

 

2000

5. Перераховано постачальникам за матеріальні

цінності і надані послуги:

–   в порядку планових платежів;

–   в порядку попередньої оплати;

–   в порядку післяплати

 

361

364

675

 

321

323

321

 

2500

1700

500

6. Перераховано з реєстраційного рахунку за дору-

ченнями працівників та службовців:

–   за отримані товари в кредит;

–   за договорами добровільного страхування;

–   членські профспілкові внески;

–   за отримані кредити банків установ, які утри-

муються за рахунок державного бюджету

 

663

665

666

667

 

321

321

321

323

 

1000

1500

250

700

7. Перераховано кошти за використану електрое-

нергію

675

321

2700

8. Перераховано кошти за комунальні послуги

675

321

1200


Для обліку наявності та руху коштів, виділених РК на утриман- ня установи за загальним фондом та для перерахування  на реєстра- ційні рахунки підвідомчих установ або одержувачів бюджетних кош- тів,  ГРК  і  РК  II  ступеня  використовують  призначений  рахунок  32

„Рахунки в казначействі”. Виділення коштів з бюджетів усім РК облі-

ковується на субрахунках 701 та 702.

Бухгалтерські записи щодо надходження коштів за загальним фондом усі РК ведуть за єдиною методикою і на однакових рахунках (табл. 2.2).

Зазначені операції відображаються в меморіальному ордері № 2 [т. ф. №381 (бюджет)], які складаються за кожним реєстраційним ра- хунком окремо.