СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — № 1. — С.95—99.

Баштанник В. Пріоритетні напрямки державної політики інтеграції України до Європейського Союзу // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — №2 — С.49.

Бирюков П. Н. Международное право. — М.: Юрист, 1996.

Буглай В. В., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отноше­ния. — М.: Финансы и статистика, 1997.

Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2000. —

№ 126. — С.4.

Валютный рынок и валютное регулирование/ Под ред. Платоновой И. Н. — М.: БЕК, 1996.

Герчикова И. Н. Международные экономические организации. —М.: Консалтбанкир, 2000.

Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ / Під кер. Т. М. Циганкової. — К.: КНЕУ, 2003.

Голивинська В. Україна на шляху інтеграції і Європейський Союз // Вісник України Академії державного управління при Президентові

України. — 2000. — №3 — С.140.

Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевсько-го, В. М. Осипова. — К.: ЦНЛ, 2007.

Європейський Союз. Консолідовані договори. — К.: Port-royal, 1999.

Зайцева О.Г. Международные межправительственные организации. — М., Наука, 1993.

Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза. — Харьков: Кон-

сум, 1998.

Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Харь­ков: Консум, 1998.

Киреев А. Международная экономика. Ч.І. — М.: Международные отношения, 1998.

Киреев А. Международная экономика. Ч.ІІ. — М.: Международные отношения,, 1999.

Климко Г. Н., Блешмудт П. П. Співробітництво України з міжна­родними фінансовими організаціями // Фінанси України —2000. — № 11, — С. 42.

Колосова В. П. Кредитування економіки України міжнародними ін­ститутами // Фінанси України. - 2000. — №2. - С. 22.

Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практич. пособие. — К.: СПЛАЙН, 1998.

Кузнецова. Е. В. Индекс человеческого развития и тенденции его из­менения в России з зарубежных странах // Вопросы статистики. — 1999. — № 2, — С. 23.

Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. — К.: Віпол, 1996.

Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В., Пахомов Ю. А., Филипенко А. С., Пи-воносов М. Ю. Международные стратегии экономического развития.

 

Донецк, 2009.

Максимова М. В ХХІ век — со старыми и новыми проблемами // Меж­дународная экономика и международные отношения. — 1998. — № 10.

С. 9.

Международное право / Под ред. Колосова Ю.М., Кузнецова В. И. — М.: Международные отношения, 1998.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Красавиной Л.Н. — М.: Финансы и статистика, 2000.

Международные организации системы ООН: Справочник / Сост. Ти-таренко А.А. — М.: Международные отношения, 1990.

Международные экономические отношения / Под ред. В.Е. Рыбалкина.

М.: Юнити, 1999.

Международные экономические отношения / Под ред. Е.Ф. Жукова.

М.: Юнити, 1999.

Міжнародна економіка / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Осипо-ва В.М. — К.: ЦНЛ, 2008.

Міжнародна економіка / За ред. Козака Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Мако­гона Ю.В. — К.: ЦНЛ, 2009.

Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнарод­них економічних відносин / Філіпенко А. С., Бураковський І. В., Буд-кін В. С. та ін. — К.: Либідь, 1994.

Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Ліганенко І.В. — К.: ЦНЛ, 2009.

Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации: правовые аспекты деятельности. - М.: НИМП, 1999.

Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тен­денции в международно-правовом регулировании. — М.: Дело, 1999.

Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підруч­ник. — К.: КНЕУ, 2003.

ООН: основные факты: Справочник. - М.: Весь мир, 2000.

ОпришкоВ.Ф. Міжнародне економічне право. — К.: Либідь, 1995.

Осика С., П'ятницький В. Світова організація торгівлі - відкриті двері на шляху інтеграції України у світовий економічний простір // Ві­сник Української Академії державного управління при Президентові України. — 1999. — №3. — С. 84.

Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997.

Посельський В. Європейський Союз. Інституційні основи європей­ської інтеграції. — К.: Смолоскип, 2002.

Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі. — К.: Міжвідомча комісія з питань фінан­сової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України,

2002. - С.4.

Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. — К.: Вимір, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998.

Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистически-аналитический справочник. — М.: Экономика, 2000.

Фонтейн Паскаль. Європа в 10 пунктах. — К.: Альтернативи, 1999.

Хоманець В. Чорноморське економічне співробітництво: нові пер­спективи // Зовнішня торгівля. — 1999. — № 3-4. — С. 105

Хоманець В.А. Макроекономічні аспекти участі України в Організації Чорноморського економічного співробітництва. Автореферат дисер­тації. — К., 2006.

Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фі­нансовими організаціями: еволюція, теорія, практика. — К.: Інтелект,

2002.

Циганкова Т.М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, пра­вил, інструментів СОТ. — К.: КНЕУ, 2003.

Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ,

2003.

Шенгенские соглашения. — М.: Профобразование, 2000.

Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник. — М.: Международные экономические организации,

1999.

Щербанин Ю.А., Рожков К.Л., Рыбалкин В.Е., Фишер Г. Международные экономические отношения. Интеграция. — М.: ЮНИТИ, 1997.

Энг М.В., Лис Ф.А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. — М.: Дека,

1998.

Энциклопедия рынка. Валютные рынки: мировой опыт - практика в России / Под ред. Б. Дякина. — Ч. 4. — М.: РОСБИ, 1998.

http// www.un.org.

www.ebrd.com

htpp:// old.europexxi.kiev.ua

www.interfax.ru

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3fart_ id=223349608&cat_id=223344678