Підсумкові тестові завдання до курсу

Наслідком якого процесу є міжнародна економічна інтеграція:

а)         розвитку міжнародної торгівлі;

б)         утворення ТНК;

в)         міжнародного поділу праці;

г)         утворення міжнародних політичних угруповань;
ґ) науково-технічної революції.

Які форми міжнародних інтеграційних угрупувань ви знаєте:

а)         зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний
союз, зона преференційної торгівлі;

б)         міжнародний ринок, митний союз, спільний ринок, політичний союз,
зона преференційної торгівлі;

в)         світовий ринок, зона вільної торгівлі, митний союз, валютний союз,
політичний союз;

г)         спільний ринок, міжнародний ринок, митний союз, зона вільної тор-
гівлі, економічний союз?

Якими рисами характеризується митний союз:

а)         усунення внутрішніх тарифів;

б)         усунення внутрішніх тарифів, спільний зовнішній тариф;

в)         усунення внутрішніх тарифів, спільний зовнішній тариф, вільний рух
чинників виробництва;

г)         усунення внутрішніх тарифів, спільний зовнішній тариф, вільний рух
чинників виробництва, єдина валютна система.

Інтеграційне угруповання має таки риси: усунуто внутрішні тарифи, створено спільний зовнішній тариф, здійснено вільний рух капіталу і робочої сили. Визначте природу цього угруповання:

а)         зона вільної торгівлі;

б)         митний союз;

в)         спільний ринок;

г)         економічний союз.

Визначте міжнародні державні організації регіонального типу:

а)         ОЕСР, ЄС, НАФТА, ОАЄ, СНД;

б)         ОЕСР, ЄС, АСЕАН, ЮНКТАД, СНД;

в)         ЄАВТ, ЄС, НАФТА, СНД, АСЕАН;

г)         ЄС, ЮНІДО, СНД, НАФТА, АТЕС.

Визначте міжнародні організації глобального типу:

а)         ООН, ОЕСР, МВФ, СОТ, ЮНЕСКО;

б)         ООН, НАТО, МВФ, СОТ, АТЕС;

в)         ООН, МВФ, ЮНЕСКО, СОТ, ОАЄ;

г)         ООН, ОАЄ, СНД, СОТ, МБРР.

Визначте організації загальної компетенції:

а)         ООН, СОТ, МВФ, ОЕСР, ЮНЕСКО;

б)         ООН, ОЕСР, ЄС, НАФТА, СНД;

в)         ОЕСР, НАТО, СОТ, ЄС, СНД;

г)         НАТО, МВФ, СОТ, МБРР, НАФТА.

Визначте організації спеціальної компетенції:

а)         ООН, МВФ, ОЕСР, СОТ, ЮНЕСКО;

б)         ООН, ОЕСР, ЄС, НАФТА, СНД;

в)         НАФТА, ЄС, СНД, ГУАМ, ЄАВТ;

г)         МВФ, СОТ, ЮНЕСКО, МБРР, ЮНІДО.

Яка з наведених організацій головною метою має здійснення дослі­джень з екологічних проблем:

а)         Паризький клуб;

б)         Римський клуб;

в)         Лондонський клуб?

Формування системи міжнародних організацій розпочалося з:

а)         XIV ст.;

б)         початку ХІХ ст.;

в)         середини ХІХ ст.;

г)         початку ХХ ст.

До неурядових міжнародних організацій належать:

а)         ООН, МВФ, СОТ, ЮНЕСКО;

б)         МТП, Лондонський клуб, Римський клуб, Міжнародний Червоний
Хрест;

в)         МТП, Лондонський клуб, Паризький клуб, Міжнародний Червоний
Хрест;

г)         Лондонський клуб, Паризький клуб, Римський клуб, Міжнародний
Червоний Хрест.

У якому році утворено Європейський Союз?

а)         1951 р.;

б)         1957 р.;

в)         1992 р.;

г)         1999 р.

Серед наведених загальних принципів міжнародного економічного співробітництва знайдіть один, який не є загальним:

а)         принцип мирного співіснування;

б)         принцип суверенної рівності держав;

в)         принцип найбільшого сприяння в торгівлі;

г)         принцип сумлінного виконання міжнародних обов'язків;
ґ) принцип взаємовигоди в економічних відносинах.

Серед наведених принципів міжнародного економічного співробіт­ництва знайдіть один, який не є спеціальним:

а)         принцип юридичної рівності й неприпустимості дискримінації;

б)         принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних
зв'язків;

в)         принцип суверенітету держав на природні ресурси;

г)         принцип взаємовигоди в економічних відносинах;
ґ) принцип найбільшого сприяння в торгівлі.

15.       Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної органі-
зації, що визначає сфери відповідності інтересів держав-учасниць:

а)         головна;

б)         регулювальна;

в)         оперативна;

г)         контролююча.

Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної органі­зації, що встановлює стандарти поведінки:

а)         головна;

б)         регулювальна;

в)         оперативна;

г)         контролююча.

Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної органі­зації, що визначає відповідність фактичного стану справ в організа­ції до встановлених норм і еталонів:

а)         головна;

б)         регулювальна;

в)         оперативна;

г)         контролююча.

Визначте серед цілей МВФ головну мету:

а)         спостереження за станом міжнародної валютної системи;

б)         підтримка загальної системи розрахунків;

в)         сприяння стабільності обмінних курсів валют;

г)         надання кредитів.

Серед наведених організацій визначте організації загальної компе­тенції:

а)         ООН, ОЕСР, СНД, НАФТА;

б)         МВФ, СОТ, МТП, ІКАО;

в)         ООН, МВФ, ОЕСР, НАФТА;

г)         ОЕСР, МВФ, СОТ, ІКАО.

Серед наведених організацій визначте організації спеціальної ком­петенції:

а)         ООН, ОЕСР, СНД, НАФТА;

б)         МВФ, СОТ, МТП, ІКАО;

в)         ООН, МВФ, ОЕСР, НАФТА;

г)         ОЕСР, МВФ, СОТ, ІКАО.

Вищим органом ООН є:

а)         Генеральна Асамблея;

б)         Рада Безпеки;

в)         Секретаріат;

г)         ЕКОСОР.

Як називаються органи міжнародної організації, які здійснюють оперативні функції:

а)         вищі;

б)         пленарні;

в)         виконавчі;

г)         адміністративні;
ґ) контролюючі.

Визначте тип організації, до якої належить ООН:

а)         галузева;

б)         універсальна;

в)         регіональна;

г)         закрита.

ООН була заснована:

а)         в 1919 р.;

б)         в 1945 р.;

в)         в 1949 р.;

г)         в 1958 р.

Чи можуть міжнародні організації мати статус спостерігача при

ООН:

а)         так;

б)         ні?

Визначте головну мету утворення ООН:

а)         розвиток дружніх відносин між націями на ґрунті поважання принци-
пу рівності і самовизначення народів;

б)         міжнародне співробітництво щодо вирішення проблем економічного,
соціального, культурного й гуманітарного характеру;

в)         підтримка міжнародного миру й безпеки;

г)         формування центру узгодження зусиль націй для досягнення спіль-
них цілей.

У переліку найважливіших принципів ООН є одне положення, яке належить не до принципів, а до цілей; вкажіть на нього:

а)         суверенна рівність усіх членів організації;

б)         сумлінне виконання взятих на себе зобов'язань;

в)         вирішення міжнародних суперечок мирними засобами;

г)         сприяння економічному співробітництву держав з неоднаковими рів-
нями соціально-економічного розвитку;

ґ) готовність держав надати ООН всіляку допомогу в її діях згідно зі Статутом.

28.       Головними органами ООН є (визначте цілком правильну добірку):

а)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, Міжна-
родний суд, Рада з опіки;

б)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНЕСКО, ЕКОСОР, МВФ,

Секретаріат;

в)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЮНІДО, Міжнарод-
ний суд, Секретаріат;

г)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЕКОСОР, Міжнародний суд,
Секретаріат, Рада з опіки;

ґ) Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЕКОСОР, Міжна­родний суд, Секретаріат.

Більшість рішень Генеральної Асамблеї:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Генеральна Асамблея ООН складається з:

а)         представників усіх членів організації;

б)         обраних представників.

При голосуванні в Генеральній Асамблеї:

а)         кожна країна має один голос;

б)         кількість голосів країни залежить від її економічної потужності.

Скільки голосів членів Ради Безпеки достатньо, щоб рішення було прийнятим, якщо не застосовується «вето»:

а)         15;

б)         12;

в)         9;

г)         5?

Рішення Ради Безпеки:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Рішення Міжнародного суду:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають промисловістю і торгівлею:

а)         ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;

б)         МБРР, МАР, МФК, БАГІ;

в)         ІКАО, ІМО, МСЕ, СПС;

г)         ФАО, МФСР, СПП.

Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають транспортом і зв'язком:

а)         ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;

б)         МБРР, МАР, МФК, БАГІ;

в)         ІКАО, ІМО, МСЕ, СПС;

г)         ФАО, МФСР, СПП.

Для якої із наведених організацій системи ООН головна мета - охо­рона довкілля:

а)         ЮНКТАД;

б)         ЮНЕСКО;

в)         ЮНЕП;

г)         ЮНІСЕФ?

З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структури ООН:

а)         МАГАТЕ;

б)         МЕА;

в)         АЯЕ;

г)         ЦЕРН.

З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР:

а)         МАГАТЕ, ЦЕРН;

б)         МЕА, АЯЕ.

Головним напрямом діяльності ЮНІДО є сприяння промислового розвитку:

а)         індустріально розвинутим країнам;

б)         країнам, що розвиваються;

в)         країнам з транзитивною економікою.

41.       Головним джерелом коштів для ЮНІДО є:

а)         ЕКОСОР;

б)         ПРООН;

в)         ОЕСР;

г)         МВФ.

42.       Які групи держав не підлягають інспектуванню з боку МАГАТЕ:

а)         члени Договору Тлателолко;

б)         члени Договору Раротонга;

в)         постійні члени Ради Безпеки ООН;

г)         учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?

Яка з організацій у сфері атомної енергетики контролює викорис­тання ядерної сировини у військових цілях:

а)         МАГАТЕ;

б)         АЯЕ;

в)         МЕА?

Яка з організацій сфери сільського господарства й продовольства має надзвичайний продовольчий резерв:

а)         ФАО;

б)         СПП;

в)         СПР;

г)         МФСР?

Яка організація має регіональні відділи для надання практичної до­помоги на місцях у сфері продовольства:

а)         ФАО;

б)         СПП;

в)         СПР;

г)         МФСР?

Чи є Україна членом ФАО:

а)         так;

б)         ні?

Яка з організацій узгоджує діяльність цивільних авіакомпаній з вій­ськовими:

а)         ІКАО;

б)         ЄКАК;

в)         Євроконтрол?

До якого типу організацій відноситься СОТ:

а)         універсальна;

б)         спеціалізована?

Чи є Україна членом СОТ:

а)         так;

б)         ні?

Вкажіть на суттєву різницю між ГАТТ і СОТ:

а)         ГАТТ не була членом ООН, а СОТ — є;

б)         ГАТТ об'єднувала розвинуті країни, а СОТ — і такі, що розвива-
ються;

в)         правила ГАТТ поширювалися тільки на торгівлю товарами, а СОТ —
і на послуги.

Принцип «найбільшого сприяння в торгівлі» означає:

а)         скорочення митних тарифів в торгівлі між країнами;

б)         надання країні-партнеру з торгівлі таких самих пільг, які надані будь-
якій іншій країні;

в)         надання країні-партнеру з торгівлі валютних пільг.

До якого типу організацій відноситься ЮНКТАД:

а)         відкрита;

б)         закрита?

З ініциативи яких країн була утворена ЮНКТАД:

а)         розвинутих;

б)         таких, що розвиваються?

Рішення ЮНКТАД:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Чи є Україна членом ЮНКТАД:

а)         так;

б)         ні?

56.       Яка організація дієво підтримує гасло «нового економічного по-
рядку»:

а)         СОТ;

б)         ЮНКТАД;

в)         ЮНСІТРАЛ?

Основною метою ЮНСІТРАЛ є:

а)         рівноправне і всебічне торговельне співробітництво між країнами;

б)         розширення світової торгівлі;

в)         зміцнення співробітництва країн, що розвиваються, в сфері міжна-
родної торгівлі;

г)         координація роботи міжнародних організацій з питань права міжна-
родної торгівлі.

Основним регулятором в політиці ОПЕК на міжнародному ринку є:

а)         тарифи;

б)         квоти;

в)         демпінг.

До якого типу організацій належить ОПЕК:

а)         відкрита;

б)         закрита?

Система золотомонетного стандарту була зафіксована конферен­цією:

а)         Паризькою;

б)         Генуезькою;

в)         Бреттон-Вудською;

г)         Ямайською.

Головними партнерами Банку міжнародних розрахунків є:

а)         комерційні банки;

б)         національні банки

в)         приватні особи.

Спеціальні права запозичення (СДР) запроваджені організацією:

а)         МВФ;

б)         МБРР;

в)         БМР;

г)         ЄБРР.

Всесвітній банк складається з таких організацій (визначте цілком правильну добірку):

а)         МБРР, МВФ, МАР, ЄБРР, МЦУІС;

б)         МБРР, МВФ, МАР, БАГІ, МЦУІС;

в)         МБРР, ЄБРР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

г)         МБРР, МАР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

ґ) МБРР, МВФ, БАГІ, ЄБРР, МЦУІС.

Чи є Україна членом МБРР:

а)         так;

б)         ні?

Як називається дія, коли країна бере позику в МВФ шляхом купівлі іноземної валюти за національну:

а)         операція;

б)         трансакція;

в)         кредитування?

До якої форми фінансування МВФ належить «стенд-бай»:

а)         регулярне;

б)         концесійне;

в)         спеціальне.

Що таке «транш» в функціональній структурі МВФ:

а)         квота країни;

б)         частка квоти країни;

в)         міжнародний резервний актив;

г)         запозичені МВФ кошти?

Кредити МБРР надаються країнам через:

а)         комерційні банки;

б)         національні центральні банки;

в)         приватні фірми.

Голоси в Раді керуючих МБРР розподіляються:

а)         порівно між представниками усіх країн-членів;

б)         залежно від квоти країни.

Яка з організацій не вимагає урядових гарантій при наданні позик:

а)         МБРР;

б)         МФК;

в)         МАР;

г)         БАГІ?

У якій організації її члени розподіляються на «донорів» і «пози­чальників»:

а) МБРР;

б)         МФК;

в)         МАР;

г)         БАГІ?

72.       Яка організація страхує інвесторів від некомерційних ризиків:

а)         МФК;

б)         МАР;

в)         БАГІ;

г)         МЦУІС?

Яка з організацій спрямовує свою діяльність переважно на допо­могу країнам, що розвиваються:

а)         ЄІБ;

б)         ЄФР;

в)         ЄБРР;

г)         ЄЦБ?

Яка з організацій спрямовує свою діяльність на підтримку еконо­мічних реформ в країнах з перехідною економікою:

а)         ЄІБ;

б)         ЄФР;

в)         ЄБРР;

г)         ЄЦБ?

Чи є Україна членом ЄБРР:

а)         так;

б)         ні?

У статутному капіталі ЄБРР переважає частка:

а)         країн ЄС;

б)         інших європейських країн;

в)         неєвропейських країн.

Який з клубів є неурядовою організацією кредиторів:

а)         Паризький;

б)         Лондонський клуб?

78.       Яка консультативна група є організацією провідних банкірів:

а)         «Група Семи»;

б)         «Група Десяти»;

в)         «Група Двадцяти»;

г)         «Група Тридцяти»?

Який регіональний банк не стягує відсотків за наданий кредит:

а)         Європейський банк реконструкції та розвитку;

б)         Міжамериканський банк розвитку;

в)         Африканський банк розвитку;

г)         Азіатський банк розвитку;
ґ) Ісламський банк розвитку?

Ідею «Сполучених Штатів Європи» висунув після закінчення Дру­гої Світової війни:

а)         У. Черчілль;

б)         Р. Шуман;

в)         Ш. де Голль.

Організація європейського економічного співробітництва згодом перетворилася на :

а)         ЄОВС;

б)         ЄАВТ;

в)         ОЕСР;

г)         ЄС.

Європейське об'єднання вугілля та сталі заснували (вкажіть на ціл­ком достовірний склад):

а)         Франція, Велика Британія, ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

б)         Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

в)         Франція, ФРН, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

г)         Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург.

Європейський Союз складається з таких блоків:

а)         ЄОВС, ЄЕС, Євратом;

б)         ЄОВС, ЄАВТ, ЄЕП;

в)         ЄЕС, Євратом, ЕКОСОК.

Європейський Союз засновано за угодою:

а)         Шенгенською;

б)         Маастрихтською;

в)         Амстердамською.

Серед наведених головних органів Європейського Союзу знайдіть один, який є не головним, а спеціалізованим:

а)         Європейська рада;

б)         Європейський парламент;

в)         Рахункова палата;

г)         Рада Європейського Союзу;
ґ) Європейська комісія;

д)         Європейський суд.

Для підтримки аграрного сектора країн ЄС утворено фонд:

а)         ФЕОГА;

б)         МІНЕКС;

в)         СТАБЕКС.

Сучасна валютна система ЄС грунтується на:

а)         ЄВІ;

б)         ЄВС;

в)         ЄСЦБ;

г)         ЄІБ.

88.       Європейський фонд розвитку (ЄФР) утворено для надання допомоги:

а)         країнам—членам ЄС;

б)         країнам, що розвиваються;

в)         країнам з перехідною економікою.

До Європейської асоціації вільної торгівлі входять країни:

а)         Швеція, Данія, Швейцарія, Фінляндія;

б)         Швеція, Швейцарія, Норвегія, Фінляндія;

в)         Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн;

г)         Норвегія, Ірландія, Швеція, Люксембург.

СНД складається з:

а)         9-ти держав;

б)         11-ти держав;

в)         12-ти держав;

г)         16-ти держав.

Вищим органом СНД є:

а)         Рада голів держав;

б)         Рада голів урядів;

в)         Координаційно-консультативний комітет;

г)         Міжпарламентська асамблея.

Членами ЄврАзЕС є:

а)         Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Киргизстан;

б)         Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Таджикистан;

в)         Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан;

г)         Росія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан.

Позиція України полягає в тому, щоб надати СНД статусу:

а)         зони вільної торгівлі;

б)         митного союзу;

в)         спільного ринку;

г)         економічного союзу.

До ОЧЕС входять країни, які також є членами:

а)         СНД, ГУАМ, ЄврАзЕС;

б)         СНД, ГУАМ, ЄС;

в)         СНД, ЄАВТ, ЄС.

Україна стала членом ООН у:

а)         1945 р.;

б)         1960 р.;

в)         1991 р.;

г)         1994 р.

Квота України в МВФ становить:

а)         0,2%;

б)         0,5%;

в)         0,7%;

г)         1,2%.

Кредити МВФ призначені для:

а)         інвестиції у виробництво;

б)         регулювання платіжного балансу країни.

Україна стала членом Всесвітнього банку в:

а)         1945 р.;

б)         1991 р.;

в)         1992 р.;

г)         1994 р.

Кредити Всесвітнього банку призначені переважно для:

а)         інвестиції у виробництво;

б)         регулювання платіжного балансу країни.

100.  Україна подала заявку про вступ до СОТ в:

а) 1991 р.;

б)         1993 р.;

в)         1994 р.;

г)         2001 р.

Україна стала членом СНД в:

а)         1991 р.;

б)         1994 р.;

в)         2001 р.;

г)         2003 р.

Договір про утворення Єдиного економічного простору підписали країни:

а)         Росія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан;

б)         Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан;

в)         Росія, Білорусь, Україна, Казахстан;

г)         Росія, Україна, Білорусь, Молдова.

Членами ГУАМ є:

а)         Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова;

б)         Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова;

в)         Греція, Україна, Албанія, Македонія.

Організація Чорноморського економічного співробітництва скла­дається з:

а)         4-х держав;

б)         8-ми держав;

в)         11-ти держав;

г)         12-ти держав.

Квота України в ЧБТР становить:

а)         2,0%;

б)         13,5%;

в)         16,5%.

Документ, на підставі якого почалося співробітництво України та ЄС, має назву:

а)         Угода про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною;

б)         Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України;

в)         Стратегія інтеграції України в ЄС;

г)         План дій Україна — ЄС.