КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ

Дайте визначення міжнародної організації.

Які чинники ведуть до виникнення міжнародних організацій?

Чим супроводжується міжнародний поділ праці?

Яку роль у формуванні системи міжнародних організацій відіграє по­літичний чинник?

Які проблеми належать до глобальних проблем сучасності? Дайте їх характеристику.

Визначте основні критерії типології міжнародних організацій.

Наведіть приклади глобальних та регіональних міжнародних органі­зацій.

У чому полягає суть економічної інтеграції?

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні зони преференційної торгівлі.

 

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні вільного торговельного простору.

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні митного союзу.

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні спільного ринку.

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні економічного союзу.

Назвіть основні етапи розвитку системи міжнародних організацій.

Охарактеризуйте І етап розвитку системи міжнародних організацій.

Чим характеризується ІІ етап розвитку системи міжнародних органі­зацій?

Які події сталися на ІІІ етапі розвитку системи міжнародних організа­цій?

Які тенденції простежуються на сучасному етапі розвитку системи міжнародних організацій?

Назвіть джерела формування нормативної основи діяльності міжна­родних організацій. Дайте їх визначення.

Яку роль у правовому регулюванні діяльності міжнародних організа­цій відіграють принципи міжнародного права?

Наведіть приклади спеціальних та загальних принціпів у діяльності міжнародних організацій.

Які санкції застосовуються у зв'язку з порушенням норм поведінки окремими членами організацій?

Як співвідносяться головна мета і підпорядковані цілі міжнародної організації?

Як поділяються організації залежно від кола проблем, якими вони за­ймаються?

Що означає поява елементів наднаціональності в функціональній структурі міжнародної організації?

Які функції виконують міжнародні організації? Розкрийте суть кожної.

Як класифікують органи міжнародної організації згідно з функціо­нальним принципом? Дайте характеристику кожного.

Дайте класифікацію органів міжнародних організацій виходячи з ха­рактеру членства. Охарактеризуйте кожен з них.

Яким чином можуть прийматися рішення у міжнародних організаціях?

Якою за типологічною класифікацією є ООН?

Визначте головну мету ООН.

Назвіть головні принципи діяльності ООН.

Визначте головні функції та компетенції Генеральної Асамблеї.

За яким принципом створена Рада Безпеки ООН?

Визначте роль ЕКОСОР.

Як здійснюється процедура звертання до Міжнародного Суду?

Визначте роль Генерального Секретаря в системі ООН.

Розкрийте суть Програми з довкілля (ЮНЕП).

Назвіть головну мету Фонду розвитку інвестицій (ФРІ).

Яким чином ООН здійснює координаційні зв'язки з неурядовими економічними організаціями?

Які організації належать до міждержавних економічних організацій загальної компетенції?

Визначте основні цілі ОЕСР.

Розкрийте організаційно-функціональну структуру ОЕСР.

Охарактеризуйте роботу Консультативних груп країн.

Чим відрізняються міжнародні неурядові організації від інших?

Наведіть приклади міжнародних неурядових організації.

Визначте роль «міжнародних клубів» у розвитку міжнародних відно­син.

Визначте головну мету та основні функції Міжнародної торговельної палати.

Визначте головну мету ЮНІДО.

Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку.

Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ?

Визначте сферу діяльності АЯЕ.

Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО.

Головна мета Світової продовольчої програми.

Як здійснюється фінансування СПП?

Які основні напрями охоплюють проекти Міжнародного фонду сіль­ськогосподарського розвитку?

Які вам відомі організації з регулювання в галузі транспорту й зв'язку?

Головна мета Міжнародної морської організації.

Визначте функції Міжнародної організації цивільної авіації.

Основні напрями діяльності Європейської конференції міністрів транспорту.

Причини заснування організації Світовий поштовий союз.

Розкрийте функції МОП та сферу її діяльності.

Визначте особливість МОП відносно членства в цієї організації

Назвіть одну з головних форм діяльності ЮНЕСКО.

Головна мета Світової туристської організації.

За ініциативої якої країни було засновано ГАТТ та чому?

Чому ГАТТ було перетворено у СОТ?

Чим відрізняється СОТ від ГАТТ?

Головна мета СОТ.

Розкрийте суть основних принципів діяльності СОТ.

Організаційно-функціональна структура СОТ.

Процедура вступу до СОТ.

Причини заснування ЮНКТАД.

Головна мета ЮНКТАД.

Яким чином розмежуються функції СОТ та ЮНКТАД?

Головна мета та основні функції МТЦ.

Діяльність ЮНСІТРАЛ та основні конвенцій.

Визначте мету міжнародних організації з урегулювання світових то­варних ринків.

Які проблеми існують у країн—членів ОПЕК?

Яким чином ОПЕК регулює ринок нафти?

Визначте цілі Арабського Союзу чавуну та сталі.

Визначте   інституціональну   структуру   міжнародного валютно-кредитного ринку.

Яке головне призначення міжнародних фінансових інститутів?

У якому році було засновано МВФ?

Розкрийте функції МВФ.

Як здійснюється нагляд в МВФ?

Механізм формування ресурсів МВФ.

Що таке квота?

Як надаються фінансові ресурси МВФ?

У чому полягає технічна допомога МВФ?

Як поділяються СДР між країнами-членами?

Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютно-кредитних відно­син.

З яких інститутів складається Група Всесвітнього банку?

Основні цілі Міжнародного банку реконструкції й розвитку.

Як здійснюється формування ресурсів Міжнародного банку рекон­струкції й розвитку.

Розкрийте суть кредитної політики МБРР.

Визначте головну мету Міжнародної фінансової корпорації.

Як здійснюється розподіл ресурсів Міжнародної асоціації розвитку?

Основні цілі та основні напрями діяльності БАГІ.

 

Роль Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів у діяльності Всесвітнього банку.

Роль Регіональних банків розвитку на світовому валютно-кредитному ринку.

Визначте основні цілі Європейського банку реконструкції і розвитку.

Процедура прийняття рішеньу Європейському банку реконструкції і розвитку.

104.     Кредитно-інвестиційна політика ЄБРР. Відносини України з ЄБРР.
105.Основна мета та кредитна діяльність Міжамериканський банк роз-

вит ку.

Основні цілі Африканського банку розвитку.

Як формуються ресурси Африканського банку розвитку?

Визначте особливість Ісламського банку розвитку.

Основні цілі і функції Банку міжнародних розрахунків.

У чому полягає особливість БМР?

У чому суть економічної інтеграції?

Охарактеризуйте рівні економічної інтеграції.

Які позиції посідають найвідоміші міжнародні інтеграційні угрупо­вання у світовій економіці?

Які об'єктивні умови економічної інтеграції країн Західної Європи склалися після Другої світової війни? Які завдання постали на почат­ковій стадії інтеграції?

Які напрями економічної інтеграції західноєвропейських країн роз­глядалися напередодні утворення інтеграційних організацій?

Які цілі передбачало утворення Європейського об'єднання вугілля й

сталі (ЄОВС)?

Назвіть основні положення Римського договору 1957 р. У чому по­лягає його значення?

У чому полягав механізм інтеграції Європейських співтовариств?

Як формувалася організаційна структура Європейських співтова­риств?

У чому полягали основні цілі Маастрихтського договору?

Які функції Європейського Союзу надавалися згідно з Маастрихт­ським договором?

Які етапи поглиблення економічної інтеграції пройшов Європейський Союз?

У чому полягає проблема співвідношення національного суверенітету й наднаціонального управління в ЄС?

У чому виявляється економічний ефект від інтеграції країн ЄС?

Як виявляється нерівномірність економічних потенціалів країн— членів ЄС у процесі інтеграції?

Охарактеризуйте організаційну структуру ЄС.

Проаналізуйте економічну політику ЄС.

Визначте роль і місце кожного інституту в системі валютних відносин

ЄС.

Визначте цілі соціальної політики ЄС.

Визначте напрями спільної зовнішньої політики й політики безпеки

ЄС.

Як впливає ЄС на європейські інтеграційні процеси?

У чому полягають недоліки Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)?

133.     Які цілі передбачало утворення Ради економічної взаємодопомоги

(РЕВ)?

У чому полягав механізм функціонування РЕВ?

Як можна оцінити ефективність процесу інтеграції в межах РЕВ?

У яких політичних і економічних умовах було проголошено утворен­ня Співдружності Незалежних Держав (СНД)? Які цілі перед нею ставилися?

Визначте організаційну структуру СНД.

Які проблеми перешкоджають поглибленню інтеграції в рамках

СНД?

Якому рівневі інтеграції відповідає СНД? Які локальні об'єднання утворюються на терені СНД?

Які цілі передбачає утворення Організації Чорноморського економіч­ного співтовариства? У чому її значення?

Які інтеграційні об'єднання утворилися в Центральній та Східній Єв­ропі?

Оцініть умови і перспективи економічної інтеграції в Північній Аме­риці.

У чому полягає специфіка економічної ролі кожного члена організації НАФТА?

Визначте механізм інтеграційного процесу в межах НАФТА.

Які типи інтеграційних об'єднань існують у Латинській Америці? На­ведіть приклади.

Які цілі проголошено організацію КАРІКОМ?

Визначте проблеми й перспективи інтеграції країн—учасниць МЕР-

КОСУР.

Оцініть ефективність інтеграції в межах ЛААІ.

Оцініть перспективи економічної інтеграції на просторі Північної й Південної Америки.

У чому полягають цілі АСЕАН?

У чому полягають особливості інтеграційної моделі АСЕАН?

Як реалізуються цілі АСЕАН?

Яка специфіка інтеграційних процесів в АТЕС?

Визначте функціональну особливість організації «план Коломбо»?

Визначте головну мету Ради арабської економічної єдності.

Визначте цілі та перспективи розвитку ШОС.

Які є передумови для економічної інтеграції країн Африки?

У чому полягають проблеми економічної інтеграції країн Африки?

Визначте цілі й функціональну структуру ЕКОВАС.

Які інтеграційні угруповання існують в Африці? Якими є рівні їх інте­грації?

Проаналізуйте діяльність України в організаціях глобального типу.

Охарактеризуйте діяльність України в організаціях регіонального типу.

Які чинники перешкоджають ефективній участі України в міжнарод­них інтеграційних процесах?