10.5. Організація Чорноморського економічного співробітництва — ОЧЕС (Black Sea Economic Cooperation — BSEC)

ОЧЕС утворено в 1992 р. Декларацією про чорноморське еконо­мічне співробітництво. Секретаріат ОЧЕС розташований в Стамбулі. До ОЧЕС входить 12 держав: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Ві­рменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна. Усі вони безпосередньо виходять до Чорного моря або мають економічні інтереси на просторі його басейну.

Первинним мотивом формування ОЧЕС була необхідність усу­нення перешкод у використанні транспортних артерій та вирішення екологічних проблем, а основною ознакою функціонування органі­зації — превалювання двосторонніх зв'язків над багатосторонніми. Феномен ОЧЕС полягає в тому, що це перше велике інтеграційне угруповання країн, що поєднало держави, які до останнього часу розвивалися, орієнтуючись на різні економічні й політичні моделі [46, с. 8].

Основною метою ОЧЕС є перетворення Чорного моря на море миру, стабільності й процвітання. Цілями Співробітництва визначено:

поліпшення умов для підприємницької діяльності;

сприяння економічному співробітництву;

оптимальне використання всіх можливостей для розширення й диверсифікації співробітництва [51, с. 178].

Основні напрями співробітництва ОЧЕС охоплюють практично весь комлекс співпраці між країнами-членами на багато- та двосто­ронньому рівні. Пріоритетність надається напрямам, які створюють умови для національного економічного розвитку. Особливої акту­альності набули інфраструктурні напрями співробітництва, такі як забезпечення транзиту енергоносіїв територією країн—членів ОЧЕС, а також розбудова європейських транспортних коридорів в регіоні.

Організаційна структура:

Зустріч міністрів закордонних справ.

Рада ОЧЕС.

Парламентська асамблея ОЧЕС.

Чорноморський банк торгівлі й розвитку.

Зустріч вищих посадових осіб.

Робочі групи.

Постійний міжнародний секретаріат.

Чорноморський координаційний центр обміну статистичними даними та економічною інформацією.

Зустріч міністрів закордонних справ — керівний орган ОЧЕС. Він приймає рішення з усіх питань функціонування організацій. Го­лова (один з міністрів) координує всю діяльність ОЧЕС.

Рада ОЧЕС складається з представників підприємницьких рад торговельних палат держав-членів.

Парламентська асамблея складається з бюро, постійного коміте­ту, комітетів економіки, торгівлі й навколишнього середовища.

Постійний міжнародний секретаріат виконує адміністративні функції.

Чорноморський банк торгівлі й розвитку засновано в 1994 р., кредитування він розпочав з 1999 р. Цілі Банку: фінансування проек­тів інфраструктури; залучення інвестицій; співробітництво з міжна­родними фінансовими організаціями. Статутний капітал Банку ста­новить 1 млрд СДР. Квоти окремих країн: Росія, Греція й Туреччина — по 16,5%; Україна, Болгарія й Румунія — по 13,5, Азербайджан, Грузія, Албанія, Вірменія і Молдова — по 2% [7, с. 261]. Пізніше част­ка Молдови, Вірменії й Грузії була скорочена до 1% на кожну — на прохання цих країн; завдяки цьому рішенню країни знизили обсяги своїх заборгованостей перед банком.

Основні сфери співробітництва членів ОЧЕС: транспорт і кому­нікації; інформатика; обмін економічною й комерційною інформаці­єю; стандартизація й сертифікація продукції; енергетика; видобуток і оброблення мінеральної сировини; туризм; спільне господарство; охорона здоров'я й фармацевтика; наука і техніка; охорона довкілля.

Особлива увага надається запобіганню забрудненню Чорного моря й збереженню його біопродуктивного потенціалу.

У рамках ОЧЕС утворені Міжнародний центр чорноморських досліджень, Науковий центр ОЧЕС.

Незважаючи на безумовні досягнення на шляху інтеграції в межах ОЧЕС, для більшості країн Чорноморського регіону торгівля з парт­нерами по ОЧЕС не посідає чільного місця в загальному обсязі зо-внішьноторговельного обороту і не є безумовним пріоритетом зовніш­ньоекономічної політики. Географічний розподіл товарних потоків показує, що зовнішня торгівля країн—учасниць ОЧЕС значною мірою орієнтується на економічно розвинуті країни, насамперед на ЄС.

Це свідчить про те, що між країнами—членами ОЧЕС ще не склав­ся раціональний поділ праці, який є необхідною складовою розвитку регіонального ринку. Крім того, обмеженість номенклатури продукції та незбалансованість товарообміну, значна частка продукції паливно-енергетичного сектора й видобувної галузі виступають природною перешкодою на шляху лібералізації зовнішньоторговельних режимів у регіоні [46, с. 13].

Але ці проблеми поступово вирішуються. Україна має міцні й тривалі інтереси в регіоні ОЧЕС й намагається докласти свої зусилля на підвищення ефективності функціонування цієї організації.

 

Семінар № 10. Інтеграційні процеси в Європі

 

Мета й завдання заняття: розглянути етапи розвитку Європей­ського Союзу та його сучасний стан. Проаналізувати причини виник­нення та сучасний стан СНД. Визначити проблеми співробітництва в рамках СНД. Визначити причини виникнення локальних утворень на території СНД. Визначити перспективи співробітництва інтегра­ційних союзів на території Європи.

 

План

Особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі.

Європейський Союз: цілі принципи й організаційна структура.

Економічна політика ЄС.

Спільна зовнішня політика та регіональна політика ЄС.

Співдружність Незалежних Держав.

Проблеми інтеграції в рамках СНД. Локальні утворення на те­ренах СНД.

ОЧЕС: сучасний стан та перспективи співробітництва.

 

Ключові поняття

Регіональна інтеграція; рівні інтеграції; еволюція інтеграційних процесів; Європейське об'єднання вугілля та сталі; Європейське еко­номічне співтовариство;Європейський Союз;Шенгенська угода; Маастрихтська угода; Єдиний європейський акт; Європейський еко­номічний простір; Європейська асоціація вільної торгівлі; Співдруж­ність Незалежних Держав; Єдиний економічний простір; ГУАМ; Ор­ганізація Чорноморського економічного співробітництва.

 

Проблемно-пошукові запитання

Які рівні регіональної економічної інтеграції ви знаєте?

Що собою являла Рада Економічної Взаємодопомоги?

З чого починався процес економічної інтеграції в Західній Єв­ропі?

За яких історичних і економічних обставин утворилося Євро­пейське об'єднання вугілля та сталі?

У чому полягала суть Римських угод?

У чому суть Шенгенської угоди?

Що задекларовано в Єдиному європейському акті?

Яку еволюцію пройшла Європейська асоціація вільної тор­гівлі?

Що є головною метою Європейського Союзу?

Назвіть головні органи ЄС.

Якими є основні напрями економічної політики ЄС?

З чого складається валютно-кредитна система ЄС?

У чому полягає соціальна політика ЄС?

За яких обставин утворилася Співдружність Незалежних Держав?

Які цілі декларують учасники СНД?

У чому полягають проблеми процесу інтеграції в межах

СНД?

Що таке єдиний економічний простір?

Яку позицію займає Україна щодо співпраці в СНД?

Що таке ГУАМ, які цілі задекларовано його членами?

У чому полягають основна мета і цілі ОЧЕС?

 

Теми доповідей і рефератів

Європейський Союз: основні цілі й історичні етапи утворен­ня.

Європейський Союз: організаційна структура й головні функ­ції.

Причини виникнення Європейської асоціації вільної торгів­ля.

Організація Чорноморського економічного співробітництва: перспективи співробітництва.

Співдружність Незалежних Держав: основні проблеми діяль­ності.

Ефективність діяльності ЄврАзЕС.

Ефективність діяльності СНД.

Ефективність діяльності ЄЕП.

 

Література: 1; 10; 13; 30; 32; 40; 44; 45; 50.