10.3. Європейська асоціація вільної торгівлі — ЄАВТ (European Free Trade Association — EFTA)

ЄАВТ була заснована в 1960 р. в складі 7 держав, але, як вже від­значалося, відтоді відбулися значні зміни в її складі. До ЄАВТ вхо­дять: Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Штаб-квартира міститься в Женеві.

Основною метою організації є сприяння стійкому економічному зростанню повної зайнятості, раціональному використанню ресурсів. Для досягнення цієї мети визначено такі цілі:

забезпечення розвитку торгівлі між державами-членами на принципах добросовісної конкуренції;

утворення рівних умов для постачання сировини, що виробля­ється в країнах-членах;

сприяння розвитку світової торгівлі й поступовому усуненню торговельних бар'єрів [51, с. 224].

Організаційна структура ЄАВТ складається з головних і допо­міжних органів. Головними є Рада, Постійні комітети, Секретаріат.

Рада є вищим органом. До неї входять представники від кож­ної держави-члена. Вона приймає рішення з усіх питань політики

ЄАВТ.

Постійні комітети утворені Радою відомчим принципом. Це комі­тети: економічний, з походження товарів і митних питань, з торгівлі, з технічних перешкод в торгівлі, консультативний, комітет парламен­тарів, бюджетний, економічного розвитку, сільського господарства і рибальства. Консультативний комітет складається з представників промисловості, торгівлі, профспілок. У цілому комітети займаються розробкою рекомендацій для Ради.

Секретаріат складається з відділів, що займаються питаннями торговельної політики, права, інтеграції, інформації, адміністрації. Він забезпечує роботу Ради і комітетів.

Крім головних органів, до структури ЄАВТ належать також допо­міжні інститути: Контрольне відомство, Суд ЄАВТ та ін.

Європейська асоціація вільної торгівлі, як вже виходить із самої назви, являє собою другий ступінь економічної інтеграції — зону вільної торгівлі. В її межах усунуто всі митні тарифи, але щодо третіх країн (за виключенням країн ЄС), то кожний член зберігає свою мит­ну політику. На відміну від ЄС, Асоціація не передбачає політичного згуртування.

Важливою подією і для ЄАВТ, і для західноєвропейської інтегра­ції в цілому стало утворення спільно з ЄС Європейського економіч­ного простору — ЄЕП. Угода про ЄЕП була підписана в 1992 р., а вступила в силу в 1994 р. До цього об'єднання входять держави ЄС і три — від ЄАВТ; Швейцарія до угоди не приєдналася.

В угоді про ЄЕП передбачається:

вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей;

координація політики в таких галузях, як дослідження, освіта, споживання, довкілля, соціальна сфера;

•           розробка і втілення спільних норм і правил правової системи. ЄЕП має спільну організаційну структуру. Вищим органом є

Рада ЄЕП, яка складається з членів Ради Європейського Союзу і Європейської комісії — з одного боку, та міністрів держав ЄАВТ — з іншого.

Виконавчим органом є Об'єднаний комітет ЄЕП, який склада­ється з представників ЄС і ЄАВТ; він відповідає за поточну діяль­ність ЄЕП.

Крім того, є дорадчі органи:

Консультативний комітет ЄЕП — готує рекомендації з еконо­мічних питань і надає їх на розгляд Об'єднаного комітету;

Об'єднаний парламентський комітет — складається з парла­ментарів ЄС і ЄАВТ (по 33 депутати від кожної сторони). Він також дає пропозиції Об'єднаному комітету.

У структурі ЄАВТ є інститут, який спеціально займається питан­нями діяльності країн ЄАВТ в ЄЕП; це Постійний комітет держав ЄАВТ.

Створення ЄЕП має ще більше значення, оскільки передбачає вільне пересування чотирьох факторів виробництва — товарів, по­слуг, капіталу й робочої сили. ЄЕП створено одночасно з єдиним ринком ЄС, тобто до 1 січня 1993 р. Переговори, що мали метою під­готовку тексту угоди, почалися в червні 1990 р. На нараді міністрів держав-членів ЄС і ЕАВТ, що відбулися 19 грудня 1990 р. у Брюсселі, були погоджені позиції з ряду важливих аспектів майбутньої угоди, з питань інституціональної структури ЄЕП.

Спостережний орган ЄАВТ і Суд ЄАВТ регулюють дії членів ЄАВТ щодо їхніх зобов'язань по Європейському економічному про­стору (ЄЕП). Швейцарія не є членом ЄЕП, вона не бере участі в цих установах. Спостережний орган ЄАВТ виконує роль Європейської ко­місії як «гарант угод» для країн ЄАВТ, у той час як Суд ЄАВТ виконує для них роль Європейського суду. У початковому плані ЄЕП не було ні Суду ЄАВТ, ні Спостережного органа ЄАВТ, і Європейський суд з Європейською комісією повинні були здійснювати їхньої ролі. Однак під час переговорів щодо угоди про ЄЕП Європейський суд повідо­мив Раді Європейського союзу в письмової формі, що, на його думку, надання повноважень установам ЄС щодо держав—нечленів ЄС буде порушенням угод, і тому була розвинута поточна домовленість.