9.5. Банк міжнародних розрахунків — БМР (Bank for International Settlements — BIS)

БМР— один з найстаріших міжнародних банків. Його було засновано в 1930 р. на підставі міжурядової угоди шістьма державами — Великою Британією, Бельгією, Німеччиною, Італією, Францією та Японією. Членом банку стала також Швейцарія, на території якої функціонує (м. Базель). Первісним призначенням банку було врегулювання виплат німецьких репарацій за результатами Першої світової війни. В 30-ті роки склад БМР поповнився ще низкою європейських країн, а в повоєнний період — і неєвропейськими країнами, в тому числі США, Австралією, ПАР та ін. Зараз кількість членів — 54 країни.

Суттєва особливість БМР полягає в тому, що його головними передплатниками є центральні банки країн-членів. З цієї причини

БМР часто називають «банком центральних банків». Крім того, учас­никами БМР є і деякі приватні комерційні банки, зокрема великі аме­риканські банки групи Моргана.

Банк міжнародних розрахунків — акціонерне товариство. Грошо­вою одиницею, яку він використовує, є золотий швейцарський франк із вмістом 0,29 г чистого золота.

Формування ресурсів. Основне джерело — позичкові кошти (вклади) центральних банків країн-членів в іноземній валюті або зо­лоті. Вклади короткострокові, до трьох місяців. Ці кошти БМР розмі­щує на ринкових умовах в інших центральних банках, міжнародних організаціях і банках-кореспондентах для одержання прибутку і ви­плати відсотка за вкладами.

Основні цілі і функції БМР:

сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними ре­зервами;

обговорення стратегічних питань валютної політики країн-членів;

виконання функцій агента по виконанню міжнародних фінан­сових угод країн-членів;

дослідження в галузі валютної і грошової політики в інтересах центральних банків.

Відповідно до основних функцій БМР здійснює купівлю-продаж і зберігання золота, депозитно-позичкові операції з центральними банками, операції з валютою і цінними паперами на міжнародних ринках.

Одна з найважливіших функцій БМР — регулювання міжнарод­них розрахунків і розроблення нормативних документів з банків­ського нагляду. З цією метою при БМР утворено три комітети: Ба-зельський комітет з банківського нагляду, Базельський комітет по системах платежів і розрахунків, Постійний комітет по євровалютах.

Завданням Базельського комітету з банківського нагляду є роз­робка принципів ефективного банківського нагляду для поперед­ження банківських криз. Комітет розробив низку документів, якими керуються практично всі країни світу. Крім того, розроблено норми й нормативи міжнародної діяльності в різних галузях.

З 90-х років в сфері уваги Комітету опинилися країни Централь­ної і Східної Європи. Органи нагляду великої групи країн цього регі­ону (серед них — Україна) утворили регіональну Групу банківського нагляду країн ЦСЄ. Комітет підтримує Групу, надає їй експертну й інформаційну допомогу, допомогу в підготовці фахівців. Служба бан­ківського нагляду Національного банку України підтримує тісні кон­такти з членами Групи, бере активну участь у роботі її органів.

БМР підтримує тісні контакти з міжнародними інститутами валютно-кредитного ринку, насамперед з МВФ і Групою Всесвітньо­го банку. Особливі відносини БМР має з «Групою Десяти» (Г-10), чиїм фактичним валютно-фінансовим центром він є.

З 80-х років БМР здійснює новий вид діяльності. Він надає про­міжний кредит країнам, які очікують кредит від МВФ і перебувають у складному фінансовому становищі. Робиться це для того, щоб під­тримати економіку цих країн до одержання кредитів МВФ.

 

Семінар № 9. Міжнародне регулювання фінансової сфери

 

Мета й завдання заняття: визначити головне призначення між­народних фінансових інститутів. Розглянути механізм фінансуван­ня організацій цієї групи. Проаналізувати різницю у функціях всіх організацій Всесвітнього банку. Розглянути діяльність регіональних банків розвитку.

 

План

Сучасна система валютно-кредитних організацій.

Міжнародний валютний фонд.

Група Всесвітнього банку.

Регіональні банки розвитку.

 

Ключові поняття

Світова валютна система; міжнародні валютно-фінансові конфе­ренції; Міжнародний валютний фонд; Група Всесвітнього банку; Єв­ропейський центральний банк; Європейський банк реконструкції й розвитку; клуби кредиторів; консультативні групи країн; регіональні банки розвитку; Банк міжнародних розрахунків.

Проблемно-пошукові запитання

Як формувалася система валютно-кредитних організацій?

Що являють собою клуби кредиторів?

У чому різниця між Паризьким і Лондонським клубами?

Що являють собою консультативні групи країн?

У чому полягають основні цілі міжнародних фінансових ін­ститутів?

У чому полягають цілі МВФ?

У чому полягають функції МВФ?

Як формуються ресурси МВФ?

Як здійснюється кредитно-фінансова діяльність МВФ?

 

Що таке СДР?

З чого складається Всесвітній банк?

У чому полягають основні цілі МБРР?

Як формуються ресурси МБРР?

Як здійснюється кредитна політика МБРР?

У чому полягає специфіка кредитної діяльності МФК?

На які країни спрямована діяльність МАР насамперед?

У чому полягає різниця між регіональними банками і Групою Всесвітнього банку за цілями?

З якою метою було засновано ЄБРР?

Як формуються ресурси регіональних банків розвитку?

У чому полягають основні функції БМР?

 

Теми доповідей і рефератів

Основні етапи розвитку інституційної структури міжнарод­ного валютно-кредитного ринку.

Міжнародний валютний фонд (МВФ): історичні умови утво­рення, мета, принципи, організаційна структура.

Міжнародний валютний фонд (МВФ): формування й розпо­діл ресурсів, основні функції.

Всесвітній банк: історичні умови утворення, мета, принципи, організаційна структура.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).

Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

Багатостороннє агентство з гарантії інвестицій (БАГІ).

Банк міжнародних розрахунків (БМР).

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Міжамериканський банк розвитку (МаБР).

Африканський банк розвитку (АфБР).

Азіатський банк розвитку (АзБР).

Ісламський банк розвитку (ІБР).

Валютно-кредитні та фінансові організації Європейського Союзу

Всесвітній банк: функціональна структура і кредитна політи­ка. Аналіз діяльності структурних підрозділів Групи Всесвіт­нього банку.

Регіональна банки розвитку та їх роль в економічній транс­формації країн, що розвиваються, та країн з перехідною еко­номікою.

 

Література: 6; 7; 16; 25; 30; 32; 33; 49; 51; 53; 54.

Контрольні запитання і завдання до модуля ІІ

Визначте головну мету ЮНІДО.

Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку.

Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ?

Визначте сферу діяльності АЯЕ.

Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО.

Головна мета Світової продовольчої програми.

Як здійснюється фінансування СПП?

Які основні напрями охоплюють проекти Міжнародного фонду сіль­ськогосподарського розвитку?

Які Вам відомі організації з регулювання в галузі транспорту й зв'язку?

 

Головна мета Міжнародної морської організації.

Визначте функції Міжнародної організації цивільної авіації.

Основні напрями діяльності Європейської конференції міністрів транспорту.

Причини заснування організації Світовий поштовий союз.

Розкрийте функції МОП та сферу її діяльності.

Визначте особливість МОП відносно членства в цій організації

Назвіть одну з головних форм діяльності ЮНЕСКО.

Головна мета Світової туристської організації.

З ініціативи якої країни було засновано ГАТТ і чому?

Чому ГАТТ було перетворено на СОТ?

Чим відрізняється СОТ від ГАТТ?

Головна мета СОТ.

Розкрийте суть основних принципів діяльності СОТ.

Організаційно-функціональна структура СОТ.

Процедура вступу до СОТ.

Причини заснування ЮНКТАД.

Головна мета ЮНКТАД.

Яким чином розмежуються функції СОТ та ЮНКТАД?

Головна мета та основні функції МТЦ.

Діяльність ЮНСІТРАЛ та її основні конвенції.

Визначте мету міжнародних організації з урегулювання світових то­варних ринків.

Які проблеми існують у країн-членів ОПЕК?

Яким чином ОПЕК регулює ринок нафти?

Визначте цілі Арабського Союзу чавуну та сталі.

Визначте   інституціональну   структуру   міжнародного валютно-кредитного ринку.

Яке головне призначення міжнародних фінансових інститутів?

В якому році було засновано МВФ?

Розкрийте функції МВФ.

Як здійснюється нагляд в МВФ?

Механізм формування ресурсів МВФ.

Що таке «квота»?

Як надаються фінансові ресурси МВФ?

У чому полягає технічна допомога МВФ?

Яким чином поділяються СДР між країнами-членами?

Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютно-кредитних відно­син.

З яких інститутів складається Група Всесвітнього банку?

Основні цілі Міжнародного банку реконструкції й розвитку.

Як здійснюється формування ресурсів Міжнародного банку рекон­струкції й розвитку?

Розкрийте суть кредитної політики МБРР.

Визначте головну мету Міжнародної фінансової корпорації.

Як здійснюється розподіл ресурсів Міжнародної асоціації розви­тку?

Основні цілі та основні напрямки діяльності БАГІ.

Роль Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів у діяльності Всесвітнього банку.

Роль Регіональних банків розвитку на світовому валютно-кредитному ринку.

Визначте основні цілі Європейського банку реконструкції і розви­тку.

Процедура прийняття рішень у Європейському банку реконструкції і розвитку.

Кредитно-інвестиційна  політика  ЄБРР.   Відносини  України з

ЄБРР.

Основна мета та кредитна діяльність Міжамериканського банку роз­витку.

Основні цілі Африканського банку розвитку.

Як формуються ресурси Африканського банку розвитку?

Визначте особливість Ісламського банку розвитку.

Основні цілі і функції Банку міжнародних розрахунків.

У чому полягає особливість діяльності БМР?

Підсумкові тестові завдання до модуля ІІ

З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структури ООН:

а)         МАГАТЕ;

б)         МЕА;

в)         АЯЕ;

г)         ЦЕРН.

З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР:

а)         МАГАТЕ, ЦЕРН;

б)         МЕА, АЯЕ.

Головним напрямом діяльності ЮНІДО є сприяння промислового розвитку:

а)         індустріально розвинутим країнам;

б)         країнам, що розвиваються;

в)         країнам з транзитивною економікою.

Головним джерелом коштів для ЮНІДО є:

а)         ЕКОСОР;

б)         ПРООН;

в)         ОЕСР;

г)         МВФ.

5.         Які групи держав не підлягають інспектуванню з боку МАГАТЕ:

а)         члени Договору Тлателолко;

б)         члени Договору Раротонга;

в)         постійні члени Ради Безпеки ООН;

г)         учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?

Яка з організацій у сфері атомної енергетики контролює викорис­тання ядерної сировини у військових цілях:

а)         МАГАТЕ;

б)         АЯЕ;

в)         МЕА?

Яка з організацій сфери сільського господарства й продовольства має надзвичайний продовольчий резерв:

а) ФАО;

б)         СПП;

в)         СПР;

г)         МФСР?

Яка організація має регіональні відділи для надання практичної до­помоги на місцях у сфері продовольства:

а)         ФАО;

б)         СПП;

в)         СПР;

г)         МФСР?

Чи є Україна членом ФАО:

а)         так;

б)         ні?

Яка з організацій узгоджує діяльність цивільних авіакомпаній з вій­ськовими:

а)         ІКАО;

б)         ЄКАК;

в)         Євроконтрол?

До якого типу організацій належить СОТ:

а)         універсального;

б)         спеціалізованого?

Чи є Україна членом СОТ:

а)         так;

б)         ні?

Вкажіть на суттєву різницю між ГАТТ і СОТ:

а)         ГАТТ не була членом ООН, а СОТ — є;

б)         ГАТТ об'єднувала розвинуті країни, а СОТ — також і такі, що роз-
виваються;

в)         правила ГАТТ поширювалися тільки на торгівлю товарами, а СОТ
— і на послуги.

Принцип «найбільшого сприяння в торгівлі» означає:

а)         скорочення митних тарифів в торгівлі між країнами;

б)         надання країні-партнеру з торгівлі таких самих пільг, які надані
будь-якій іншій країні;

в)         надання країні-партнеру з торгівлі валютних пільг.

До якого типу організацій відноситься ЮНКТАД:

а)         відкритого;

б)         закритого.

З ініціативи яких країн було утворено ЮНКТАД:

а)         розвинутих;

б)         таких, що розвиваються?

Рішення ЮНКТАД:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Чи є Україна членом ЮНКТАД:

а)         так;

б)         ні?

Яка організація дієво підтримує гасло «нового економічного по­рядку»:

а)         СОТ;

б)         ЮНКТАД;

в)         ЮНСІТРАЛ?

Основною метою ЮНСІТРАЛ є:

а)         рівноправне і всебічне торговельне співробітництво між країнами;

б)         розширення світової торгівлі;

в)         зміцнення співробітництва країн, що розвиваються, у сфері міжна-
родної торгівлі;

г)         координація роботи міжнародних організацій з питань права між-
народної торгівлі.

21.       Основним регулятором в політиці ОПЕК на міжнародному ринку є:

а)         тарифи;

б)         квоти;

в)         демпінг.

До якого типу організацій належить ОПЕК:

а)         відкритого;

б)         закритого?

Система золотомонетного стандарту була зафіксована конферен­цією:

а) Паризькою;

б)         Генуезькою;

в)         Бреттон-Вудською;

г)         Ямайською.

Головними партнерами Банку міжнародних розрахунків є:

а)         комерційні банки;

б)         національні банки

в)         приватні особи.

Спеціальні права запозичення (СДР) запроваджені організацією:

а)         МВФ;

б)         МБРР;

в)         БМР;

г)         ЄБРР.

Всесвітній банк складається з таких організацій (визначте цілком правильну добірку):

а)         МБРР, МВФ, МАР, ЄБРР, МЦУІС;

б)         МБРР, МВФ, МАР, БАГІ, МЦУІС;

в)         МБРР, ЄБРР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

г)         МБРР, МАР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

ґ) МБРР, МВФ, БАГІ, ЄБРР, МЦУІС.

Чи є Україна членом МБРР:

а)         так;

б)         ні?

Як називається дія, коли країна бере позику в МВФ шляхом купівлі іноземної валюти за національну:

а)         операція;

б)         трансакція;

в)         кредитування?

До якої форми фінансування МВФ належить «стенд-бай»:

а)         регулярного;

б)         концесійного;

в)         спеціального?

Що таке «транш» у функціональній структурі МВФ:

а)         квота країни;

б)         частка квоти країни;

в)         міжнародний резервний актив;

г)         запозичені МВФ кошти?

Кредити МБРР надаються країнам через:

а)         комерційні банки;

б)         національні центральні банки;

в)         приватні фірми.

Голоси в Раді керуючих МБРР розподіляються:

а)         порівну між представниками усіх країн-членів;

б)         залежно від квоти країни.

Яка з організацій, вказаних нижче, не вимагає урядових гарантій при наданні позик:

а)         МБРР;

б)         МФК;

в)         МАР;

г)         БАГІ?

У якій організації її члени розподіляються на «донорів» і «пози­чальників»:

а)         МБРР;

б)         МФК;

в)         МАР;

г)         БАГІ?

35.       Яка організація страхує інвесторів від некомерційних ризиків:

а)         МФК;

б)         МАР;

в)         БАГІ;

г)         МЦУІС?

Яка з організацій спрямовує свою діяльність переважно на допомо­гу країнам, що розвиваються:

а)         ЄІБ;

б)         ЄФР;

в)         ЄБРР;

г)         ЄЦБ?

Яка з організацій спрямовує свою діяльність на підтримку еконо­мічних реформ у країнах з перехідною економікою:

а)         ЄІБ;

б)         ЄФР;

в)         ЄБРР;

г)         ЄЦБ?

Чи є Україна членом ЄБРР:

а)         так;

б)         ні?

У статутному капіталі ЄБРР переважає частка:

а)         країн ЄС;

б)         інших європейських країн;

в)         неєвропейських країн.

Який з клубів є неурядовою організацією кредиторів:

а)         Паризький клуб;

б)         Лондонський клуб?

Яка консультативна група є організацією провідних банкірів:

а)         «Група Семи»;

б)         «Група Десяти»;

в)         «Група Двадцяти»;

г)         «Група Тридцяти»?

Який регіональний банк не стягує відсотків за наданий кредит:

а)         Європейський банк реконструкції та розвитку;

б)         Міжамериканський банк розвитку;

в)         Африканський банк розвитку;

г)         Азіатський банк розвитку;
ґ) Ісламський банк розвитку?

шідаь 000