8.4. Комісія Організації Об'єднаних націй з прав міжнарод­ної торгівлі — ЮНСІТРАЛ (United Nations Commission on International Trade Law — UNCITRAL)

ЮНСІТРАЛ заснована в 1966 р. Вона є головним правовим орга­ном ООН в галузі прав міжнародної торгівлі. Функції ЮНСІТРАЛ:

уніфікація права міжнародної торгівлі;

координація роботи міжнародних організацій у сфері права міжнародної торгівлі;

сприяння широкої участі держав в існуючих міжнародних конвенціях і розробленні нових міжнародних конвенцій з пра­ва міжнародної торгівлі;

підготовка кадрів в галузі права міжнародної торгівлі, особли­во для країн, що розвиваються.

Законодавство, що розробляється Комісією, поширюється на такі галузі: купівля-продаж товарів, арбітраж, електронна торгівля, обіго­ві документи, фінансування проектів, банкрутство, гарантії, будівель­ні контракти, акредитиви, морські перевезення.

Діяльність ЮНСІТРАЛ знаходить головне вираження в розро­бленні й прийнятті конвенцій — документів, у яких містяться узго­дженні норми, принципи й стандарти в галузі міжнародного торго­вельного права. Найвідоміші конвенції:

Конвенція про позову давність в міжнародній купівлі-продажу товарів (1974); вона встановила уніфіковані норми щодо стро­ків, в які має розпочинатися розгляд спорів, що виникли на основі контрактів, а також строки позовної давності.

Конвенція ООН про морське перевезення вантажів («Гам­бурзьке право», 1978); вона затвердила уніфікований право­вий режим, який регулює права і обов'язки відправників ван­тажів, агентів, що здійснюють перевезення, мореплавських компаній, отримувачів, які виникають згідно з угодою про морське перевезення вантажів.

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція, 1980).

Конвенція ООН про міжнародні перевідні векселі й міжна­родні прості векселі (1988).

Типовий закон про міжнародні кредитові трансферти (1992).

Типовий закон про електронну комерцію (1996).

Типовий закон про транскордонну неплатоспроможність

(1997).

Найбільш змістовною була Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів [7, с. 359]. Вона встановила єдині норми регулювання купівлі-продажу, що багато де в чому усунуло розходження в національних законодавствах. Єдині нор­ми створюють передумови для повного порозуміння між торго­вими партнерами, визначають обов'язки продавця й покупця. Конвенція встановила перелік об'єктів купівлі-продажу, на які поширюються її ідеї, а також визначила ознаки договору, до яких Конвенція не застосовується. Конвенція надає партнерам широкі можливості для укладення взаємовигідної торговельної угоди; якщо ж взаємовідносини партнерів не урегульовані контрактом, тоді застосовуються положення Конвенції.

Положення Конвенції є нормами права; вони застосовуються тільки в угодах міжнародного характеру і не є обов'язковими для внутрішніх національних торговельних систем. Але ЮНСІТРАЛ здійснює постійну роботу щодо уніфікації національних законодавств, які регулюють купівлю-продаж товарів.

Склад ЮНСІТРАЛ обмежується 60-ма країнами-членами, які обираються за принципом ротації від регіонів Африка, Азія, Східна Європа, Західна Європа та Північна Америка, Латинська Америка. Від Східної Європи в організації функціонують такі держави: Білорусь (термін до 2010 р.), Латвія (2010), Польща (2010), Росія (2013), Сербія (2010), Чехія (2010). Члени ЮНСІТРАЛ обираються строком на 6 років.

Секретаріат ЮНСІТРАЛ розташований у Відні; він нараховує 19 службовців, 11 з яких належать до професійного персоналу, а 8 — допоміжні адміністративні працівники.

До складу Комісії належать шість робочих груп, які виконують підготовчу роботу, передбачену програмою ЮНСІТРАЛ. До складу кожної з робочих груп входять усі країни-члени Комісії. За допомо­гою Секретаріату вони складають проекти законів, які потім вино­сяться на розгляд Комісії.