8.3. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД/СОТ — МТЦ (International Trade Center UNCTAD/WTO — ITC)

МТЦ є спільним допоміжним органом СОТ та ООН. Був утво­рений у 1964 р. в рамках ГАТТ, а з 1968 р. увійшов також до струк­тури ЮНКТАД. Членами МТЦ є члени СОТ та ЮНКТАД. Штаб-квартира міститься в Женеві.

Головна мета МТЦ — усунення дублювання й паралелізму в ді­яльності СОТ і ЮНКТАД щодо сприяння розвиткові торгівлі в кра­їнах, що розвиваються.

Основні функції МТЦ:

•   надання країнам, що розвиваються, технічної допомоги в роз­витку торгівлі, насамперед у стимулюванні експорту;

забезпечення країн-членів інформацією про ринкові можли­вості для традиційних і нетрадиційних товарів;

удосконалення техніки імпортних операцій з метою раціо­нального використання валютних ресурсів;

навчання урядових службовців, підприємців і викладачів тех­нології експортно-імпортних операцій;

•           здійснення наукових дослідів з питань зовнішньої торгівлі. Цілі й функції МТЦ відповідають змісту основних сфер діяль­ності Центру [51, с. 45]:

Розвиток ринку продуктів.

Розвиток ринку послуг.

Торговельна інформація.

Підготовка кадрів.

Міжнародне управління попитом і пропозицією.

Планування заходів, спрямованих на стимулювання торгівлі. Ці напрями діяльності МТЦ були визначені резолюцією ЕКО-

СОР у 1973 р.

Розвиток ринку продуктів передбачається здійснити за рахунок підвищення якості товарів, підтримки експорту (особливо приватно­го сектору), його диверсифікації. Надання послуг по техніці торгівлі також спрямовано насамперед на приватний сектор.

Значна увага приділяється утворенню національної системи ін­формації по товарах, послугах, ринках і торговельній діяльності під­приємств та організацій; кожна країна повинна мати таку систему. Для успішного прориву на міжнародні ринки країна, що розвиваєть­ся, має потребу в кадрах фахівців. Для цього МТЦ сприяє їхній підго­товці в національних навчальних закладах (надання стипендій тощо), організовує практичне навчання на торговельних підприємствах.

МТЦ розробляє і втілює національні й регіональні програми роз­витку торгівлі, надає консультації з розроблення національної зо­внішньоторговельної політики.

Особлива увага в діяльності МТЦ приділяється найменш розви­нутим країнам. У 1995 р. було прийнято програму технічної допомоги під назвою «Технічне співробітництво для Африки в рамках багато­сторонньої торговельної системи на базі «Уругвайського раунду»»; вона спрямована на посилення конкурентоспроможності найменш розвинених африканських країн.

Міжнародні організації як регулятор міжнародних економічних відносин... Організаційна структура:

Генеральна рада СОТ, Рада з торгівлі й розвитку ЮНКТАД.

Об'єднана консультативна група (ОКГ) у справах МТЦ.

Наради заступника генерального секретаря ЮНКТАД, заступ­ника генерального директора СОТ й директора-виконавця

МТЦ.

Секретаріат.

Фінансування МТЦ здійснюється однаковими коштами від СОТ й ООН. Діяльність МТЦ щодо технічної допомоги країнам, що розви­ваються, й країнам з перехідною економікою фінансується із внесків ПРООН, міжнародних організацій та добровільних внесків. Робочі програми фінансуються Глобальним трастовим фондом.

МТЦ має розвинуту інформаційну структуру з питань міжнарод­ної торгівлі. Регулярно публікуються книги, довідники, огляди рин­ків, навчальні матеріали. Центр має бібліотеку, яка містить широку інформацію, призначену переважно для організацій. Служба новин Центру публікує збірку «International Trade Forum».