Тема 8. Міжнародні організації у сфері регулювання світової торгівлі

Світова торгівля — одна з найактивніших форм міжнародних економічних відносин. Поглиблення процесу міжнародного терито­ріального поділу праці з другої половини ХХ ст. зумовило надзви­чайне прискорення темпів зростання міжнародної торгівлі. Якщо за 40 років до Другої світової війни обсяг міжнародної торгівлі зріс у два рази, то за 50 післявоєнних років — більше ніж у 30 разів [27, с. 138.]. За іншими підрахунками, тільки за 1960—1997 роки обсяг світової торгівлі збільшився в 41 раз (у поточних цінах) і досяг майже 11 трлн доларів [43, с. 25]. При цьому середньорічні темпи зростання обсягів товарообігу протягом усього періоду перевищували темпи зростання світового виробництва.

Така сама тенденція зберігається й на початку нового століття. За винятком окремих років, темпи зростання міжнародної торгівлі вищі за темпи зростання світового валового продукту.

Такий швидкий розвиток світової торгівлі не абиякою мірою залежить від утворення в другій половині ХХ ст. світової системи регулювання торгівлі, основою якої стали міжнародні економічні організації. Ще до війни робилися спроби створити механізм, який упорядкував би національні норми й правила міжнародної торгівлі, призвів би їх до єдиного стандарту з тим, щоб усунути тарифні й нета-рифні перепони на шляху міжнародного руху товарів. Протекціонізм у міжнародній торговельній політиці був пануючою формою. Навіть наприкінці 40-х — на початку 50-х років тарифні ставки становили 40%. Спроби пом'якшити протекціоністські бар'єри робилися Лігою Націй й окремими угрупованнями країн, але всі вони закінчилися не­вдачею.

Тільки починаючи з другого етапу розвитку системи міжнарод­них організацій (з кінця 40-х років) вдалося розробити й реалізувати досить ефективний механізм регулювання світової торгівлі. Досить сказати, що середня ставка мита на товари знизилася з 40 до 3 % на початок 2000 р. Найважливішу роль цьому процесі відіграли органі­зації ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, регіональні економічні комісії ООН, Міжнародна торговельна палата. Важливе місце в сис­темі регулювання світової торгівлі посідають також міжурядові орга­нізації з регулювання окремих ринків (ОПЕК та ін.). Успіх процесу міжнародних торговельних відносин багато в чому залежать від того, що проблеми торговельної політики постійно перебувають у центрі уваги Організації Об'єднаних Націй. Найавторитетніші організації цієї сфери — СОТ, ЮНКТАД і ЮНСІТРАЛ — входять до системи ООН, а МТП підтримує з нею тісні стосунки.