7.3. Світова туристська організація — СТО (World Tourism Organization — WTO)

СТО заснована в 1975 р.; вона стала спадкоємницею утворених ще в 1925 р. «Офіційних організацій з пропаганди туризму». Має осо­бливий статус у системі ООН. Включення СТО до групи організацій соціальної сфери пояснюється тим, що туризм — форма відпочинку людей. До організації входить 153 дійсних членів, серед них Україна. Штаб-квартира міститься в іспанській столиці Мадриді.

Головна мета СТО — розвиток міжнародного туризму як засобу, що сприяє економічному розвитку, зміцненню миру й порозумінню між народами. Особливої уваги надається розвиткові туризму в кра­їнах, що розвиваються.

 

Функції СТО:

надання консультацій країнам-членам у галузі туризму (скла­дання планів і проектів; розробка техніко-економічних об­ґрунтувань; передача технологій);

співробітництво між країнами в галузі охорони довкілля;

сприяння підвищенню якості послуг у сфері туризму;

підготовка кадрів для туристського бізнесу;

інформаційна діяльність (збирання, аналіз і поширення ін-формацій про розвиток туризму в країнах і регіонах).

СТО публікує довідник «WTO News and Information Bulletin».

 

Семінар № 7. Міжнародне регулювання соціальних відносин

 

Мета й завдання заняття: визначити роль організацій з регулю­вання в соціальній сфері у міжнародних відносинах. Визначити осно­вні цілі, функції та напрями діяльності цих організацій.

 

План

Міжнародна організація праці (МОП).

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й куль­тури (ЮНЕСКО).

Всесвітня туристська організація (ВТО).

 

Ключові поняття

Специфіка регулювання в соціальній сфері; Міжнародна орга­нізація праці (МОП); Міжнародний трудовий кодекс; конвенції й рекомендації МОП; Міжнародна конференція праці; Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО); програма ЮНЕСКО; Світова туристська організація (СТО).

 

Проблемно-пошукові запитання

Які критерії для віднесення міжнародної організації до групи регулюючих у сфері соціальних відносин?

У чому полягає головна мета МОП?

У чому полягає принцип тристороннього представництва держави—члена МОП?

Які стратегічні цілі має МОП?

У чому полягає суть конвенцій МОП?

Які положення передбачені в конвенціях і рекомендаціях МОП відносно мігрантів?

Які функції виконує Міжнародна конференція праці?

Які цілі ставить перед собою ЮНЕСКО?

Назвіть найважливіші програми ЮНЕСКО.

У чому полягає головна мета Світової туристичної органі­зації?

 

Теми доповідей і рефератів

Світова організація інтелектуальної власності: основні цілі, функції та значення.

Програма ООН з навколишнього середовища: структура та ві­домі міжнародні проекти.

Загальносвітові кампанії Програми ООН щодо населених пунктів.

Дитячий фонд ООН: основні цілі та напрями діяльності.

Фонд розвитку ООН для жінок: основні цілі та напрями ді­яльності.

 

Література: 7; 12; 16; 26; 36; 49; 51.