7.2. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури — ЮНЕСКО (United National Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO)

ЮНЕСКО заснована в 1946 р. До неї входять 192 держави-члени, серед них і Україна. В середині 80-х років США і Велика Британія вийшли з організації, звинувативши її в «надмірній політизації». Штаб-квартира міститься в Парижі.

Головна мета ЮНЕСКО — сприяння зміцненню миру й безпеки через розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки й культури. Цілі організації: поглиблення порозуміння за допомогою засобів масової інформації; розвиток народної освіти й поширення культури; збереження, поглиблення й поширення знань.

Функції ЮНЕСКО: розробка й здійснення соціальних програм; організація світових Конференцій з проблем освіти, науки й культу­ри; охорона пам'ятників історії й культури; публікації з питань освіти й культури.

Розроблення й здійснення програм — одна з головних форм ді­яльності ЮНЕСКО. Найважливіші програми:

програма ліквідації неписемності;

програма технічної допомоги;

програма «Наука, технологія й суспільство»;

програма «Людина й біосфера» («Man and Biosphere» — MAB);

загальна програма інформації;

міжнародна програма розвитку комунікацій;

програма «Початкова освіта для всіх»;

програма перекладів ЮНЕСКО (переклад найславетніших творів світової літератури) тощо.

Великого значення надає ЮНЕСКО поширенню інформації з питань освіти, науки й культури. В 1978 р. було прийнято Деклара­цію про вклад засобів масової інформації в справу зміцнення миру, розвиток прав людини. Велика група країн, що розвиваються, і со­ціалістичних країн звинуватила західні країни в «інформаційному імперіалізмі й колоніалізмі» й почала кампанію за утворення «нового міжнародного інформаційного порядку». Саме це й стало приводом для виходу США й Великої Британії з ЮНЕСКО; цей акт негативно позначився на діяльності організації, оскільки вона позбулася членів, що давали найбільші внески до її бюджету.

Основні сфери діяльності ЮНЕСКО: виховання; наука; культу­ра; комунікації; соціальні науки й розвиток; мир і права людини.

Значна робота здійснюється по охороні пам'яток історії й куль­тури; ЮНЕСКО взяло під охорону понад 300 пам'ятників світового значення, серед них і «Софія Київська». Кожні два роки ЮНЕСКО складає перелік пам'ятних дат, присвячених видатним особам та іс­торичним подіям в сфері освіти, науки, культури й комунікацій.

У м. Гамбурзі функціонує Інститут ЮНЕСКО з питань виховання.

Щомісяця виходить журнал «Кур'єр ЮНЕСКО», що містить, зо­крема, багато цікавих даних про культуру народів світу.