6.2. Організації з регулювання в галузі сільського господарства й

продовольства

До цієї групи належать Продовольча й сільськогосподарська організація (ФАО), Світова продовольча програма (СПП), Міжна­родний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР), Світова продовольча рада (СПР). Всі вони входять до системи ООН. Їх штаб-квартири розташовані в одному місті — Римі, що сприяє координації спільних дій цих організацій. Вони мають спільну мету: ліквідувати голод у світі й підвищити рівень харчування через підйом сільсько­господарського виробництва. В той же час кожна з організацій має свої специфічні функції, вони немовби доповнюють одна одну в до­сягненні спільної мети. Розглянемо цю специфіку на прикладі пер­ших трьох організацій.

6.2.1. Продовольча й сільськогосподарська організація ФАО (Food and Agricultural Organization — FAO)

Це один з найстаріших спеціалізованих закладів ООН, вона була заснована ще в 1945 р. До її складу входить 191 держава і Європей­ський Союз. Україна є членом ФАО.

Головна мета ФАО — ліквідація голоду й поліпшення харчуван­ня. Досягнення мети вбачається через підвищення продуктивності сільського господарства, рибальства й лісництва та через справедли­вий розподіл продовольства. Прямування до цієї мети буде логічно супроводжуватися розвитком сільських місцевостей та поліпшенням життя сільського населення.

Функції ФАО:

розробка й здійснення програм допомоги сільському госпо­дарству;

надання консультацій урядам з питань політики й планування в галузі сільського господарства;

аналіз і розповсюдження інформації про сільське господар­ство й продовольчу ситуацію в світі;

обговорення на міжурядовому рівні проблем продовольства й сільського господарства.

Особлива увага надається раціональному використанню ресур­сів — земельних, водних, біологічних. Йдеться про заходи проти ерозії, засолення й заболочення ґрунтів; ефективне використання зрошувальних систем; збереження генетичного фонду біоресурсів, в першу чергу лісів і риби. Розробляються і реалізуються програми інвестицій у сільське господарство.

Допомога ФАО спрямована переважно на країни, що розвива­ються; саме їм надається основана маса технологічної документації, консультації з прогресивних методів виробництва в агропромислово­му комплексі.

Діяльність ФАО здійснюється в двох напрямах:

регулярні програми, що фінансують ФАО, спрямовані на ор­ганізацію консультацій та послуг членам організації;

програми на місцях, що фінансуються національними трасто­вими фондами, ПРООН і ФАО, забезпечують надання допо­моги урядам і сільському населенню.

Джерелами формування коштів для реалізації програм є: внески держав-членів; трастові фонди членів; ПРООН; внески Всесвітнього банку.

ФАО здійснює значну інформаційну програму в галузі продо­вольства й сільського господарства. В Римі розташований Світовий центр сільськогосподарської інформації, який контролює спектр даних з цієї галузі. Інформаційна система ФАО поділяється на два напрями:

глобальна система інформації про продовольство й сільське господарство (відомості про негативні явища в галузі з метою їм запобігання або їхнє знешкодження);

система географічної інформації (дані про земельні, біологічні й водні ресурси).

ФАО організовує регулярні конференції з проблем продоволь­ства й сільського господарства. Серед них: Світова продовольча кон­ференція (1974); Міжнародна конференція з харчування (1994); Сві­това зустріч на вищому рівні з продовольчого забезпечення (1996).

6.2.2. Світова продовольча програма — СПП (World Food Programs — WFP)

Ця програма є організаційним елементом системи ООН. Вона була заснована в 1962 р. як центральна міжнародна організація по розподілу продовольчої допомоги. В своїй діяльності СПП співробіт­ничає з ФАО та ПРООН.

Головна мета Програми — надання продовольчої допомоги краї­нам, які мають низький економічний рівень розвитку або потерпали від стихійного лиха. Цій меті підпорядкована координація надзви­чайної допомоги продовольством, яка здійснюється органами й ор­ганізаціями ООН.

Допомога СПП реалізується через уряди країн, до яких вона спрямована. Надходження продовольства й грошових коштів до СПП здійснюється через країн-донорів.

Фінансування СПП здійснюється в основному за рахунок країн-донорів, які надають або грошові кошти, або продовольчі товари. Третина грошових коштів покриває внутрішні витрати СПП (ад­міністративні, транспортні й інші витрати), решта йде на допомогу країнам. Для того щоб допомога була стабільною й не залежала від несподіванок, при СПП засновано Міжнародний надзвичайний про­довольчий резерв, який контролює необхідні запаси продовольства; ці запаси зберігаються в країнах-донорах і в разі потреби негайно над­ходять у розпорядження СПП.

СПП впливає на формування цін світового ринку. Якщо ціни на зерно дуже високі, а зерна не вистачає, СПП із резервних запасів ви­кидає його на ринок за низькими цінами. На одержані кошти закупо­вується продовольство.

Для здійснення контролю за продовольчою ситуацією у світі при СПП діє Міжнародна інформаційна система з продовольчої допомо­ги (INTERFAIS).

6.2.3. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку — МФСР (International Fund for Agricultural Development — IFAD)

МФСР є спеціалізованим органом системи ООН, заснований в 1977 р.

Головна мета МФСР — сприяння розвитку сільського господар­ства в країнах, що розвиваються, для подолання голоду й злиденності.

Функції МФСР:

надання позик і кредитів на пільгових умовах для здійснення проектів і програм щодо удосконалення виробництва продо­вольства в країнах-членах;

фінансування розвитку сільських районів і населених пунк­тів;

• надання фінансової допомоги дрібним фермерам і безземель­ним селянам у країнах, що розвиваються.

Членами МФРС є 158 держав, що поділяються на три категорії: категорія А — 22 розвинуті країни ОЕСР; категорія В — 12 країн — експортерів нафти (члени ОПЕК); категорія С — 124 країни, що роз­виваються. Країни категорій А і В є донорами, країни категорії С — одержувачами допомоги. Україна не є членом Фонду; з країн СНД до нього входять (в категорію С) Азербайджан, Вірменія, Грузія, Кир­гизстан, Таджикистан. Внески країн-донорів є основним джерелом фінансування Фонду.

Фонд фінансує проекти й програми, які розробляються для країн, що розвиваються, й спрямовані на прискорення розвитку сільського господарства, вирішення продовольчої проблеми. Проекти охоплю­ють такі основні напрями: сільськогосподарський розвиток; розви­ток сільських районів і населених пунктів; кредитування; меліорація; тваринництво; переробка сільськогосподарської продукції; підготов­ка кадрів; рибальство; зберігання й збут продукції.

Фонд надає позики на пільгових і звичайних умовах. Пільгові по­зики безвідсоткові, з 50-річним строком погашення, причому початок погашення — через 10 років.

Таким чином, ми вже можемо виявити різницю в аспектах діяль­ності між ФАО, СПП і МФСР. Якщо ФАО займається комплексни­ми проблемами продовольства й сільського госпордарства, то СПП надає основну увагу розподілу продовольства, а МФСР — розвитку сільського господарства.