5.3. Міжнародні торговельні і торговельно-промислові палати

У багатьох країнах світу підприємці об'єднуються в національних торговельних або торговельно-промислових палатах для здійснення узгодженої політики, в основному щодо стосунків з урядовими орга­нами, а також для спільного вирішення економічних проблем, що по­стають у процесі їхньої діяльності. На міжнародному рівні більшість національних комітетів входять до Міжнародної торговельної палати (МТП); ділові кола Азіатсько-Тихоокеанського регіону об'єдналися в Конфедерації Азіатсько-Тихоокеанських торговельно-промислових

палат (КАТТПП).

5.3.1. Міжнародна торговельна палата — МТП (International Chamber of Commerce — ICC)

Утворена в 1919 р. Вона сполучає понад 1,6 тис. об'єднань під­приємців. Це — національні торговельно-промислові палати, федера­ція підприємців, союзи банкірів. На індивідуальній основі до складу МТП входить понад 6 тис. великих промислових і торговельних ком­паній. Членами МТП можуть стати корпорації, компанії, фірми, а та­кож приватні особи, які мають відношення до міжнародного бізнесу. Національні організації підприємців можуть стати членами МТП за умови, що вони не ставлять собі політичних цілей.

Головна мета — сприяти розвитку підприємництва в світі шляхом заохочення торгівлі, інвестицій, вільного руху капіталів, відкритих ринків. Досягнення мети передбачається через прийняття ефектив­них заходів в економічній і правовій сферах для гармонійного роз­витку й свободи торгівлі, через захист системи приватного підпри­ємництва.

Основні функції МТП: привернення уваги урядів до проблем бізнесу; надання рекомендацій до саміту «Групи Семи»; доведення позиції членів МТП до органів ООН та її спеціалізованих закладів; розробка кодексу поведінки в сфері бізнесу; боротьба з економічним злочином. МТП розглядає питання, що стосуються підприємництва, банківської справи, довкілля, фінансової системи, страхування, тран­спорту, оподаткування, міжнародних інвестицій, інтелектуальної власності, маркетингу, торговельної політики.

Підготовкою політичних заяв МТП і розробкою уніфікованих стандартів, кодексів, правил та інших механізмів ведення бізнесу, визнаних в усьому світі, займаються члени 16 постійно діючих ко­місій і консультативних груп, створених за галузевою ознакою всіх сфер бізнесу. Серед документів МТП такі, як «Інкотермс» (Уніфіко­вані торговельні терміни МТП), «Уніфіковані правила й звичаї для документарних акредитивів» (UCP 500), «Арбітражний регламент МТП», типові міжнародні контракти й багато інших, переглядаються періодично членами комісій на предмет внесення в них виправлень, що враховують реалії країн — членів МТП.

В Україні діє Торговельно-промислова палата (ТПП), яка є чле­ном Міжнародної торгової палати. ТПП України об'єднує 27 регіо­нальних ТПП, які представляють понад 6 тисяч підприємців, фірм і банків. Палата підтримує партнерські зв'язкі з аналогічними струк­турами майже у 80 країнах світу.

5.3.2. Конфедерація Азіатсько-Тихоокеанських торговельно-промислових палат — КАТТПП (Confederation of Asia — Pacific of Commerce and Industry — CACCI)

Утворена в 1966 р. як регіональна організація ділових кіл країн Азії й західної частини Тихого океану. Її члени поділяються на чоти­ри групи:

основні члени, що представлені торговельно-промисловими палатами Австралії, Бангладеш, Брунею, Індії, Індонезії, В'єтнаму, Малайзії, Нової Зеландії, Пакистану, Папуа — Но­вої Гвінеї, Республіки Корея, Тайваню, Сінгапуру, Таїланду, Шрі-Ланки, Філіппін, Японії;

приєднанні члени — торговельні й промислові палати регіону, які не одержали статусу основних членів;

асоційовані члени;

спеціальні члени — підприємства й приватні особи, що підтри­мують цілі Конфедерації.

Головна мета Конфедерації — координація діяльності і співробіт­ництва між торговельно-промисловими палатами регіону. Конкрет­ними цілями є здійснення спільних зусиль для забезпечення сприят­ливих умов для бізнесу, пожвавлення торгівлі в регіоні; підвищення якості послуг у галузі морських перевезень, банківської справи, стра­хування й туризму; сприяння розвитку спільних підприємств; захист інтересів ділових кіл регіону; підтримка зв'язків з міжнародними ор­ганізаціями.

Основною функцією Конфедерації є налагодження зв'язків з урядовими органами для удосконалення законів та інших правових актів в інтересах регіонального економічного співтовариства. До функцій Конфедерації належить також збір та розповсюдження ін­формації про торгівлю й бізнес; підтримка програм навчальної під­готовки співробітників національних палат; здійснення досліджень в галузях, що цікавлять бізнесменів, сприяння торговельним зносинам між бізнесменами регіону.

 

Семінар № 5. Глобальні організації неурядового типу

 

Мета й завдання заняття: визначити роль міжнародних неурядо­вих організацій у міжнародних відносинах. Визначити напрями спів­робітництва неурядових організацій з міждержавними. Визначити основні цілі та сфери діяльності кожної з організації цієї групи.

 

План

Особливості функціонування міжнародних неурядових орга­нізацій.

Міжнародні об'єднання підприємців.

Міжнародні торговельні і торговельно-промислові палати.

 

Ключові поняття

 

Компетенція міжнародної неурядової організації; юридичний ста­тус неурядової організації; міжнародні об'єднання підприємців; Між­народний кооперативний альянс; Світова конфедерація праці; Світо­ва федерація профспілок; Міжнародна торговельна палата; Римський клуб; Лондонський клуб; Тихоокеанська економічна рада.

 

Проблемно-пошукові запитання

У чому полягає суть міжнародних неурядових організацій?

Якими є особливості юридичного статусу неурядових органі­зацій?

Коли з'явилися перші міжнародні неурядові організації?

У чому полягає механізм співробітництва неурядових органі­зацій з урядовими?

Які є види міжнародних неурядових організацій?

Що являють собою міжнародні об'єднання підприємців?

У якій сфері відбувається переважна діяльність Римського клубу?

Чим Лондонський клуб відрізняється від Паризького?

У чому полягає основна мета МТП?

10.       Якими є основні функції МТП?

 

Теми доповідей і рефератів

Міжнародна торговельна палата: історичні умови виникнення та роль її на сучасному етапі.

Римський клуб та його історичне значення.

Лондонський клуб та його історичне значення.

 

Література: 3; 24; 34; 49.

Контрольні запитання і завдання до модуля І

Дайте визначення міжнародної організації.

Які чинники ведуть до виникнення міжнародних організацій?

Чим супроводжується міжнародний поділ праці?

Яку роль у формуванні системи міжнародних організацій відіграє по­літичний чинник?

Які проблеми належать до глобальних проблем сучасності? Дайте їх характеристику.

Визначте основні критерії типології міжнародних організацій.

Наведіть приклади глобальних та регіональних міжнародних органі­зацій.

У чому полягає суть економічної інтеграції?

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні зони преференційної торгівлі.

 

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні вільного торговельного простору.

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні митного союзу.

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні спільного ринку.

Розкрийте суть механізму інтеграції на рівні економічного союзу.

Назвіть такі основні етапи розвитку системи міжнародних організа­цій.

Дайте характеристику І етапу розвитку системи міжнародних органі­зацій.

Чим характеризується ІІ етап розвитку системи міжнародних органі­зацій?

Які події сталися на ІІІ етапі розвитку системи міжнародних організа­цій?

Які тенденції простежуються на сучасному етапі розвитку системи міжнародних організацій?

Назвіть джерела формування нормативної основи діяльності міжна­родних організацій. Дайте їх визначення.

Яку роль у правовому регулюванні діяльності міжнародних організа­цій відіграють принципи міжнародного права?

Дайте приклади спеціальних та загальних принципів у діяльності міжнародних організацій.

Які санкції застосовуються у зв'язку з порушенням норм поведінки окремими членами організацій?

Як співвідносяться головна мета і підпорядковані цілі міжнародної організації?

Як поділяються організації в залежності від кола проблем, якими вони займаються?

Що означає поява елементів наднаціональності в функціональній структурі міжнародної організації?

Які функції виконують міжнародні організації? Розкрийте суть кож­ної.

Як класифікують органи міжнародної організації згідно з функціо­нальним принципом? Дайте характеристику кожного.

Дайте класифікацію органів міжнародних організацій виходячи з ха­рактеру членства. Дайте характеристику кожного.

Яким чином можуть прийматися рішення у міжнародних організаці­ях?

Якою за типологічною класифікацією є ООН?

Визначте головну мету ООН.

Назвіть головні принципи діяльності ООН.

Визначте головні функції та компетенції Генеральної Асамблеї.

За яким принципом складається Рада Безпеки?

Визначте роль ЕКОСОР.

Як здійснюється процедура звертання до Міжнародного суду?

Визначте роль Генерального секретаря в системі ООН.

Розкрийте суть Програми з довкілля (ЮНЕП).

Назвіть головну мету Фонду розвитку інвестицій (ФРІ).

Яким чином ООН здійснює координаційні зв'язки з неурядовими економічними організаціями?

Які організації належать до міждержавних економічних організацій загальної компетенції?

Визначте основні цілі ОЕСР.

Розкрийте організаційно-функціональну структуру ОЕСР.

Дайте характеристику роботи консультативних груп країн.

Чим відрізняються міжнародні неурядові організації від інших?

Наведіть приклади міжнародних неурядових організації.

Визначте роль «міжнародних клубів» у розвитку міжнародних відно­син.

Визначте головну мету та основні функції Міжнародної торговельної палати.

 

Підсумкові завдання до модуля І

1. Наслідком якого процесу є міжнародна економічна інтеграція:

а)         розвиток міжнародної торгівлі;

б)         утворення ТНК;

в)         міжнародний поділ праці;

г)         утворення міжнародних політичних угруповань;

д)         науково-технічна революція?

2.         Які форми міжнародних інтеграційних угруповань ви знаєте:

а)         зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний
союз, зона преференційної торгівлі;

б)         міжнародний ринок, митний союз, спільний ринок, політичний
союз, зона преференційної торгівлі;

в)         світовий ринок, зона вільної торгівлі, митний союз, валютний союз,
політичний союз;

г)         спільний ринок, міжнародний ринок, митний союз, зона вільної
торгівлі, економічний союз?

Які риси характерні для митного союзу:

а)         усунення внутрішніх тарифів;

б)         усунення внутрішніх тарифів, спільний зовнішній тариф;

в)         усунення внутрішніх тарифів, спільний зовнішній тариф, вільний
рух чинників виробництва;

г)         усунення внутрішній тарифів, спільний зовнішній тариф, вільний
рух чинників виробництва, єдина валютна система?

Інтеграційне угруповання має таки риси: усунуто внутрішні тарифи, створено спільний зовнішній тариф, здійснено вільний рух капіталу і робочої сили. Визначте природу цього угруповання:

а)         зона вільної торгівлі;

б)         митний союз;

в)         спільний ринок;

г)         економічний союз.

5.         Визначте міжнародні державні організації регіонального типу:

а)         ОЕСР, ЄС, НАФТА, ОАЄ, СНД;

б)         ОЕСР, ЄС, АСЕАН, ЮНКТАД, СНД;

в)         ЄАВТ, ЄС, НАФТА, СНД, АСЕАН;

г)         ЄС, ЮНІДО, СНД, НАФТА, АТЕС.

6.         Визначте міжнародні організації глобального типу:

а)         ООН, ОЕСР, МВФ, СОТ, ЮНЕСКО;

б)         ООН, НАТО, МВФ, СОТ, АТЕС;

в)         ООН, МВФ, ЮНЕСКО, СОТ, ОАЄ;

г)         ООН, ОАЄ, СНД, СОТ, МБРР.

Визначте організації загальної компетенції:

а)         ООН, СОТ, МВФ, ОЕСР, ЮНЕСКО;

б)         ООН, ОЕСР, ЄС, НАФТА, СНД;

в)         ОЕСР, НАТО, СОТ, ЄС, СНД;

г)         НАТО, МВФ, СОТ, МБРР, НАФТА.

Визначте організації спеціальної компетенції:

а)         ООН, МВФ, ОЕСР, СОТ, ЮНЕСКО;

б)         ООН, ОЕСР, ЄС, НАФТА, СНД;

в)         НАФТА, ЄС, СНД, ГУАМ, ЄАВТ;

г)         МВФ, СОТ, ЮНЕСКО, МБРР, ЮНІДО.

Яка з наведених нижче організацій головною метою має здійснення досліджень з екологічних проблем:

а)         Паризький клуб;

б)         Римський клуб;

в)         Лондонський клуб?

Формування системи міжнародних організацій розпочалося з:

а)         XIV ст.;

б)         початку ХІХ ст.;

в)         середини ХІХ ст.;

г)         початку ХХ ст.

До неурядових міжнародних організацій належать:

а)         ООН, МВФ, СОТ, ЮНЕСКО;

б)         МТП, Лондонський клуб, Римський клуб, Міжнародний Червоний
Хрест;

в)         МТП, Лондонський клуб, Паризький клуб, Міжнародний Черво-
ний Хрест;

г)         Лондонський клуб, Паризький клуб, Римський клуб, Міжнародний
Червоний Хрест.

У якому році утворено Європейський Союз:

а)         1951 р.;

б)         1957 р.;

в)         1992 р.;

г)         1999 р.

Серед наведених загальних принципів міжнародного економічного співробітництва знайдіть один, який не є загальним:

а)         принцип мирного співіснування;

б)         принцип суверенної рівності держав;

в)         принцип найбільшого сприяння в торгівлі;

г)         принцип сумлінного виконання міжнародних обов'язків;
ґ) принцип взаємовигоди в економічних відносинах.

Серед наведених принципів міжнародного економічного співробіт­ництва знайдіть один, який не є спеціальним:

а)         принцип юридичної рівності й неприпустимості дискримінації;

б)         принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних
зв'язків;

в)         принцип суверенітету держав на природні ресурси;

г)         принцип взаємовигоди в економічних відносинах;
ґ) принцип найбільшого сприяння в торгівлі.

15.       Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної органі-
зації, що визначає сфери відповідності інтересів держав-учасниць:

а)         головна;

б)         регулювальна;

в)         оперативна;

г)         контролююча.

Визначте, до якої категорії належитиь функція міжнародної орга­нізації, що встановлює стандарти поведінки:

а)         головна;

б)         регулювальна;

в)         оперативна;

г)         контролююча.

Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної органі­зації, що визначає відповідність фактичного стану справ в організа­ції до встановлених норм і еталонів:

а)         головна;

б)         регулювальна;

в)         оперативна;

г)         контролююча.

Визначте серед цілей МВФ головну мету:

а) спостереження за станом міжнародної валютної системи;

б)         підтримка загальної системи розрахунків;

в)         сприяння стабільності обмінних курсів валют;

г)         надання кредитів.

Визначте організації загальної компетенції:

а)         ООН, ОЕСР, СНД, НАФТА;

б)         МВФ, СОТ, МТП, ІКАО;

в)         ООН, МВФ, ОЕСР, НАФТА;

г)         ОЕСР, МВФ, СОТ, ІКАО.

Визначте організації спеціальної компетенції:

а)         ООН, ОЕСР, СНД, НАФТА;

б)         МВФ, СОТ, МТП, ІКАО;

в)         ООН, МВФ, ОЕСР, НАФТА;

г)         ОЕСР, МВФ, СОТ,ІКАО.

Вищим органом ООН є:

а)         Генеральна Асамблея;

б)         Рада Безпеки;

в)         Секретаріат;

г)         ЕКОСОР.

Як називаються органи міжнародної організації, які здійснюють оперативні функції:

а)         вищі;

б)         пленарні;

в)         виконавчі;

г)         адміністративні;

д)         контролюючі?

Визначте тип організації, до якої належить ООН:

а)         галузева;

б)         універсальна;

в)         регіональна;

г)         закрита.

ООН була заснована в:

а)         1919 р.;

б)         1945 р.;

в)         1949 р.;

г)         1958 р.

25.       Чи можуть міжнародні організації мати статус спостерігача при

ООН:

а)         так;

б)         ні?

Визначте головну мету утворення ООН:

а)         розвиток дружніх відносин між націями на ґрунті поважання прин-
ципу рівності і самовизначення народів;

б)         міжнародне співробітництво по вирішенню проблем економічного,
соціального, культурного й гуманітарного характеру;

в)         підтримка міжнародного миру й безпеки;

г)         формування центру узгодження зусиль націй для досягнення спіль-
них цілей.

У переліку найважливіших принципів ООН є одне положення, яке належить не до принципів, а до цілей; вкажіть на нього:

а)         суверенна рівність усіх членів організації;

б)         сумлінне виконання взятих на себе зобов'язань;

в)         вирішення міжнародних суперечок мирними засобами;

г)         сприяння економічному співробітництву держав з неоднаковими
рівнями соціально-економічного розвитку;

ґ) готовність держав надати ООН всіляку допомогу в її діях згідно зі Статутом.

Головними органами ООН є (визначте цілком правильну добір­ку):

а)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, Між-
народний суд, Рада з опіки;

б)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНЕСКО, ЕКОСОР, МВФ,

Секретаріат;

в)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЮНІДО, Міжна-
родний суд, Секретаріат;

г)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЕКОСОР, Міжнародний суд,
Секретаріат, Рада з опіки;

ґ) Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЕКОСОР, Міжна­родний суд, Секретаріат.

Більшість рішень Генеральної Асамблеї:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Генеральна Асамблея ООН складається з:

а)         представників усіх членів організації;

б)         обраних представників.

При голосуванні в Генеральній Асамблеї:

а)         кожна країна має один голос;

б)         кількість голосів країни залежить від її економічної потужності.

Скільки голосів членів Ради Безпеки достатньо, щоб рішення було прийнятим, якщо не застосовується «вето»:

а)         15;

б)         12;

в)         9;

г)         5?

Рішення Ради Безпеки:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Рішення Міжнародного суду:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають промисловістю і торгівлею:

а)         ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;

б)         МБРР, МАР, МФК, БАГІ;

в)         ІКАО, ІМО, МСЕ, СПС;

г)         ФАО, МФСР, СПП.

Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають транспортом і зв'язком:

а)         ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;

б)         МБРР, МАР, МФК, БАГІ;

в)         ІКАО, ІМО, МСЕ, СПС;

г)         ФАО, МФСР, СПП.

Яка з наведених організацій системи ООН головною метою має охорону довкілля:

а) ЮНКТАД;

 

б)         ЮНЕСКО;

в)         ЮНЕП;

г)         ЮНІСЕФ.