АННОТАЦІЯ

Міжнародні організації

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

3-тє видання, перероблене та доповнене

За редакцією доктора економічних наук, професора, академіка АЕН України Козака Ю. Г., кандидата економічних наук, доцента Ковалевського В. В. доцента Логвінової Н. С.,

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2011


УДК 339.52(075.8) ББК 65.58я73 М 58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-906 від 18.10.2006)

 

Рецензенти:

Макогон Ю. В. - доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, за­відувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету; Якубовський С. О. - доктор економічних наук, професор (Одеський державний економічний університет);

Уперенко М. О. - доктор економічних наук, професор (Одеський державний економічний університет).

Автори:

Ковалевський В. В., Козак Ю.Г., Лебедева С. Н., Наумчик А. А., Логвінова Н. С., Апосталюк Л. П., Граматик Ю. І., Барановська М. І., Левицький М. А., Воро­нова О. В., Захарченко О. В., Гаврилов М. С., Лапін К. В., Кравченко Є. В.

 

Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп. М 58 Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., -К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

ISBN 978-611-01-0085-4

Посібник побудовано відповідно до вимог Болонської системи навчання. Зміст сконцентровано у трьох модулях, які охоплюють характеристику найкрупніших типо­вих блоків міжнародних організацій. Розглядаються загальні закономірності діяльності й історія виникнення міжнародних організацій. Дається характеристика глобальних організацій за галузевою ознакою, регіональних і неурядових економічних організацій. Належна увага приділена огляду особливостей діяльності України в міжнародних організаціях.

Навчальний посібник містить проблемно-пошукові питання, теми доповідей і рефератів до змістових модулів курсу, тестові завдання та контрольні питання до кож­ного узагальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні питання до курсу в цілому.

Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.

УДК 339.52(075.8) ББК 65.58я73

ISBN 978-611-01-0085-4

© Козак Ю.Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С., та ін., 2011 © Центр учбової літератури, 2011

Курс «Міжнародні організації» є важливою складовою частиною комплексу дисциплін, знання яких необхідно фахівцеві зі спеціаль­ності «міжнародна економіка». Міжнародні організації є дієвим ре­гулятором міжнародних відносин, зокрема в економічній сфері. Їхнє значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Зараз практично всі держави світу — від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, — поєд­нуються у світовій мережі міжнародних організацій. Процес глоба­лізації, що невпинно поширюється й охоплює практично усі сфери економічної діяльності, створює умови для формування наднаціо­нальних структур регулювання економічних відносин, і міжнародні організації є найактивнішим інструментом такого регулювання.

Актуальність вивчення дисципліни визначається також сучас­ною практичною діяльністю України в міжнародних організаціях і перспективами її залучення до широкого кола співтовариств. Співро­бітництво з такими організаціями, як Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, Світова організація торгівлі, Європейський Союз, має для нашої країни першочергове значення, оскільки від їхніх по­зицій багато в чому залежать сучасний стан і перспективи розвитку української економіки.

Україна є членом багатьох міждержавних організацій, причому вона входить до більшості найавторитетніших глобальних організа­цій. Назавжди в історії України залишиться той факт, що вона була серед засновників Організації Об'єднаних Націй. Свої взаємовідно­сини з міжнародними організаціями наша країна прагне будувати на принципах рівноправності, справедливості, демократичності і дотри­мання національних інтересів.

Метою дисципліни «Міжнародні організації» є набуття студен­тами знань щодо цілей, принципів і функцій міжнародних організа­цій, їхньої ролі в системі міжнародних економічних відносин, уміння за допомогою аналізу визначити вигоди й можливі втрати від участі країни в тих або інших організаціях.

У своїй діловій практиці економісти-міжнародники повинні обов'язково ураховувати вплив міжнародних організацій на розви­ток національної економіки і прагнути до якомога ефективнішого використання позитивних наслідків співпраці з ними. Їм необхідно вміти відстоювати інтереси як України в цілому, так і своїх фірм і за­кладів в стосунках з міжнародними інституціями зокрема. Для цього важливо знати принципи й мету діяльності міжнародних організацій, механізм їх функціонування, організаційну структуру, політику. Осо­бливо це стосується валютно-кредитних, торговельних організацій. Знання особливостей діяльності міжнародних організацій корисні й іншим фахівцям економічного профілю, зокрема спеціалістам з еко­номіки й права.

Цей навчальний посібник призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, тому природно, що основна увага приділяєть­ся в ньому міжнародним економічним організаціям. Неекономічні організації розглядаються настільки, наскільки вони впливають на міжнародні соціально-економічні відносини.

Зміст і структура навчального посібника побудовані відповідно до вимог Болонської системи навчання. В основу побудови посібника покладено кредитно-модульну схему. Зміст сконцентровано в трьох модулях, які охоплюють характеристику типових блоків міжнарод­них організацій.

У першому блоці розглядаються регуляторні функції організа­цій глобального типу. Належну увагу приділено аналізу механізму функціонування організацій. Центральною темою першого модуля є характеристика Організацій Об'єднаних Націй як найуніверсальні-шої організації.

Другий модуль містить аналіз ролі, мети і функцій міждержавних організацій з регулювання економічних відносин на галузевому рівні. Розглядаються організації у сферах промисловості, сільського госпо­дарства, транспорту й зв'язку, міжнародної торгівлі, у фінансовій та соціальній сферах.

Третій модуль характеризує організації, які виникли в резуль­таті регіональних інтеграційних процесів. Найбільша увага приді­ляється організаціям, які досягли високого рівня інтеграції (Євро­пейський Союз) або такими, до яких входить Україна (СНД, ОЧЕС, ГУАМ). Інтеграційні напрями України виділено окремим змістовим модулем.

Навчальний посібник включає проблемно-пошукові питання до семінарів з кожної теми курсу, теми доповідей і рефератів до змісто­вих модулів та рекомендовану літературу. Після розгляду кожного модуля пропонуються підсумкові тестові завдання.

Навчальний посібник підготовлено спільно з провідними фахів­цями Білоруського торгово-економічного університету, передусім із ректором цього університету А. А. Наумчик та завідувачем кафедри світової та національної економіки С. Н. Лебедєвою.