Тема 4. Міждержавні економічні організації загальної компетенції

До цієї групи міждержавних організацій належать МДЕО, сфе­ра економічних інтересів яких дуже широка, практично необмеже­на. Будь-яка проблема економічного характеру може стати об'єктом уваги такої організації. Загальна економічна компетенція прита­манна ООН, Раді Європи, ОЕСР та регіональним інтеграційним об'єднанням. Але діяльність регіональних міждержавних організацій все ж таки просторово обмежується, і тому вони виокремлюються в самостійну типологічну групу. Щодо Організації економічного спів­робітництва й розвитку, то вона є глобальною економічною органі­зацією загальної компетенції. Глобальний характер діяльності ОЕСР зближує цю організацію з ООН. Різниця ж полягає в тому, що, не­зважаючи на багатофункціональність характер діяльності, функції ОЕСР не виходять за межі соціально-економічної сфери. Інша від­мінність: ООН є відкритою організацією, а ОЕСР — напівзакрита; хоча статутом передбачається можливість будь-якої організації ста­ти членом ОЕСР, в дійсності має місце жорсткий відбір кандидатів з боку засновників організації.

Загальною компетенцією в економічній сфері характеризують­ся й консультативні групи держав («Група Семи», «Група Десяти»

 

 

тощо). Фактично вони ще не є організаціями: у них немає статуту й постійних органів, наради відбуваються не за графіком, а коли постає нагальна необхідність. Але їхня роль у міжнародних від­носинах досить велика, особливо «Групи Семи». Їхні рішення бе­руть до уваги такі організації, як ОЕСР, Всесвітній банк, МВФ та ін. Ось чому консультативні групи доцільно розглянути разом із МДЕО.