ЗМІСТ

Передмова ..........................................................................................................3

ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ ..........................................5

Розділ 1. Загальні підходи до укладання міжнародних комерційних угод.................5

Глава 1. Сутність міжнародних комерційних угод ..................................................5

1.1. Міжнародні комерційні  операції......................................................................................5

1.2. Види та зміст міжнародних  комерційних угод............................................................9

1.3. Принципи міжнародних  комерційних договорів .................................................... 16

Глава 2. Правова уніфікація міжнародної комерційної діяльності ......................... 35

2.1. Конвенція ООН про договори міжнародної  купівлі-продажу товарів ........... 35

2.2. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів .... 53

2.3. Загальні умови продажів ................................................................................................. 60

2.4. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2000)...................................... 62

2.5. Типове форс-мажорне застереження........................................................................... 67

Глава 3. Спрощення процедур у міжнародній комерційній діяльності .................... 70

3.1. Заходи  щодо спрощення  процедур міжнародної  торгівлі .................................... 70

3.2. Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів ................. 73

Розділ 2. Контракти міжнародної купівлі-продажу товарів  у матеріально-речовій формі...................................................................................................................... 78

Глава 4. Умови контрактів купівлі-продажу сировинних товарів ........................... 78

4.1. Особливості міжнародної  торгівлі сировинними товарами................................ 78

4.2. Договір міжнародної  купівлі-продажу зернових .................................................... 80

4.3. Договір міжнародної  купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід........... 86

4.4. Договір міжнародної  купівлі-продажу свіжих фруктів та овочів,

включаючи цитрусові ....................................................................................................... 93

4.5. Договір міжнародної  купівлі-продажу кормів ....................................................... 111

4.6. Договір міжнародної  купівлі-продажу какао-бобів.............................................. 113

4.7. Договір міжнародної  купівлі-продажу розчинної кави ...................................... 116

Глава 5. Умови контрактів купівлі-продажу промислових товарів ....................... 120

5.1. Особливості міжнародної  торгівлі промисловими товарами ........................... 120

5.2. Оферта  та загальні умови продажу устаткування ................................................ 122

5.3. Загальні умови експортних  поставок машинного устаткування..................... 125

5.4. Загальні умови експортних  поставок і монтажу машинного устаткування ... 133

5.5. Загальні умови договору купівлі-продажу для експорту та імпорту споживчих товарів тривалого користування та інших металовиробів серійного виробництва................................................................................................... 144

5.6. Контракт  на постачання  й проведення  будівельно-монтажних робіт

заводу та устаткування................................................................................................... 149

5.7. Контракт  на постачання  й монтаж складних машин та устаткування .......... 153

5.8. Контракт  на постачання  високотехнологічного устаткування ........................ 158

Глава 6. Умови контрактів у міжнародній зустрічній торгівлі .............................. 162


 

6.2. Правове керівництво з міжнародних  зустрічних  торгових угод...................... 165

6.3. Керівництво для складання договору про зустрічну закупівлю...................... 173

Розділ 3. Контракти міжнародної купівлі-продажу послуг .................................. 183

Глава 7. Міжнародні торгово-посередницькі угоди............................................. 183

7.1. Характеристика торгово-посередницьких операцій ............................................ 183

7.2. Типовий  дистриб’юторський контракт. Монопольний

імпортер-дистриб’ютор .................................................................................................. 192

7.3. Ексклюзивний дистриб’юторський контракт  («м’який»).................................. 204

7.4. Ексклюзивний дистриб’юторський контракт  («жорсткий») ............................ 205

7.5. Дистриб’юторська угода................................................................................................. 211

7.6. Субдистриб’юторський контракт................................................................................ 214

7.7. Договір комісії ................................................................................................................... 218

7.8. Керівництво зі складання та умов типової агентської угоди ............................ 222

7.9. Комерційний агентський  контракт ............................................................................ 230

7.10. Типовий  агентський  контракт ................................................................................... 243

7.11. Типовий  агентський  контракт  на продаж довгострокових послуг ............... 245

7.12. Агентський контракт  на надання послуг по збуту промислових виробів

і напівфабрикатів ............................................................................................................ 246

7.13. Агентський контракт на збут машин та високотехнологічного обладнання... 248

7.14. Агентський контракт  на збут природного газу .................................................... 251

Глава 8. Міжнародні ліцензійні угоди ................................................................ 253

8.1. Сутність ліцензійних угод ............................................................................................. 253

8.2. Ліцензійна угода загального типу............................................................................... 254

8.3. Ліцензійний контракт  на програмне забезпечення .............................................. 259

8.4. Ліцензійний контракт  на передавання запатентованої технології.................. 261

8.5. Ексклюзивний ліцензійний контракт  на товарний  знак .................................... 263

8.6. Керівництво для складання контрактів про міжнародну передачу виробничого досвіду і знань (ноу-хау) в машинобудуванні ............................. 265

Глава 9. Контракти на міжнародний франчайзинг .............................................. 290

9.1. Рекомендації для складання договорів міжнародного франчайзингу ........... 290

9.2. Типовий  контракт  міжнародного франчайзингу .................................................. 308

9.3. Контракт  на промислову франшизу .......................................................................... 313

Глава 10. Контракти на міжнародний інжиніринг  ............................................... 316

10.1. Особливості міжнародної  торгівлі інжиніринговими послугами ................. 316

10.2. Керівництво для складання міжнародних  договорів на консультативний інжиніринг, включаючи аспекти технічного сприяння..................................... 317

10.3. Договір підряду на будівництво цивільних промислових об’єктів .............. 348

10.4. Договір підряду на підготовку креслень будівельних об’єктів ...................... 356

10.5. Контракт  на виконання робіт незалежним підрядчиком ................................. 358

Глава 11. Міжнародні лізингові угоди ................................................................ 359

11.1. Сутність міжнародного лізингу................................................................................. 359

11.2. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг.......................... 364

11.3. Договір про міжнародний лізинг .............................................................................. 373

Глава 12. Контракти на міжнародні послуги з технічного обслуговування виробництва .......................................................................................................... 384

12.1. Сутність технічного обслуговування виробництва............................................ 384


Зміст

12.2. Керівництво для складання міжнародних  договорів на послуги,

що пов’язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією промислових та інших споруд...................................................... 385

Глава 13. Контракти з міжнародного факторингу ............................................... 426

13.1. Сутність міжнародного факторингу ........................................................................ 426

13.2. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг ......................................... 427

13.3. Типовий  договір факторингу ..................................................................................... 434

Розділ 4. Контракти про міжнародне промислове співробітництво ...................... 437

Глава 14. Особливості складання міжнародних контрактів про промислове співробітництво ..................................................................................................... 437

14.1. Загальна характеристика міжнародних  контрактів про промислове співробітництво............................................................................................................... 437

14.2. Керівництво для складання міжнародних  угод про промислове співробітництво............................................................................................................... 438

14.3. Керівництво для складання міжнародних  договорів між сторонами, що об’єднуються для здійснення конкретного проекту........................................... 454

Глава 15. Умови міжнародних договорів на спорудження промислових об’єктів  .. 476

15.1. Види міжнародних  договорів на спорудження промислових об’єктів ........ 476

15.2. Керівництво для складання контрактів на будівництво промислових об’єктів................................................................................................................................ 477

ЧАСТИНА II. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ УГОДАМИ............................................................................. 508

Розділ 5. Форми міжнародних розрахунків ....................................................... 508

Глава 16. Сутність міжнародних розрахунків ..................................................... 508

Глава 17. Документарні форми  міжнародних розрахунків .................................. 513

17.1. Інкасова форма міжнародних  розрахунків............................................................ 513

17.2. Акредитивна  форма міжнародних  розрахунків................................................... 516

Глава 18. Недокументарні форми  міжнародних розрахунків............................... 522

18.1. Банківський переказ...................................................................................................... 522

18.2. Авансові платежі............................................................................................................. 523

18.3. Платіж на відкритий  рахунок .................................................................................... 525

18.4. Розрахунки з використанням чеків ......................................................................... 526

18.5. Розрахунки з використанням векселів ................................................................... 529

Глава 19. Джерела правового регулювання міжнародних розрахунків................. 533

19.1. Уніфіковані правила по інкасо .................................................................................. 533

19.2. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів .................. 541

19.3. Уніфіковані правила за договірними  гарантіями ............................................... 561

19.4. Одностайні  правила про договірні умови щодо погодженої суми, яка належить у випадку невиконання зобов’язання ...................................................... 564

19.5. Конвенція ООН про поступку дебіторської заборгованості в

міжнародній торгівлі ..................................................................................................... 566

19.6. Конвенція про незалежні гарантії і резервні акредитиви ................................ 574

19.7. Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі і міжнародні прості


 

19.8. Однотипний закон про чеки ....................................................................................... 605

19.9. Типовий  закон ЮНСІТРАЛ про міжнародні кредитові перекази ............... 614

Розділ 6. Міжнародні платіжні системи ............................................................. 624

Глава 20. Основні  принципи функціонування платіжних систем .......................... 624

Глава 21. Види міжнародних платіжних систем .................................................. 629

21.1. Всесвітня міжбанківська система SWIFT ............................................................. 629

21.2. Транс’європейська міжбанківська система TARGET ....................................... 631

21.3. Міжбанківська система США.................................................................................... 634

21.4. Система фінансової  мережі Банку Японії ............................................................. 636

21.5. Бельгійська платіжна система ЕLLIPS .................................................................. 637

21.6. Швейцарська міжбанківська клірингова  система .............................................. 640


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ ТА РОЗРАХУНКИ:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ

За редакцією

доктора економічних  наук, професора, академіка АЕН України  Ю. Г. Козака, доцента Н. С.  Логвінової

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник  видавничих проектів — Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов Коректор — С. С. Савченко

Підписано  до друку 23.06.2009. Формат  70x100 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 37,66. Наклад  1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006