19.8. Однотипний закон про чеки

Додаток  № 1 до Женевської конвенції,  що встановлює  Однотипний закон  про чеки 1931 року.


 

Стаття 1


Розділ I. Про складання і про форму чека


Чек повинен містити:

1) найменування «чек», включене  в самий текст документа  і виражене  тією мо- вою, якою цей документ складено;

2) проста і нічим не обумовлена пропозиція сплатити  певну суму;

3) найменування того, хто повинен платити (платника);

4) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений  платіж;

5) вказівка дати і місця складання чека;

6) підпис того, хто видає чек (чекодавця);

Стаття 2

Документ, у якому немає якого небудь з позначень, указаних у попередній статті, не має сили чека, за винятком випадків, визначених  у наступних  абзацах.

За відсутності особливої вказівки, місце, позначене поряд з найменуванням плат- ника, вважається місцем платежу.  Якщо  поряд  з найменуванням платника  вказано декілька місць, то чек підлягає оплаті в місці, яке вказане першим.

Якщо таких вказівок, а також і всяких  інших вказівок  немає, то чек оплачується за місцем основного проживання платника.

Чек, на якому  не вказано  місця його складання,  розглядається як підписаний  у місці, позначеному  поряд з найменуванням чекодавця.

Стаття 3

Чек повинен бути виставлений на того банкіра, в якого чекодавець  має засоби, і відповідно  до чітко вираженої  або мовчазної  угоди, через яку чекодавець  має право розпоряджатися цими  засобами  шляхом  виставляння чеків. Проте  дійсність  доку- мента як чека не порушується через недотримання цих положень.

Стаття 4

Чек не може акцептуватися. Напис про акцепт, що зроблений на чеці, вважається ненаписаним.

Стаття 5

Чек може бути виставлений з оплатою:

— на певну особу з прямою обмовкою «наказу» або без неї;

— на певну особу з обмовкою «не наказу» або рівнозначною  обмовкою;

— на пред’явника.

Чек, виданий на користь певної особи з позначкою «або пред’явникові» або з рів- нозначною позначкою, розглядається як чек на пред’явника.

Чек без вказівки  одержувача розглядається як чек на пред’явника.

Стаття 6

Чек може бути виставлений за власним наказом чекодавця. Чек може бути виставлений за рахунок третьої особи.

Чек не може бути виставлений на самого чекодавця, якщо тільки не йдеться про чек, виставлений одним відділенням чекодавця на інше.


 

Стаття 7

Всяка вказівка про відсотки, що міститься в чеці, вважається ненаписаним.

Стаття 8

Чек може бути виставлений з оплатою  у третьої особи або в місці проживання платника, або в іншому місці за обов’язкової умови, що третя особа є банкіром.

Стаття 9

Чек, сума якого написана  і словами  і цифрами,  має силу в разі розбіжності  між цими позначеннями на суму, написану словами.

Чек, сума якого написана  кілька разів або словами або цифрами,  має силу в разі розбіжності між цими позначеннями лише на меншу суму.

Стаття 10

Якщо на чеці є підписи осіб, не здатних зобов’язуватися по чеку, підписи підроб- лені або підписи  вигаданих  осіб, або ж підписи, які з будь-якого  іншого приводу  не можуть зобов’язувати  тих осіб, які їх поставили або від імені яких він підписаний, то підписи інших осіб все ж таки не втрачають сили.

Стаття 11

Кожен, хто підписав чек як представник особи, від імені якої він не був уповно- важений діяти, сам зобов’язаний по чеку, і якщо він сплатив, має ті самі права, які мав би той, хто був указаний  як представник.  У такому ж положенні  знаходиться пред- ставник, який перевищив  свої повноваження.

Стаття 12

Чекодавець відповідає за платіж. Всяка умова, за якою він знімає із себе цю відпо- відальність, вважається ненаписаною.

Стаття 13

Якщо чек, не заповнений до моменту видачі, був заповнений у суперечності з уго- дами, що відбулися,  то недотримання цих угод не можна протиставити держателеві, якщо  тільки  він не придбав  чек недобросовісно  або ж, придбавши  його, не зробив грубої необережності.


 

Стаття 14


Розділ II. Про передачу


Чек, виставлений з оплатою  певній  особі з прямою  обмовкою  «наказу»  або без цієї обмовки, може бути переданий  за допомогою індосамента.

Чек, виставлений з оплатою  певній  особі з обмовкою  «не наказу»  або з рівно- значною обмовкою, може бути переданий  лише з дотриманням форми і з наслідками звичайної цесії.

Індосамент  може бути здійснений  навіть  на користь  чекодавця  або на користь всякої іншої зобов’язаної особи. Ці особи можуть, у свою чергу, індосувати чек.

Стаття 15

Індосамент  повинен бути простим і нічим не обумовленим. Всяка умова, що обмежує його, вважається ненаписаною.

Частковий індосамент недійсний. Недійсним також є індосамент платника. Індосамент  на пред’явника має силу бланкового індосамента.

Індосамент  на платника  має силу лише розписки,  крім того випадку, коли плат- ник має декілька відділень і індосамент здійснено на користь відділення  іншого, ніж те, на яке було виставлено  чек.


 

Стаття 16

Індосамент  повинен  бути написаний на чеці або на приєднаному до нього листі

(алонжі). Він повинен бути підписаний  індосантом.

Індосамент може не указувати особу, на користь якої він зроблений, або може складатися тільки  з одного підпису  індосамента  (бланковий індосамент).  В цьому останньому випадку індосамент для того, щоб мати силу, повинен бути написаний на звороті чека або на додатковому  листі.

Стаття 17

Індосамент  переносить усі права, які випливають із чека. Якщо індосамент бланковий,  то держатель може:

1) заповнити бланк або своїм ім’ям, або ім’ям якої-небудь іншої особи;

2) індосувати, у свою чергу, чек за допомогою бланка або на ім’я якої-небудь ін- шої особи;

3)  передати  чек третій  особі, не заповнюючи  бланка  і не здійснюючи  індоса- мента.

Стаття 18

Індосант, оскільки не обумовлене зворотне, відповідає за платіж.

Він може заборонити новий індосамент, у такому разі він не несе відповідальності перед тими особами, яким чек був після цього індосований.

Стаття 19

Особа, що має в своєму розпорядженні переданий за індосаментом чек, розгляда- ється як законний  держатель, якщо вона засновує своє право на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент бланковий. Закреслені індосаменти вважаються ненаписаними. Коли за бланковим  індосаментом йде інший індосамент, та особа, що підписала  останній,  вважається такою, що придбала  чек за бланковим індосаментом.

Стаття 20

Індосамент  на пред’явницькому чеку несе за собою відповідальність індосанта в порядку регресу, проте без перетворення при цьому документа на ордерний чек.

Стаття 21

Якщо хто-небудь позбувся володіння  чеком через якісь події, держатель, у руках якого знаходиться чек, — незалежно від того, йдеться про пред’явницький чек або про чек, переданий по індосаменту, на якому він засновує своє право порядком, вказаним у статті 19, — зобов’язаний  віддати чек лише у тому випадку, якщо він придбав його недобросовісно  або ж, набуваючи його, зробив грубу необережність.

Стаття 22

Особи, до яких пред’явлено позов за чеком, не можуть протиставити держателеві заперечення,  засновані  на їх особистих  відносинах  до чекодавця  або до попередніх держателів,  якщо тільки  держатель,  набуваючи  чек, не діяв свідомо в збиток  борж- никові.

Стаття 23

Якщо індосамент містить застереження «валюта до отримання», «на інкасо», «як довіреному»  або всяке нове застереження, що має на увазі просте доручення, держа- тель може здійснювати всі права, що випливають з чека, але індосувати його він може тільки як доручення.


 

Зобов’язані  особи можуть у такому разі заявляти проти держателя тільки такі за- перечення, які могли б бути протиставлені індосантові.

Доручення,  яке міститься  в доручному  індосаменті,  не припиняється зі смертю перепоручителя або з настанням його недієздатності.

Стаття 24

Індосамент,  здійснений  після протесту чи рівнозначного йому акту або після за- кінчення терміну для пред’явлення,  проводить  лише дію звичайної цесії.

Оскільки зворотне не буде доведене, недатований індосамент вважається зробле- ним до здійснення протесту  чи рівнозначного йому акту або до закінчення терміну для пред’явлення.


 

Стаття 25


Розділ III. Про аваль


Платіж  за чеком може бути забезпечений повністю або в частині чекової суми за допомогою аваля.

Це забезпечення дається  третьою особою, за винятком платника,  або навіть од- нією з осіб, що підписали чек.

Стаття 26

Аваль дається на чеці або на додатковому  листі.

Він виражається словами «вважати  за аваль» або всілякою  іншою рівнозначною формулою; він підписується тим, хто дає аваль.

Для аваля достатньо лише одного підпису, поставленого  авалем на лицьовій  сто- роні чека, якщо тільки підпис не поставлений чекодавцем.

Аваль повинен  вказати,  за чий рахунок  він даний. За відсутності  такої вказівки він вважається даним за чекодавця.

Стаття 27

Аваліст  відповідає  так само, як і той, за кого він дав аваль. Його  зобов’язання дійсне навіть у тому випадку, якщо те зобов’язання, яке він гарантував, виявиться не- дійсним з якої б то не було причини, іншої ніж дефект форми. Оплачуючи чек, аваліст набуває прав, що випливають з чека, проти того, за кого він дав гарантію, і проти тих, які через чек зобов’язані перед цим останньому.


 

Стаття 28


Розділ IV. Про пред’явлення і платіж


Чек оплачується після пред’явлення.  Всяка протилежна вказівка  вважається не- написаною.

Чек, що пред’являється до оплати  до настання  дня, вказаного  як день його ви- ставляння, оплачується в день пред’явлення.

Стаття 29

Чек, який оплачується в країні його виставляння, повинен бути пред’явлений  до платежу протягом восьми днів.

Чек, який оплачується не в тій країні, де він виставлений а в іншій, повинен бути пред’явлений до оплати протягом двадцяти днів, якщо місце виставляння і місце пла- тежу знаходяться в одній і тій же частині світу, і протягом сімдесяти днів, якщо місце виставляння і місце платежу знаходяться в різних частинах світу.

При цьому чеки, виставлені  в одній з країн Європи  з платежем  в одній із серед- земноморських країн, а також чеки, виставлені  в одній із середземноморських країн


 

з платежем в одній з країн Європи, розглядаються як виставлені  і оплачувані  в одній і тій же частині світу.

Вищезгадані  терміни починають  рахуватися з дня, який вказаний у чеці як день виставляння чека.

Стаття 30

Якщо чек виставлений з оплатою в місці, календар якого відрізняється від кален- даря місця виставляння, то день виставляння перераховується на відповідний день за календарем, що діє у місці платежу.

Стаття 31

Пред’явлення чека в розрахункову палату рівнозначно пред’явленню до платежу.

Стаття 32

Відгук чека дійсний тільки після закінчення терміну для пред’явлення.

Якщо чек не відкликаний, платник  може провести платіж також і після закінчен- ня терміну для пред’явлення.

Стаття 33

Ні смерть, ні недієздатність чекодавця,  що настали  після  виставляння чека, не впливають  на дійсність чека.

Стаття 34

Платник  може при оплаті чека зажадати, щоб він був вручений йому держателем з розпискою в отриманні платежу.

Держатель  не може відмовитися від ухвалення часткового платежу.

У разі часткового платежу платник може зажадати здійснення відмітки про такий платіж на чеці і видачі йому в цьому розписки.

Стаття 35

Платник,  який  оплачує  індосований чек, зобов’язаний  перевіряти правильність послідовного  ряду індосаментів, але не підписи індосантів.

Стаття 36

Якщо чек виписаний у валюті, що не має ходіння в місці платежу, то сума його може бути сплачена в межах терміну для пред’явлення  чека в місцевій валюті за курсом на день настання  терміну платежу. Якщо платіж не був здійснений  після пред’явлення, то держатель може на свій розсуд зажадати, щоб сума чека була виплачена в місцевій валюті за курсом або на день настання терміну платежу, або на день платежу.

Курс іноземної валюти визначається згідно зі звичаями,  що діють у місці плате- жу. Проте чекодавець може зазначити,  що сума, яка підлягає платежу, буде обчисле- на за курсом, позначеним у чеці.

Вказані  вище правила  не застосовуються у випадку,  коли чекодавець  зазначив, що платіж повинен бути здійснений  у певній, вказаній  у чеці, валюті (застереження ефективного платежу в якій-небудь іноземній валюті).

Якщо сума чека позначена у валюті, що має в країні видачі та в країні платежу од- накове найменування, але різний курс, передбачається, що малося на увазі посилання на валюту місця платежу.


 

Стаття 37


Розділ V. Про перекреслений чек і розрахунковий чек


Чекодавець  або держатель можуть перекреслити чек наслідками, передбаченими в наступній статті.


 

Перекреслення  проводиться двома  паралельними лініями  на  лицьовому   боці чека. Воно може бути загальним або спеціальним.

Перекреслення є загальним,  якщо між двома лініями  немає ніякого позначення або є позначка «банкір» чи рівнозначна позначка; воно є спеціальним,  якщо між дво- ма лініями вписано найменування банкіра.

Загальне  перекреслення може бути перетворене на спеціальне, але спеціальне пе- рекреслення не може бути перетворене на загальне.

Закреслене перекресленя або найменування банкіра вважається недійсним.

Стаття 38

Чек, що має загальне перекресення, може бути сплачений  платником тільки бан- кірові або клієнтові  платника.

Чек, що має спеціальне  перекреслення, може бути сплачений  платником тільки вказаному банкірові або, якщо цей останній є самим платником,  його клієнтові. Про- те вказаний банкір може доручити інкасацію чека іншому банкірові.

Банкір  може прийняти перекреслений чек тільки  своїх клієнтів  або від іншого банкіра. Він не може інкасувати  суму чека на користь  якої-небудь особи, окрім ви- щезгаданих.

Якщо на чеці є декілька спеціальних перекреслень чек може бути сплачений платником тільки  в тому випадку, якщо є не більше двох перекреслень,  одне з яких зроблене з метою передачі на інкасо в розрахункову палату.

Платник  або банкір, що не виконав  вищезгаданих  положень,  відповідальний за виниклі  збитки в межах суми чека.

Стаття 39

Чекодавець  або держатель  чека можуть заборонити  оплату чека. Готівкою шля- хом чинення на лицьовому боці чека, упоперек його напису «тільки для розрахунків» або рівнозначної позначки.

Платник  у цьому випадку може сплатити  чек тільки  шляхом запису по рахунку (кредитування рахунка, переклад, компенсація). Запис за рахунком розглядається як платіж. Закреслення обмовки «тільки для розрахунків» вважається недійсним.

Платник,  що  не  виконав  вищезгаданих   положень,  відповідальний за  виниклі збитки в межах суми чека.


 

Стаття 40


Розділ VI. Регрес в разі несплаті


Держатель  може здійснити  свій регрес проти індосантів чекодавця  та інших обо- в’язкових  осіб, якщо пред’явлений  своєчасно  чек не сплачений  і відмова від оплати засвідчена:

1) шляхом складання офіційного  документа (протест);

2) шляхом письмового датування заяви платника на чеці, де вказана дата пред’яв- лення чека; або

3) шляхом  датованої  заяви  розрахункової палати  про те, що чек своєчасно  при- сланий і не сплачений.

Стаття 41

Протест або рівнозначний акт повинні бути здійснені  до закінчення терміну для пред’явлення  чека.


 

Якщо пред’явлення  мало місце в останній день терміну, то протест або рівно- значний акт можуть бути здійснені в наступний  робочий день.

Стаття 42

Держатель  повинен сповістити  своєму індосанту і чекодавцеві про неплатіж про- тягом чотирьох робочих днів, наступних за днем протесту або рівнозначного акту, а в разі застереження «оборот без витрат» — за днем пред’явлення.  Кожен індосант має протягом двох робочих днів, які йдуть за днем отримання ним сповіщення  повідоми- ти своєму індосантові отримане ним сповіщення з вказівкою найменувань і адрес тих, хто надіслав попередні сповіщення,  і так далі, сходячи до чекодавця. Зазначені вище строки течуть з моменту отримання попереднього сповіщення.

Якщо, згідно з попереднім абзацем, буде надіслано сповіщення  якій-небудь особі, що поставила свій підпис на чеці, то таке ж сповіщення  повинне бути надіслане в той самий термін тому, хто дав за нього аваль.

У випадку, якщо який-небудь індосант не вказав своєї адреси або вказав її нероз- бірливо, то достатньо, щоб сповіщення  було надіслане  тому індосантові,  який  йому передує.

Той, хто повинен надіслати  сповіщення,  може зробити  це в якій завгодно формі, навіть шляхом простого повернення  чека.

Він повинен  довести, що надіслав  сповіщення  у встановлений термін. Вважати- меться, що термін дотриманий,  якщо лист, що містить сповіщення,  відправлено по- штою в зазначений термін.

Той, хто не відправить  сповіщення  в зазначений вище термін, не втрачає права; він несе відповідальність за збиток, що може відбутися від його недбалості, з тим, що розмір відшкодованих збитків не може перевищити суми чека.

Стаття 43

Чекодавець, індосант або аваль може за допомогою включеної в документ і підпи- саного застереження «оборот без витрат», «без протесту»  або іншого рівнозначного застереження звільнити держателя від обов’язку здійснювати протест або рівнознач- ний акт для втілення  його права на регрес.

Це застереження не звільняє держателя ні від пред’явлення  чека у встановлені терміни,  ні від посилки  сповіщення.  Доказ  недотримання термінів  лежить  на тому, хто посилається на цю обставину в спорі з держателем.

Якщо застереження включено чекодавцем, то він має силу в відношенні всіх осіб, що підписали чек; якщо воно включено індосантом або авалем, то воно має силу лише відносно  його самого. Якщо, не дивлячись на включено  чекодавцем  застереження, держатель  здійснює протест або рівнозначний акт, витрати  протесту або рівнознач- ного акта лежать на ньому. Якщо застереження виходить  від індосанта або аваля, то витрати протесту або рівнозначного акта, якщо такі були здійснені, можуть бути вит- ребувані від усіх осіб, що поставили свої підписи.

Стаття 44

Усі зобов’язані за чеком є солідарно зобов’язаними перед держателем.

Держатель  має право пред’являти  позов до всіх цих осіб до кожного окремо і до всіх разом, не будучи дотримуючись послідовності, в якій вони зобов’язалися.

Таке саме право належить  кожному, хто підписав чек, після того, як він сплатив чек.


 

Позов, пред’явлений  до одного із зобов’язаних,  не перешкоджає  пред’являти  по- зови до інших, навіть якщо вони зобов’язалися після первинного відповідача.

Стаття 45

Держатель  може вимагати від того, до кого він звертається з регресом:

1) суму неоплаченого  чека;

2) відсотки в розмірі шести з дня пред’явлення;

3) витрати щодо протесту або рівнозначного акту, витрати з приводу надсилання сповіщення, а також інші витрати.

Стаття 46

Той, хто сплатив чек, може вимагати від відповідальних перед ним осіб:

1) всю сплачену ним суму;

2) відсотки  на вказану  суму, обчислені  в розмірі  шести, починаючи  з того дня, коли він провів платіж;

3) понесені ним витрати.

Стаття 47

Кожна зобов’язана особа, до якої звернулися або можуть поводитися з регресом, може зажадати  вручення  йому проти оплати чека з протестом  або рівнозначним ак- том і з розпискою в платежі.

Кожен  індосант, що сплатив  чек, може закреслювати свій індосамент  і наступні за ним індосанти.

Стаття 48

Якщо пред’явленню  чека або здійсненню  протесту чи рівнозначного акту декла- рації у встановлені терміни заважає непереборна  перешкода (законодавче розпо- рядження якої-небудь держави або інший випадок непереборної  сили), то ці терміни продовжуються.

Держатель  зобов’язаний  без затримки  сповістити  своєму індосантові  у випадку непереборної  сили і зробити на чеці або на додатковому  листі відмітку про це спові- щення, вказавши  його дату і поставивши свій підпис; в останньому  застосовуються правила статті 42.

Після припинення дії непереборної сили держатель повинен без затримки пред’я- вити чек до платежу і, якщо буде потрібно, зробити протест або рівнозначний акт.

Якщо дія непереборної сили продовжується більше п’ятнадцяти днів з дня, в який держатель сповістив, хоч би і до закінчення термінів на пред’явлення, свого індосанта про непереборну  силу, то може бути здійснений  регрес без пред’явлення  чека або без здійснення протесту чи рівнозначного акту.

Непереборною силою не вважаються обставини, що стосуються особисто держа- теля або того, кому він доручив пред’явлення чека чи здійснення протесту рівнознач- ного акту.


 

Стаття 49


Розділ VII. Про множинність екземплярів


За винятком чеків на пред’явника, чеки, виставлені  в одній країні і оплачувані в іншій або в заокеанській частині країни виставляння, і навпаки, або ж виставлені і оплачувані  в тій самій або в різних заокеанських частинах однієї країни, можуть бути виставлені  в декількох  ідентичних  екземплярах. Коли  чек випущений  у де- кількох  екземплярах, ці екземпляри повинні  бути забезпечені  послідовними но-


 

мерами в самому тексті документа, інакше кожен з них розглядається як окремий чек.

Стаття 50

Платіж, проведений по одному екземпляру, звільняє від відповідальності, навіть якщо не було обумовлено, що платіж цей погашає інші екземпляри.

Індосант,  який  передав екземпляри різним  особам, а також подальші  індосанти зобов’язані по всіх екземплярах, на яких є їх підпис і які не були повернені.


 

Стаття 51


Розділ VIII.  Про зміни


У випадках зміни тексту чека особи, що поставили свої підписи після цієї зміни, відповідають відповідно до змісту зміненого тексту; особи, що поставили свої підпи- си до цього, відповідають відповідно до змісту первинного тексту.


 

Стаття 52


Розділ IX. Про давність


Регресні  позови  держателя проти індосантів,  чекодавця  та інших зобов’язаних осіб погашаються  по закінченню  шести місяців  з дня закінчення терміну  пред’яв- лення.

Регресні  позови  зобов’язаних  один до одного осіб погашаються  із закінченням шести місяців, рахуючи з дня, в який зобов’язаний сплатив чек, або з дня пред’явлення до нього позову.

Стаття 53

Перерва давності має силу лише відносно того, проти кого було здійснено дію, що перериває давність.


 

Стаття 54


Глава Х. Загальні ухвали


У справжньому законі терміном «банкір»  позначаються також особи і установи, які через закон прирівняні до банкірів.

Стаття 55

Пред’явлення або протест чека можуть мати місце тільки в робочі дні.

Якщо останній день терміну, протягом якого повинна бути здійснена дія, що від- носиться до чека, зокрема пред’явлення  здійснення протесту або рівнозначного акту, падає на встановлений, згідно із законом, неробочий день, то такий термін пролонгу- ється до найближчого після закінчення терміну робочого дня.

Неробочі дні, що випадають на час перебіг терміну, йдуть на рахунок терміну.

Стаття 56

У встановлені дійсним  законом  терміни не включається день, від якого почина- ється термін.

Стаття 57

Ніякі  граційні дні, ні згідно із законом, ні судові, не допускаються.