19.3. Уніфіковані правила за договірними гарантіями

Уніфіковані  правила   по  договірних   гарантіях   розроблені   МТП   (публікація

№ 325, редакція 1978 р.).

Стаття 1. Сфера застосування

1. Ці правила  застосовуються до будь-якої  гарантії, поручництву або подібному зобов’язанню, як би воно не було назване або позначене  («гарантія»), в яких вказу- ється на підпорядкування Уніфікованим правилам  за тендерними гарантіями,  гаран- тіями виконання й гарантіями повернення  платежу («Договірні гарантії» Міжнарод- ної Торговельної Палати, публікація № 325), і є обов’язковими для всіх зацікавлених сторін, якщо інше прямо не зазначене в тексті гарантії або в змінах до неї.

2. У випадку, якщо яке-небудь із цих правил суперечить положенню права, засто- совного до гарантії, від якого сторони не можуть відступити, це положення превалює.

Стаття 2. Визначення

У змісті цих Правил:

а) «тендерна гарантія» означає зобов’язання,  видане банком, страховою компані- єю або іншою стороною («гарант») на прохання  учасника торгів («принципала») або іншої сторони, уповноваженною на це принципалом («сторона, що інструктує»), сто- роні, що оголосила торги («бенефіціар»), по яким гарант зобов’язується — у випадку невиконання принціпалом своїх зобов’язань, що випливають із подання  пропозиції, здійснити  платіж бенефіціару в межах зазначеної  суми грошей;

b) «гарантія  виконання» означає обов’язання,  видане банком, страховою компа- нією або іншою стороною («гарант») на прохання  постачальника товарів або послуг, або іншого підрядника («принципал»), або відповідно до інструкцій банку, страхової компанії або іншої сторони, уповноваженої на це принципалом («сторона, що інструк- тує»)  покупцеві  або замовникові («бенефіціар»), по якому  гарант зобов’язується —


 

у випадку неналежного  виконання принципалом умов контракту,  укладеного  між принципалом і бенефіціаром  («контракт») — здійснити  платіж бенефіциару в межах зазначеної  суми грошей або, якщо це передбачене в гарантії, на вибір гаранта, забез- печити виконання контракту;

с) «гарантія повернення  платежів»  означає зобов’язання,  видане банком, страхо- вою компанією  або іншою стороною («гарант») на прохання  постачальника товарів або послуг або іншого підрядника («принципал»), або відповідно до інструкцій  бан- ку, страхової  компанії  або іншої сторони, уповноваженої на це принципалом («сто- рона, що інструктує») покупцеві  або замовникові («бенефіціар»), по якому  гарант зобов’язується — у випадку невиконання принципалом зобов’язань відшкодувати відповідно  до умов контракту між принципалом і бенефіціаром  («контракт») яку- небудь суму або суми, авансовані або виплачені бенефіціаром  принципалові й так чи інакше не повернуті йому, — здійснити  платіж бенефіціару в межах зазначеної  суми грошей.

Стаття 3. Відповідальність гаранта  перед бенефіціаром

1. Гарант несе відповідальність перед бенефіціаром тільки відповідно до умов, пе- редбачених у гарантії й справжніх  Правилах,  і в межах суми, що не перевищує  суму, зазначену в гарантії.

2. Сума зобов’язання, зазначена в гарантії, не може бути скорочена через часткове виконання контракту,  якщо тільки це спеціально не передбачене в гарантії.

3. Гарант може покладатися тільки на ті засоби захисту, які засновані  на умовах, зазначених  у гарантії або допущених справжніми Правилами.

Стаття 4. Кінцевий строк для пред’явлення претензії

Якщо в гарантії не зазначена  кінцева дата для одержання  гарантом претензії, то таким кінцевим строком («термін дії») буде:

а) для тендерної гарантії — шість місяців від дати видачі гарантії;

b) для гарантії виконання — шість місяців  від передбаченої  у договорі дати по- ставки або завершення робіт чи їх пролонгації, або один місяць після закінчення екс- плуатаційного періоду (гарантійного періоду),  передбаченого  в контракті,  якщо  та- кий період покривається гарантією виконання;

с) для гарантії повернення  платежів — шість місяців від передбаченої в контракті дати поставки або завершення робіт або їх пролонгації.Якщо термін дії закінчується в неробочий день, то остання дата продовжується до першого наступного робочого дня.

Стаття 5. Термін дії гарантії

1. Якщо до закінчення терміну дії гарантії гарант не одержав якої-небудь претен- зії, або якщо претензія,  що випливає з гарантії, була врегульована шляхом  повного задоволення всіх прав бенефіциара по гарантії, гарантія втрачає силу.

2. Незважаючи на положення статті 4, по тендерних гарантіях:

а) тендерна гарантія втрачає силу, як тільки бенефіціар, шляхом видачі підряду, прийме пропозицію  принципала й, якщо це передбачене письмовим  контрактом  або якщо  ніякий  контракт  не був підписаний,  але це передбачене  умовами  тендера, як тільки принципал представив  гарантію виконання або, якщо такої гарантії не потріб- но, як тільки контракт  буде підписаний  принципалом;

b) тендерна  гарантія  втрачає  також силу у випадку,  коли підряд, до якого вона належить, видається іншому учаснику тендера, незалежно від того, виконає цей учас- ник тендера вимоги, передбачені в параграфі 2 (а) цієї статті, чи ні;


 

с) тендерна  гарантія  також втрачає  силу у випадку,  якщо  бенефіціар  прямо  за- явить, що не має наміру видавати підряд.

Стаття 6. Повернення гарантії

Якщо  гарантія  втрачає  силу відповідно  до її власних  умов або цих Правил,  за- лишення документа, що являє  собою гарантію, у бенефіціара саме по собі не означає надання  йому яких-небудь прав, і документ повинен  бути повернутий  гарантові без затримки.

Стаття 7. Зміни в контрактах і в гарантіях

1. Тендерна гарантія дійсна тільки щодо первинної  пропозиції, представленої принципалом, і не застосовується у випадку внесення в зазначену  пропозицію  яких- небудь змін, а також  вона не буде діяти  понад термін дії, зазначеної  в гарантії  або передбаченої  цими  Правилами, якщо  тільки  гарант  не сповістить  бенефіціарові в письмовій  формі або по телеграфу, або телеграмою, або по телексу про застосування гарантії до зміненої пропозиції  або про продовження терміну дії гарантії.

2. У гарантії виконання або гарантії повернення платежів може бути передбачено, що вона не буде дійсна відносно яких-небудь змін у контракті або що про кожну таку зміну гарантові повинне бути заявлене для одержання  його схвалення.  За відсутнос- ті такого застереження гарантія  буде дійсна відносно зобов’язань принципала таким чином, як це передбачено в контракті або в якій-небудь зміні до нього.

Однак гарантія не буде дійсна у випадку перевищення зазначеної  в гарантії суми або понад терміну дії, зазначеного в гарантії або передбаченої цими Правилами, якщо тільки гарант не повідомить бенефіціара письмово або по телеграфу, або телеграмою, або по телексу,  що сума була збільшена  до зазначеної  цифри  або що термін дії був продовжений.

3. Будь-яка зміна, внесена гарантом в умови гарантії, буде дійсна для бенефіціара тільки за його згоди, а для принципала та інструктуючої сторони,, залежно від випад- ку, тільки за згодою принципала або інструктуючої сторони відповідно.

Стаття 8. Пред’явлення претензії

1. Претензія по гарантії повинна  бути здійснена  в письмовій  формі або по теле- графу, або телеграмою, або по телексу й отримана гарантом не пізніше терміну дії, зазначеного в гарантії або передбаченого цими Правилами.

2. Після  одержання  претензії  гарант повинен  без зволікання повідомити  прин- ципала або сторону, що інструктує,  відповідно про одержання  такої претензії  та про будь-яку одержану документацію.

3. Претензія не буде задоволена  крім випадків:

а) коли вона була здійснена  й отримана  відповідно  до вимогами  п. 1 справжньої статті, і

b) коли вона обґрунтована такою документацією,  яка передбачена в гарантії або справжніх Правилах, і

с) коли така документація представлена  після одержання  претензії, зазначеної  в гарантії, або, за відсутності такої вказівки, так швидко, як це практично можливо, або, у випадку якщо йдеться про документацію самого бенефіціара,  найпізніше  — протя- гом шести місяців від одержання  претензії.

У кожному разі претензія не буде задоволена, якщо гарантія втратила силу відпо- відно до умов, що містяться  в ній, або відповідно до справжніх Правил.


 

Стаття 9. Документація, що обґрунтовує претензію

Якщо в гарантії не зазначена документація,  яка повинна бути представлена  в об- ґрунтування претензії, або якщо в гарантії передбачено лише подання  заяви бенефі- ціара про претензії, бенефіціар  повинен представити:

а) по тендерній гарантії — свою заяву із вказівкою про прийняття пропозиції принципала й про те, що принципал після цього або не підписав контракт, або не пред- ставив гарантії виконання відповідно до умов тендера, а також свою заяву, адресовану принципалові, що підтверджує свою згоду, на розгляд якої-небудь суперечки по будь- якій претензії принципала про повернення йому бенефіціаром усієї або частини суми, виплаченої по гарантії, у суді або арбітражі, зазначеному в тендерних документах, або за відсутності  такого застереження або іншої домовленості  — в арбітражі  відповідно до Правил про Арбітражний суд Міжнародної Торговельної Палати або відповідно до Арбітражного Регламенту ЮНСИТРАЛ (995–059) на вибір принципала;

в)  у випадку  гарантії  виконання або гарантії  повернення  платежів  — рішення суду або арбітражу, що задовольняє позов, або письмова згода принципала із претен- зією й із сумою, що підлягає виплаті.

Стаття 10. Застосовне право

Якщо в гарантії не зазначено  право, якому вона підпорядковується, застосовним правом буде право місцезнаходження гаранта. У випадку, якщо в гаранта більше од- ного місцезнаходження, застосовне  право буде визначатися за місцем перебування відділення, що надало гарантію.

Стаття 11. Вирішення спорів

1. Будь-яка суперечка,  що виникає  у зв’язку з гарантією,  може бути передана  в арбітраж за згодою між гарантом і бенефіціаром  або відповідно до Правил про Арбіт- ражний  суд Міжнародної Торговельної Палати,  Арбітражного  Регламенту ЮНСИ- ТРАЛ,  або відповідно  до інших арбітражних правил  за згодою між гарантом і бене- фіціаром.

2. Якщо суперечка між гарантом і бенефіціаром,  що торкається прав і обов’язків принципала або інструктуючої сторони, передається в арбітраж, принципал або сто- рона, що інструктує,  мають право взяти участь в арбітражному  розгляді.

3. Якщо гарант і бенефіціар  не дійшли угоди щодо арбітражу або юрисдикції пев- ного суду, будь-яка суперечка між ними щодо гарантії буде вирішуватися винятково компетентним судом у країні місцезнаходження гаранта, а у випадку, якщо в гаранта більше  одного місцезнаходження, компетентним судом країни  його основного  міс- цезнаходження або, на вибір бенефіціара,  компетентним судом країни знаходження відділення, що видав гарантію.