РОЗДІЛ 4 КОНТРАКТИ ПРО МІЖНАРОДНЕ ПРОМИСЛОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Глава 14. Особливості складання міжнародних контрактів про промислове співробітництво 14.1. Загальна характеристика міжнародних контрактів про промислове співробітництво

Промислове співробітництво відіграє в розвитку міжнародної торгівлі все важли- вішу роль. У багатьох випадках промислове співробітництво набуває складних форм, які не є загальновідомими формами  торговельних  угод і в той же час включають різ- номанітні  елементи  останніх. Складання угод про промислове співробітництво, та- ким чином, примушує  виявляти винахідливість та ініціативу  в юридичному  плані і в той же час щонайбільше  пристосовуватися до економічних,  фінансових, торговель- них аспектів операцій з промислового співробітництва. Оскільки угоди про промис- лове співробітництво беруть свій зміст із класичних договорів економічного і торго- вельного права, укладачі міжнародних  угод про промислове співробітництво можуть керуватися тими нормами національного права, міжнародного права та міжнародною практикою,  які стосуються  певних  частин всієї операції. У зв’язку з цим необхідно зазначити  угоди про міжнародну  передачу  технологій,  угоди на постачання  і мон- таж обладнання, угоди про технічну допомогу і спорудження великих  промислових об’єктів. Однак просте поєднання цих окремих видів угод і тим більше їхнє включен- ня до системи  угод про промислове співробітництво створюють  для укладачів  цих угод нові та найчастіше трудно вирішувані  проблеми.

Промислове співробітництво означає економічні  взаємини і діяльність,  що обу- мовлені  укладанням: угод строком  на декілька  років, які виходять  за межі простої купівлі-продажу товарів  і послуг і охоплюють  ряд взаємодоповнюваних чи взаємо- пов’язаних  операцій  (на  рівні  виробництва, розробки  і передачі  технології,  збуту тощо); угод, які визначені урядами у двосторонніх та багатосторонніх домовленостях як угоди про промислове співробітництво.

З метою  подальшого  уточнення  поняття  промислового співробітництва, різні форми яких можуть набувати угоди про промислове співробітництво, поділяються на шість основних категорій: передача ліцензій  з оплатою виробленою  з їх використан- ням продукцією, постачання  комплектних заводів чи поточних ліній з оплатою виго- товленою ними продукцією; спільне виробництво і спеціалізація;  субпідряди; спільні операції; спільні заявки на підряд, спільне будівництво та аналогічні проекти. Угода- ми про промислове співробітництво вважаються угоди, які, виходячи за межі простої купівлі-продажу товарів та послуг, передбачають виникнення між сторонами, що на- лежать до різних країн, довгострокової спільності  інтересів, що має на меті забезпе- чення взаємних  вигод для зацікавлених сторін. Ці договори стосуються насамперед:

— передачі технології та технологічного досвіду;

— співробітництва в  галузі  виробництва, включаючи  у  відповідних   випадках співробітництво у дослідженнях і розробках при спеціалізації виробництв;


 

— співробітництва в освоєнні природних  ресурсів;

— збуту спільно  чи за загальний  рахунок  продукції,  яка виробляється в резуль- таті промислового співробітництва в країнах-сторін в договорі  чи на ринках третіх країн1.

Перераховані операції,  які  можуть  набувати  та сполучати  різноманітні форми, пов’язані  чи не пов’язані  зі створенням  виробничого  об’єкта в країні  однієї зі сто- рін угоди чи в третій країні. Тому необхідно визначати,  як зв’язки між створенням промислового об’єкта і однією чи декількома  із вищезазначених операцій  чи анало- гічною операцією, з одного боку, впливають  на угоди про спорудження об’єктів, а з іншого — на угоди про промислове співробітництво.

Які б не були мотиви укладання договорів про промислове співробітництво — пе- редача технічних знань чи обмін ними, пошук кращих умов виробництва і викорис- тання робочої сили, розширення серійного виробництва, спеціалізація виробництва, пошук нових ринків, скорочення  витрат виробництва тощо — найчастіше  в цих уго- дах передбачається обмін послугами  чи товарами  між зацікавленими сторонами.  У деяких  випадках  продукція,  отримана  в результаті  промислового співробітництва, використовується для оплати  інших поставок  чи послуг, які є частиною  договору. Однак  ці угоди завжди  повинні  відображати  справжній  дух співробітництва, який створює спільність інтересів.

Із самого характеру угод про промислове співробітництво випливає,  що вони по- винні мати певний термін дії. Коли угоди про промислове співробітництво пов’язані зі спорудженням великого  промислового об’єкта, вони повинні в обов’язковому  по- рядку діяти і після закінчення прийняття об’єкта протягом декількох  років, щоб мо- гла проявитися дія промислового співробітництва. Період дії цих угод про співробіт- ництво, строк вступу в силу, а також способи їх відновлення чи розриву в будь-якому випадку повинні бути чітко визначені в договорах.

Нерідко  такого роду операції мають еволюційний характер,  що не є правилом  в усіх випадках промислового співробітництва. У багатьох випадках промислове спів- робітництво починається в якійсь  одній обмеженій  галузі  і поширюється потім на інші галузі.