Глава 12. Контракти на міжнародні послуги з технічного обслуговування виробництва 12.1. Сутність технічного обслуговування виробництва

Технічне обслуговування виробництва — це виробничий процес у сфері виробни- чого споживання, спрямований на забезпечення надійної роботи машинно-технічних виробів із заданими характеристиками.

Розвиток промислового будівництва обумовив і розвиток нових видів міжнарод- них ділових послуг по матеріально-технічному обслуговуванню виробництва, забез- печенню ремонтних  та експлуатаційних робіт. Такі послуги  можуть надаватися чо- тирма способами:

1. Транскордонне постачання, тобто надання послуг через кордон. Постачальник і споживач послуги не переміщуються через кордон, не змінюють свого місцезнаход- ження, його перетинає  тільки послуга. Найчастіше такий спосіб надання  послуг має вигляд консультацій з приводу ліквідації невправностей устаткування.

2. Споживання за кордоном, тобто переміщення споживачів  до країни експорту послуг з технічного обслуговування. Постачальник не переміщується.

3. Комерційна присутність,  тобто створення комерційної присутності в країні, у якій повинні надаватися послуги з обслуговування (відкриття філії чи дочірньої ком- панії). Постачальник послуги переміщується, а споживач не переміщується.

4. Присутність фізичних  осіб, тобто тимчасовий переїзд фізичних  осіб до іншої країни заради надання там послуг з технічного обслуговування.

Підставою   для  надання   послуг  з  технічного   обслуговування виробництва є контракт.  Міжнародна практика  виділяє  декілька  видів договорів про матеріально- технічне обслуговування:

— загальне матеріально-технічне обслуговування;

— загальне вартісне матеріально-технічне обслуговування;

— матеріально-технічне обслуговування,при якому гарантується можливість  ви- користання машин;

— стандартне матеріально-технічне обслуговування.

Перші три види договорів використовуються для вирішування загальних  проб- лем обслуговування устаткування, але можуть також застосовуватися для промисло- вих споруд у цілому.

Договір про загальне  матеріально-технічне обслуговування — договір на всі по- слуги, який укладається зазвичай  з постачальником устаткування, який приймає  на себе зобов’язання  здійснювати всі роботи по обслуговуванню устаткування за погод- женими  цінами  на одиницю  устаткування. Цей  вид договору  дає змогу скоротити персонал з обслуговування, який наймається замовником, і може привести до скоро- чення експлуатаційних витрат і до підвищення продуктивності.

Договір про загальне вартісне матеріально-технічне обслуговування більш поши- рений, щоб покрити  всю вартість  устаткування. Постачальник устаткування гаран- тує «витрати  володіння»  машинами  на визначений строк. Щоб забезпечити наймен- ші експлуатаційні витрати  і гарантувати задовільні  експлуатаційні характеристики, постачальник може зберегти за собою контроль  за обслуговуванням устаткування і виступати як підрядчик договору про обслуговування.


 

Договір про матеріально-технічне обслуговування, який гарантує можливість використання машин, розглядається як подальший  крок порівняно з попередніми договорами. Зазвичай він включається в договір про закупівлю  обладнання  і укла- дається виробником устаткування (або оптовим торговцем обладнання) з користу- вачем, який використовує таке обладнання  на постійній основі. Іноді такий договір може укладатися підрядчиком по обслуговуванню,  відповідно з яким підрядчик, залежно  від якості машини, гарантує  замовнику певний  відсоток «можливого тер- міну її використання». Такий  «гарантований можливий строк»  може складати  90 або навіть 100% терміну  служби  устаткування. В останньому  випадку  договір на- буває характеру договору загальної гарантії. Все обслуговування устаткування за такими договорами  здійснюється і контролюється постачальником, який виступає як підрядчик по обслуговуванню обладнання  і бере на себе зобов’язання  щодо ре- зультатів.

Стандартний договір про матеріально-технічне обслуговування використовуєть- ся як для промислових,  так і для інших споруд.

У міжнародній практиці  ремонт відрізняється від матеріально-технічного об- слуговування, оскільки  потребує незвичайної ситуації. Слід проводити  різницю між стихійними  лихами,  катастрофами та іншими  ситуаціями, а також  розмежовувати ситуації, коли ремонт здійснюється на об’єкті замовника, де розташовані установки, і коли він проводиться на підприємстві підрядчика  по ремонту.

Експлуатаційне обслуговування може надаватися до або після завершення про- екту.