Глава 11. Міжнародні лізингові угоди 11.1. Сутність міжнародного лізингу

Лізинг  — це форма  довгострокової операції,  яка пов’язана  з передачею у вико- ристання обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого й нерухомого майна, крім земельних  ділянок та інших природних  об’єктів.

Міжнародний лізинг  є однією з форм  лізингу,  за якою укладається договір лі- зингу, що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією  різних держав, або в разі, коли майно чи платежі перетинають  державні кордони.

Лізинг  виступає  як форма отримання кредиту і водночас як форма міжнародної торгівлі, що створює умови для прискореного розвитку новітніх технологій. Лізинго- ва компанія  (лізингодавець) придбаває устаткування й т.ін. за свій рахунок і передає за контрактом  оренди фірмі (лізингоотримувачу) на певний строк. Після закінчення строку оренди фірма-клієнт може його продовжити або викупити орендоване майно за залишковою вартістю. Орендна плата встановлюється на рівні, що перевищує ціну об’єкта оренди, за якою його можна купити за звичайних комерційних умов.

За наявністю факту переходу права власності розрізняють оперативний та фінан- совий лізинг.

Оперативний лізинг — це контракт, що укладається на короткий  та середній тер- мін, менший  за той, за яким  амортизується 90% вартості  об’єкта лізингу.  Лізинго- отримувач  має право  в будь-який час розірвати  договір. Після  закінчення терміну договору він може бути поновлений, або об’єкт лізингу  підлягає  поверненню  лізин- годавцю і може бути повторно переданий  у використання іншому лізингоотримува- чу. Таким  чином, предмет  лізингу  не переходить  у власність  лізингоотримувача, а лізингодавець не відшкодовує  всіх своїх витрат за рахунок надходження лізингових платежів  від одного лізингоотримувача. Лізингоодержувач має право на дострокове припинення оренди та повернення  обладнання. Тому оперативний лізинг страхує лі- зингоотримувача від використання морально застарілого обладнання.

Фінансовий лізинг — це лізинговий контракт з тривалим  терміном (15–20 років)

і амортизацією всієї або більшої частини вартості устаткування.

Інакше  кажучи,  при фінансовому лізингу  лізингоотримувач за своїм замовлен- ням отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший  ніж той, за яким  амортизується 60% вартості об’єкта лізингу,  визначеної  в день укладання договору. По закінченні  строку договору фінансового лізингу об’єкт лізингу переходить у власність лізингоотримувача або викуповується ним за залиш- ковою вартістю.

У західних країнах фінансовий лізинг одержав переважний розвиток.

За складом учасників  лізинг буває прямий  і непрямий.  Прямий лізинг — це дво- стороння  угода, згідно з якою лізингове  майно передається лізингодавцем лізингоо- держувачу безпосередньо, тобто без посередників.

У непрямому  лізингу  беруть участь лізингодавець, лізингоотримувач та прода- вець об’єкта лізингу. Він може укладатися у формі багатосторонньої угоди або у фор- мі низки угод (у разі складних схем поставок з кількістю сторін понад три). Специфі- кою непрямого лізингу є те, що майно передається опосередковано через посередника і придбаває його лізингодавець виключно з метою передавання його у лізинг.


 

За характером платежів розрізняють грошовий, бартерний, компенсаційний, змі- шаний лізинг.

Грошовий лізинг — вид лізингу, який передбачає здійснення всіх платежів у гро- шовій формі.

Бартерний лізинг передбачає замість лізингових  платежів поставку лізингоотри- мувачем лізингодавцю  за умови згоди останнього будь-яких товарів, які він має.

Компенсаційний лізинг передбачає  в якості лізингових  платежів  постачання  лі- зингоотримувачем лізингодавцю  товарів, вироблених з використанням об’єкта лі- зингу.

При змішаному  лізингу  поєднується грошовий  та компенсаційний (бартерний)

лізинг.

Лізинг  вигідний  усім учасникам  цієї операції.  Фірма-виробник отримує  негай- ний платіж готівкою. Лізингодавець застрахований від ризику неплатоспроможності лізингоотримувача тим, що для погашення  боргу з оренди він може відібрати об’єкт лізингу  і передати  його в оренду іншій особі або продати.  Вигода для лізингоотри- мувача полягає  в тому, що немає необхідності  фінансувати торгівлю  і негайно вит- рачати валютні кошти. Орендна  плата сплачується періодично  після того, як устат- кування  встановлено і досягло  відповідної  продуктивності. Лізинг  дає можливість постійно  модернізувати устаткування. З точки  зору бухгалтерського обліку  лізинг зручний  тим, що орендоване  устаткування не береться  на баланс  підприємства,  а орендні платежі  розглядаються як поточні витрати.  Міжнародний лізинг також дає змогу  скорочувати відплив  валютних  коштів,  які  витрачаються на імпорт  дорогих засобів виробництва, зменшує  дефіцит  платіжного  балансу, сприяє  введенню нових технологій у національну економіку.

Лізингові  операції є діючим та реальним  капіталозберігаючим засобом фінан- сування  виробництва і тому лізинг  — один із найперспективніших фінансових  ін- струментів,  який може ефективно впливати  на розвиток  виробництва, активізувати інвестиційний процес у країні.

Лізинг  примиряє протиріччя між підприємством, у якого  немає  коштів  на мо- дернізацію, та інвестором, який неохоче надає цьому підприємству фінансові кошти, оскільки не має достатніх гарантій щодо їх повернення.

Світовий  обсяг операцій по лізингу обладнання  останніми роками щорічно зрос- тає на 4,1% і становить близько 0,5% трлн дол. Найбільшим регіоном за загальним об- сягом лізингових  угод є Північна Америка (55% світового ринку лізингових  послуг). На Європу припадає 26%, Азію — 16%, на решту країн — 3%. На частку найбільших 5 країн припадає 80,1% світового обсягу лізингових операцій: США — 52,1%, Японію —

13,9%, Німеччину — 6,5%, Велику Британію — 3,8%, Францію — 3,8%.

Рівень розвитку міжнародних лізингових операцій вважається своєрідним показ- ником  динамічності  економіки  держави  та гнучкості  її господарюючого  механізму. Так, у США лізинг є основним  інвестиційним інструментом,  на частку якого протя- гом декількох років припадає 40% інвестицій  у машини та устаткування; у більшості промислово розвинутих країн та НІК  цей показник  перевищує  25%. Частка  лізингу в обсязі  інвестицій  у виробництво за континентами становить:  Азія — 27%, Афри- ка — 1,3%, Північна  Америка — 41,5%, Південна  Америка — 31,1%, Європа  — 24,6%, Австралія та Нова Зеландія — 1,7%.


 

Показник щорічного обсягу нових лізингових  угод відображає  схильність  інвес- торів до оренди нового устаткування, на відміну від придбання у власність. Серед 10 провідних країн частка лізингу в сукупному обсязі капіталовкладень коливається від

32% у США до 15% у Німеччині,  12% в Італії та 5% в Іспанії.

Значні  відмінності  спостерігаються в галузевій  структурі  лізингу  обладнання. Так, якщо  в США  найбільшим предметом  лізингу  є транспортні засоби, то в Япо- нії — засоби інформатики (34%). У цілому в світі на початку ХХ ст. майже 50% су- купного обсягу лізингових  операцій  припадає  на частку автотранспортних засобів,

25,5% —  промислового устаткування,  12% —  засобів  інформатики, 5,3% —  суден, літальних  апаратів, залізничного рухомого составу. Нині відмічається скорочення обсягу лізингових  операцій з літальними апаратами  та залізничним рухомим соста- вом, що пов’язано з низькою  кон’юнктурою в галузях-споживачах відповідного  об- ладнання.

Галузева  структура  міжнародних  операцій  з лізингу  обладнання  в США  харак- теризується такими  даними:  частка  транспортних засобів  становить  36,2%, засобів інформатики — 13,2%, будівельного  обладнання  — 11,0%, промислового обладнан- ня — 7,2%, решта — 33,4%.

Фірми,  які  виступають  на міжнародному лізинговому ринку  в ролі  орендува- чів, поділяються на чотири основні групи: філії банків, філії промислових компаній,

«зв’язані» лізингові компанії, незалежні фірми (табл. 11.1).


 

Фірмова структура лізингового бізнесу в США


 

Таблиця 11.1


 

 

Фірми

Кількість компаній  серед

100 найбільших

Частка в сукупному обсязі лізингових операцій, %

Філії комерційних банків

Філії промислових компаній

«Зв’язані» лізингові компанії

Незалежні фірми

Філії іноземних компаній

Інші

40,0

7,0

22,0

19,0

10,0

2,0

31,5

26,8

22,5

11,4

2,8

5,0

Усього

100

100,0

 

Джерело: [www.wto.org]

Лізингові  філії комерційних банків, які забезпечують  як пряме фінансування закупівлі  обладнання, так і надання  власне  лізингових  послуг,  контролюють  біль- шу частину  лізингового ринку.  Спочатку  комерційні  банки  розглядали лізинг  об- ладнання  як конкуренцію  своєму  бізнесу.  Пізніше,  в міру того, як покупці  облад- нання почали шукати шляхи зменшення свого податкового тягаря, вони почали створювати  спеціалізовані філії,  які зайняли видне  місце на ринку  довгострокової оренди обладнання. Так, серед 10 найбільших лізингових  фірм США чотири («City Capital»,  «Bank  of America Leasing&Capital», «Fleet  Capital»,  «Wachovia leasing»)  є філіями  провідних  американських комерційних банків. Компанія  «Leaseplan»  — єв- ропейський  лідер у галузі лізингу легкових автомобілів (її парк автомобілів у Європі


 

досягає  майже  600 тис. од., а у всьому  світі — близько  800 тис.)  — є філією  банку

«ABN AMRO» (Нідерланди).

До групи філій (не «зв’язаних») промислових компаній  належать лізингові фір- ми, які не спеціалізуються на здаванні  в оренду продукції материнських фірм. Най- більшою в світі компанією з лізингу обладнання  є американська фірма «GE Capital». Її чисті активи  становлять понад 110 млрд дол., що становить  23% сукупних  чистих активів 100 найбільших лізингових  компаній США.

«Зв’язані» лізингові  компанії  — це спеціалізовані філії фірм-виробників облад- нання, які фінансують продаж продукції  своїх материнських компаній.  Наприклад,

«IBM Global Financing», «Caterpillar Financinal», «Boeing Capital».  Головною причи- ною їхнього успіху на світовому лізинговому ринку є те, що вони пропонують гнучкі вигідні умови оренди.

До групи незалежних лізингових фірм входять різні компанії (страхові, фінансо- ві, орендні), які не мають над собою материнської компанії, яка володіє контрольним пакетом акцій. Найбільші незалежні лізингові компанії США наведено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Найбільші американські незалежні лізингові компанії з обладнання

 

 

Фірми

 

Сукупні чисті активи,  млрд дол.

 

Основні  види обладнання, яке здається в лізинг

 

Місце

в національному рейтингу

 

CIT

 

30,2

Промислове, будівельне  облад- нання, яке здається в лізинг

 

3

 

GATX Financial

 

10,6

Цивільна авіатехніка, засоби ін- форматики, залізничний рухо- мий состав

 

11

Ryder System

4,2

Вантажні автомобілі та причепи

22

DVI Inc. Financial

2,0

Медичне обладнання

43

 

Federal

 

1,4

Будівельне  обладнання,  грузо- вики та причепи, верстати

 

50

 

Джерело: [www.wto.org]

Основними імпортерами  лізингових  послуг США є Канада та країни ЄС.

Від прямого експорту лізингових  послуг слід відрізняти операції зарубіжних  фі- лій лізингових  компаній, які враховуються  статистикою  окремо.

У європейських країнах галузева структура  ринку лізингових  послуг характери- зуються даними, наведеними в табл. 11.3, 11.4.


 

Структура європейського ринку лізингових послуг у розподілі за видами устаткування


Таблиця 11.3


Подпись: Розділ 3. Контракти міжнародної купівлі-продажу  послугПодпись: 363

 

Обсяг  лізингу

Види устаткування

І

ІІ

ІІІ

V

ІV

млн євро

%

млн євро

%

млн євро

%

млн євро

%

млн євро

%

млн євро

%

Усього

39889

25,0

22203

13,9

27271

17,1

536,50

33,5

61,53

3,9

10567

6,6

У т.ч. Австрія

342

10,7

222

6,9

547

17,0

1543

48,1

288

9,0

268

8,3

Бельгія

684

23,6

822

28,4

473

16,3

685

23,7

35

1,2

195

6,7

Швейцарія

616

11,9

251

4,8

618

11,9

3382

65,2

202

3,9

117

2,3

Чехія

499

17,7

68

2,4

835

29,6

1329

47,1

5

0,2

83

2,9

Німеччина

4000

10,7

5500

14,7

3000

8,0

19000

50,7

1500

4,0

4500

12,0

Данія

406

17,1

507

21,3

641

27,0

541

22,8

107

4,5

175

7,4

Іспанія

3148

39,3

222

2,8

2387

29,8

1257

15,7

642

8,0

350

4,4

Естонія

95

27,0

7

2,0

56

15,9

151

42,9

18

5,1

25

7,1

Франція

7724

36,0

2864

13,4

6091

28,4

4375

20,4

0

0,0

375

1,7

Фінляндія

130

15,8

312

37,8

84

10,2

195

23,6

0

0,0

104

12,6

Угорщина

211

11,4

38

2,1

404

21,9

1153

62,5

0

0,0

38

2,1

Італія

10204

53,9

1392

7,4

3337

17,6

3673

19,4

326

1,7

0

0,0

Ірландія

313

17,0

203

11,0

331

17,0

958

52,0

37

2,0

0

0,0

Македонія

101

23,4

16

3,7

143

33,2

115

26,7

0

0,0

56

13,0

Норвегія

658

27,4

458

19,1

509

21,2

700

29,2

37

1,5

36

1,5

Нідерланди

856

21,3

1172

29,1

943

23,4

262

6,5

235

5,8

557

13,0

Португалія

1116

38,7

133

4,6

554

19,2

748

25,9

39

1,4

296

10,3

Польща

553

32,1

99

5,7

867

50,3

53

3,1

77

4,5

73

4,2

Швеція

486

8,6

996

17,5

316

5,6

2848

50,2

536

9,4

496

8,7

Словаччина

133

16,7

19

2,4

241

30,3

379

47,6

0

0,0

24

3,0

Словенія

63

13,9

9

2,0

111

24,4

209

46,0

5

1,1

57

12,6

Туреччина

477

61,7

148

19,1

34

4,4

56

7,2

3

0,4

55

7,1

Велика Британія

7074

21,2

6745

20,2

4749

14,2

10038

30,1

2061

6,2

2687

8,1

Примітка: І — промислове устаткування; ІІ — засоби інформатики та оргтехніки; ІІІ — вантажні автомобілі та автобуси; IV — легкові автомобілі; V — судна, літаки, залізничний транспорт; VI — інші види устаткування


 

Таблиця 11.4

Структура європейського ринку лізингових послуг у розподілі за строками контрактів, %

 

Країни

Не більше 2 р.

2–5 р.

5–10 р.

Більше  10 р.

Усього

11,3

76,7

8,0

4,0

У т.ч. Австрія

10,0

76,4

11,1

2,5

Бельгія

9,2

79,9

10,8

0,2

Швейцарія

23,2

67,0

7,7

2,1

Чехія

2,4

95,6

2,0

0,0

Німеччина

14,7

70,7

10,7

4,0

Данія

6,3

71,3

21,6

0,8

Іспанія

2,2

93,7

4,1

0,0

Естонія

33,8

50,0

13,1

3,1

Франція

0,3

87,8

10,0

1,9

Фінляндія

18,7

68,1

12,8

0,4

Угорщина

30,0

70,0

0,0

0,0

Італія

4,8

93,5

1,8

0,0

Ірландія

0,0

95,0

5,0

0,0

Македонія

5,8

86,3

7,9

0,0

Норвегія

3,0

90,6

6,3

0,0

Нідерланди

0,0

100,0

0,0

0,0

Португалія

5,6

89,0

4,6

0,7

Польща

17,0

73,8

9,2

0,0

Швеція

12,0

71,7

8,5

7,8

Словаччина

1,9

96,5

1,6

0,0

Словенія

17,8

73,1

7,5

1,5

Туреччина

25,0

75,0

0,0

0,0

Велика Британія

21,1

58,2

9,5

11,2

 

Джерело: [www.wto.org]