10.4. Договір підряду на підготовку креслень будівельних об’єктів

Цей Договір підряду на підготовку креслень будівельних об’єктів складений, під- писаний і набув чинності <дата> між:

1. Х., компанією  створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри- дичну адресу ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, цей вираз  включає  всіх правонас- тупників Х, що іменується  надалі «Постачальник», і

2. Z, компанією створеною і такою, яка існує за законодавством ZZZ, що має юри- дичну адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, цей вираз  включає  всіх правонаступ- ників Z, що іменується  надалі «Замовник»

Постачальник і Замовник ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТОРОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ», Беручи до уваги, що Сторони спільно заявляють, що вони  мають повноваження і бажання  укласти  цей Контракт;  цим зазначається,що, зважаючи на початкові передумови і взаємні зобов’язання, викладені нижчі, Сторони домовилися про нижченаведене:

1. Предмет Контракту

1.1. Постачальник готує і передає Замовникові робочі креслення будівельних об’єктів і споруд, розташованих на території  заводу. Вищеназвані робочі креслення розробляються відповідно до Технічного завдання  Постачальником і затверджують- ся Замовником. Усі зауваження, зміни і доповнення, обумовлені в Меморандумі  зат- вердження  Технічного завдання, враховуються  Постачальником.

2. Проектна документація

2.1. Постачальник готує робочі креслення,  засновані  на Технічному  завданні  від

20        і затверджені Замовником. Робочі  креслення готуються  згідно  з

нормами, стандартами  і технічними  вимогами, що діють у Росії в метричній системі.

2.2. Робочі  креслення розробляються Постачальником і передаються  Замовни- кові в десяти примірниках відповідно  до часу постачання  устаткування. Креслення поставляються відповідно до плану будівельних робіт, узгодженого Сторонами.

2.3. Замовник надає Постачальникові початкові дані, потрібні для проектних робочих креслень  у строк, установлений в Додатку  № 2. За необхідності  Замовник надалі надає Постачальникові і інші додаткові  дані для робочих креслень  протягом тридцяти днів з моменту отримання запиту від Постачальника.


 

2.4. У міру розроблення робочих креслень для об’єктів і конструкцій Заводу, по- значених  у Додатку  № 1 цього Контракту,  Замовник дотримується затвердженого Технічного завдання. Замовник несе відповідальність за якість проектної документа- ції для об’єктів, що проектуються в країні Замовника.

2.5. Замовник надсилає Постачальникові проміжні креслення (загальний вигляд, розміщення устаткування і комунікацій проектних  об’єктів) для координації їх із за- гальним планом, комунікації  і так далі.

2.6. Постачальник забезпечує  Замовника технічними  завданнями для підготовки робочих  креслень  об’єктів і конструкцій, що проектуються Замовником відповідно до Додатка № 1 цього Контракту.


3. Графік  постачання

3.1. Робочі креслення надсилаються Замовникові впродовж


 

місяців  з


дати підписання Контракту згідно з Графіком будівництва,  узгодженого Постачаль- ником і Замовником.

3.2. Відправка креслень здійснюється окремими партіями авіапоштою. Дата пош- тової квитанції відправки кожної партії робочих креслень з Росії вважається датою їх відправки Замовникові.

4. Ціна контракту

4.1. Вартість підготовки робочих креслень, здійснюваної  Постачальником, стано- вить XXXXXXXXX USD.

4.2. До цієї вартості входять витрати на відряджання фахівців Постачальника для авторського нагляду.

5. Умови платежу.

5.1.      Оплата            підготовки     робочих          креслень         проводиться   за         допомогою

(вказати спосіб платежу).

5.2. Платежі проводяться 5 частинами  таким чином:


(I)  перший  платіж

Контракту;


проводиться протягом  ХХ днів  з дати  підписання


(II) наступні  три (3)  платежі кожен після виплати першого;

(III) останній платіж


проводяться з 3-х місячним  інтервалом

проводиться після постачання  креслень.


5.4. Постачальник направляє безпосередньо Замовникові авіапоштою одну копію рахунка.

5.5. У разі якої-небудь затримки оплати з боку Замовника Постачальник залишає за собою право затримати передачу робочих креслень або відкласти дату передачі до- кументації.

5.6. За кожен тиждень прострочення Замовник виплачує Постачальникові штраф у розмірі                     % від суми попередніх виплат.

6. Інші умови

6.1. Технічна  документація,  що передана Замовникові, використовується тільки для створення проекту  в межах країни  Замовника і не видається  або переводиться іншим особам, організаціям і третім країнам без письмової згоди Постачальника.

(підписи сторін)