8.5. Ексклюзивний ліцензійний контракт на товарний знак

Ліцензіар  має права на певні цінні зареєстровані товарні знаки і готовий на пев- них комерційних умовах надати ексклюзивну ліцензію на їх використання. Ліцензіат планує використовувати товарні знаки ліцензіара  і у зв’язку з виробництвом, прода- жем і дистриб’юцією контрактної продукції.

Цей Ексклюзивний ліцензійний контракт  на товарний  знак складений,  підписа- ний і набув чинності <дата> між:

1. Х., компанією  створеною і такою, що існує за законодавством ХХХ, має юри- дичну адресу ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, даний  вираз  включає  всіх правонас- тупників Х, іменоване надалі «Ліцензіат», і

2. Z, компанією створеною і такою, що існує за законодавством ZZZ, що має юри- дичну  адресу ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, даний  вираз  включає  всіх правонас- тупників Z, що іменується  надалі «Ліцензіар».

ЛІЦЕНЗІАТ І ЛІЦЕНЗІАР ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТОРО- НА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».

Оскільки Ліцензіар  має певні цінні зареєстровані товарні знаки;

оскільки  Ліцензіат  сподівається використовувати товарний  знак і у зв’язку з ви- робництвом,  продажем і дистриб’юцією Контрактної Продукції;

оскільки  Сторони  спільно  заявляють, що вони мають повноваження і бажання укласти цей Контракт,

ЦИМ  ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи  на початкові передумови  і взаємні зобов’язання,  викладені нижче, Сторони домовилися про нижченаведене:

Розділ 1. Визначення

«Зареєстрований товарний  знак» означає товарний  знак, визначений у Додатку

1 і зареєстрований у Комітеті  з Товарних  знаків  ХХХ (дата).  Реєстраційний номер

ХХХХ.


 


«Ліцензіар» означає


Компанію


країни, або законного представника або


агентство спадкоємця власності Компанії.

«Ліцензіат» означає  компанію  (корпорацію)

або агентство або спадкоємця власності Корпорації.


 

, або законного  представника


«Контрактна Продукція» означає продукцію, обумовлену  в Додатку  2, що дода- ється до цього Контракту.

«Продажна нетто-ціна» означає суму, що залишилася, при вирахуванні з продаж- ної комерційної ціни  інвойса  витрат  на упаковку,  транспортних витрат,  страхових внесків,  комісійних  винагород,  комерційних знижок,  податків,  витрати  на покупку елементів, запасних частин і так далі.

«Дата Вступу Контракту в юридичну силу» означає дату підписання цього Конт- ракту обома Сторонами.

Розділ 2. Предмет контракту

2.1. Відповідно до висловлюваних далі в цьому тексті умовами, Ліцензіат погоджу- ється отримати  від Ліцензіара,  а Ліцензіар  погоджується передати Ліцензіату право на використання Зареєстрованого товарного  знака виключно  з метою виробництва, продажу  і дистриб’юції  Контрактної Продукції  і у зв’язку з такими  виробництвом, продажем і дистриб’юцією.

2.2. Найменування, артикул, специфікація і технічні параметри Контрактної про- дукції визначені  в Додатку  2. Ліцензія  і права є ексклюзивними і непередаваними.


Сьогоденням передана ліцензія  триває тільки до


. Ліцензіат  обіцяє не викорис-


товувати і не давати повноважень на пряме або непряме використання Зареєстрова- ного товарного знака в будь-якому  іншому місці і не продавати  навмисно  оговорену в цьому Контракті  Контрактну Продукцію  особам, що мають намір продавати  таку продукцію в інших місцях.

2.3. (далі опущено).

Розділ 3. Ціна контракту

(опущено)

Розділ 4. Умови виплат

(опущено)

Розділ 5. Пересилка документів

5.1. Назва,  зміст і відповідна  ситуація  отримання Ліцензіаром реєстрації  в Па- тентному відомстві ХХХ повинні бути повідомлені Ліцензіаром Ліцензіату відповід- но до положень Додатку 2, що додається до цього Контракту.

5.2. Документи, обумовлені в Пункті 5.1 цього Контракту,  повинні бути передані

Ліцензіаром Ліцензіату під час підписання цього Контракту.

Розділ 6. Контрактна продукція

6.1. Ліцензіат  погоджується з тим, що контрактна Продукція, обумовлена  в цьо- му Контракті,  повинна  відповідати  високим  стандартам  якості і тим самим захища- ти Товарний  знак і репутацію  сторони, що надала її. Якість  Контрактної Продукції повинна  відповідати  стандарту,  обумовленому в Додатку  2, що додається  до цього


 

Контракту,  і відповідати  всім законам  тих місць, де вона проводиться, продається  і розповсюджується. Виробництво,  продаж і дистриб’юція  Контрактної Продукції  не повинні  негативно  позначитися на доброму  імені  Ліцензіара або будь-якій  з його програм або на Зареєстрованому товарному знаку.

6.2. Відповідно  до останнього  положення розділу 6.1 цього Контракту,  Ліцензіат до продажу або дистриб’юції Контрактної Продукції  зобов’язаний  безкоштовно  на- дати Ліцензіару для його, Ліцензіара,  письмового  схвалення розумно  обґрунтовану кількість  зразків  кожного  різновиду  Контрактної Продукції,  а також  усіх готових упаковок  і пакувальних матеріалів.  Якість  і стиль  Контрактної Продукції,  а також будь-якої  готової  упаковки  і пакувального матеріалу  в обов’язковому  порядку  на- даються Ліцензіару для його схвалення.  Предмети,  представлені  Ліцензіару,  вважа- ються схваленими їм тільки в тому випадку, якщо названі зразки письмово схвалені Ліцензіаром. Після такого схвалення Ліцензіат  не повинен відхилятися ні від одного матеріального аспекту такого схвалення без попередньої письмової згоди Ліцензіара, а Ліцензіар  не має права відкликати своє схвалення вищеназваних зразків, за винят-


ком сповіщення, поданого їм Ліцензіату за


днів.


6.3. Час від часу, після того як Ліцензіат  почав продавати Контрактну Продукцію і згідно вимозі Ліцензіара,  Ліцензіат  повинен безкоштовно  надати Ліцензіару додат-


ково не більше


вибраних навмання зразків кожного виробу, виготовлених і про-


даних Ліцензіатом відповідно до цього Контракту,  а також зразки готової упаковки  і відповідних пакувальних матеріалів.