8.3. Ліцензійний контракт на програмне забезпечення

Схема угоди — довіритель  (grantor) передає одержувачеві  (grantee) ексклюзивну і безстрокову ліцензію на Програмне  забезпечення Довірителя в певних країнах (пе- релік є в угоді), при збереженні ексклюзивних прав у певних країнах (перелік  також є в угоді). Довіритель  набуває  таких прав: використовувати Програмне  забезпечен- ня для внутрішнього  користування, просувати  на ринок, включаючи  право на про- ведення  і забезпечення демонстрацій,  видавати  субліцензії  для використання на лі- цензійній  території, створювати модифікації Програмного  забезпечення Довірителя, на певних умовах виготовляти і поширювати примірники програмного забезпечення.

Нижче наводиться  перелік статей і фрагмент контракту.

Декларативна частина

1. Визначення.

2. Передавання.

3. Послуги з підтримки  програмного  забезпечення.

4. Роялті.

5. Припинення.

6. Судова заборона.

7. Конфіденційність.

8. Гарантії довірителя.

9. Гарантії одержувача.

10. Гарантія відшкодування збитку, що наноситься  інтелектуальній власності  до- вірителя.

11. Захист програмного  забезпечення довірителя.

12. Гарантія відшкодування збитку.

13. Відмова від відповідальності.

14. Керуючий  закон і територіальна підсудність.

15. Відсутність права на відмову.

16. Сукупність засобів судового захисту.

17. Ділимість угоди.

18. Примірники.

19. Взаємини  Сторін.


 

20. Переуступання.

21. Повідомлення.

22. Обов’язкова дія.

23. Назви розділів.

24. Витрати за примусове виконання.

25. Повнота угоди.

Додаток А. Програмне  забезпечення довірителя. Додаток В. Стандарти угоди про надання послуг. Ця Угода укладена <дата> між

XXX, компанією,  зареєстрованою в <країна> (далі  іменованою  «Довіритель ліцензії» або «Довіритель»)

YYY, компанією, зареєстрованою в <країна> (далі іменованою «Одержувач лі- цензії» і «Одержувач»).

Декларативна частина

А. Довіритель  є ексклюзивним володарем  міжнародних  прав, на програмне  за- безпечення  і супутню документацію, що належить  до XXXXXXXXXX, як викладено далі і описано в Додатку «А» до цієї Угоди (далі іменоване «Програмне забезпечення Довірителя»).

B. Довіритель  бажає передати Одержувачеві ексклюзивну, сплачену і безстроко- ву ліцензію на Програмне забезпечення Довірителя в <країнах>, при збереженні екс- клюзивних прав в <країнах>.

ДОВІРИТЕЛЬ І ОДЕРЖУВАЧ ЗГАДУЮТЬСЯ НАДАЛІ ОКРЕМО ЯК «СТО- РОНА», А РАЗОМ — ЯК «СТОРОНИ».

ДІЙСНИМ ЗАПЕВНЯЄТЬСЯ, ЩО, зважаючи  на вихідні передумови  і взаємні зобов’язання,  викладені нижчі, Сторони домовилися про нижченаведене:

1. Визначення

Нижченаведені підпункти  (позначені великими  буквами) мають у дійсному роз- ділі такі значення.

«Права  Довірителя» означають  усі права Довірителя на Програмне  забезпечен- ня Довірителя. В цілях  цієї Угоди, якщо  контекст  такого  не потребує  чого-небудь іншого, Програмне  забезпечення Довірителя включає будь-які зміни Довірителя (як визначено в розділі 3).

Під «Інформацією» розуміється будь-яка специфікація, документація, програмне забезпечення,  лістинг програм, схеми, креслення,  дані, клієнтські списки і звіти, фі- нансова документація,  ділова інформація і будь-яка інша інформація подібного роду в електронному або в іншому, придатному для читання,  вигляді,  яка є власністю  і комерційною таємницею Довірителя, Одержувача або Аффілірованої особи Одержу- вача.

Термін «Ліцензійні права» означає всі права Довірителя на Ліцензійній терито- рії, включаючи, але не обмежуючись, права на використання, модифікацію і підготов- ку похідних  творів на основі Програмного  забезпечення Довірителя, а також право субліцензування Програмного  забезпечення Довірителя для використання (третіми особами) на Ліцензійній території.

Під «Ліцензійною територією»  розуміється територія  XXXXXXXXXXXXXX.


 

«Документація по програмному  забезпеченню» означає документи, пойменовані далі в Додатку «А».

2. Передача

Довіритель дійсним передає Одержувачеві ексклюзивну, повністю сплачену, без- строкову ліцензію на «Ліцензійні права» відповідно до дійсної угоди, включаючи, але не обмежуючись правами:

А.Використовувати Програмне  забезпечення Довірителя для  внутрішнього  ко- ристування (включаючи використання якою-небудь третьою стороною — учасницею Угоди) для розвитку, підтримки  і навчання.

B. Просувати на ринок Програмне забезпечення Довірителя, включаючи право на проведення  і забезпечення демонстрацій.

C. Видавати субліцензії на Програмне  забезпечення Довірителя для використан- ня її на вищезазначеній Ліцензійній території.

D. Створювати модифікації Програмного  забезпечення Довірителя.

E. Виготовляти і поширювати  примірники Програмного  забезпечення Довірите- ля згідно з положеннями дійсного розділу і умов усієї зазначеної  Угоди.

F. Видавати субліцензію Афільованій особі Одержувача на всі права, що виклада- ються у вище перелічених  підпунктах A–E, а також на право субліцензувати вказані права на Ліцензійній території дистриб’юторам Афільованої особи Одержувача.

Довіритель   передає  Одержувачеві не  пізніше  ніж  через  один  тиждень  після дати підписання цієї Угоди два примірники Програмного  забезпечення Довірителя, один — у форматі вихідного  коду, інший — у форматі об’єктного коду, — на змінно- му диску, сумісному для використання на комп’ютерах IBM R/s  6000 або на іншому носієві, погодженому  спільно Довірителем і Одержувачем, а також Документацію з програмного  забезпеченню.