8.2. Ліцензійна угода загального типу

з

(країна), яку  представляє


(далі по тексту: Ліцензіар)


(назва фірми), (місцезнаходження та адреса) і Ор-


ганізацією з


, яку представляє


(далі до тексту: Ліцензіат).


 

Стаття 1. Предмет договору

1.1. Предметом  цього договору є відступлення права з патенту на виробництво, (назва виробу), яке належить  Ліцензіару,  Ліцензіату з метою виробництва і збуту за- патентованих виробів.

1.2. Ліцензіар  надає в розпорядженнях Ліцензіату технічну  документацію і тех- нічну інформацію,  яка необхідна для раціонального використання права з патенту.

13.       Ліцензіар        поступається              правом            на        використання            товарного       знака на всіх виробах, виготовлених відповідно до цьо-

го договору.


 

1.4. Ліцензіар  зобов’язується забезпечити використання Ліцензіатом відступле- них ліцензійних прав та іншої документації, необхідної для раціонального й ефектив- ного виробництва у встановлені строки так, щоб Ліцензіат міг почати виробництво не пізніше                     днів з моменту вступу в силу цього договору.

Стаття 2. Навчання персоналу Ліцензіата

2.1. Ліцензіар  надасть у розпорядження Ліцензіату певну кількість  кваліфікова- ного персоналу, інструкторів, які будуть навчати персонал Ліцензіата в ході підготов- ки обладнання  до експлуатації (технічне забезпечення праці) і процессу такого пуску обладнання, призначеного  для виробництва товарів відповідно з цим договором.

2.2. Після пуску в експлуатацію  обладнання  Ліцензіар  залишить  певну кількість фахівців для подальшої технічної допомоги, та особливо з метою контролю якості виробів, які виготовляються за ліцензією. Цей персонал Ліцензіара залишиться у Лі-


цензіата протягом не менше


місяців.


2.3. Ліцензіар  зобов’язується на своїх заводах, на яких  виготовляється запатен- тований  виріб до ліцензії,  забезпечити вдосконалення фахівців  Ліцензіата в період


з           протягом


місяців і виділити  необхідну кількість  інструкторів,  які бу-


дуть надавати спеціальну  допомогу працівникам, які перебувають на навчанні.

2.4. Ліцензіар  забезпечить представникам Ліцензіата в період дії договору мож- ливість  відвідати підприємство та лабораторії  Ліцензіара для отримання необхідної конкретної  інформації,  та інструкцій  у зв’язку з роботою встановлених машин, з ме- тою досягнення  кращої і більш ефективної роботи обладнання  Ліцензіата.

Стаття 3. Обсяг  відступлених ліцензійних прав

3.1. Ліцензіат  має виключне  право на виробництво та продаж виробів, які виго- товлені за ліцензією, передбаченою цим договором, на всій Території.

3.2. Ліцензіат має право продавати (експортувати вироби), що є предметом ліцен- зії, в усіх інших країнах, крім тих, у яких Ліцензіар  організував  власне виробництво або поступився  виключним  правом на виробництво та продаж третім особам.

Список  країн, у яких Ліцензіар  поступився  виключним  правом на виробництво та продаж  третім особам, є складовою  частиною  цього договору. З дня підписання цього договору Ліцензіар  не має права поступатися виключним  правом у вигляді лі- цензії в країнах, які наведені у Списку  № 2 і в яких Ліцензіат  має особливий  інтерес до продажу (експорту).

3.3. Ліцензіат  має право повністю  або частково  поступитися виробництвом ви- робів за договором,  що є предметом  ліцензії,  іншим  спорідненим  підприємствам у з тим, щоб виробники,  яким  уступлено  право виробництва, забезпечили

якість виробів і постійно підтримували його на достатньому  рівні.

3.4. Ліцензіат  гарантує Ліцензіару,  що виробникам, яким він поступився  правом на виробництво ліцензованих виробів, будуть дотримуватися всіх прав Ліцензіара та виконувати всі обов’язки з цього договору.

3.5. Ліцензіат має право при виробництві виробів по ліцензії застосовувати власні знання та досвід з метою поліпшення якості виробів та забезпечення раціонального й ефективного виробництва.

3.6. Ліцензіат  зобов’язаний  належним чином сповістити  Ліцензіарові про поліп- шення за змістом п. 3.5 цього договору.


 

Стаття 4. Захисний знак

4.1. Ліцензіат  зобов’язується на всіх виробах, за договірною програмою, простав- ляти захисний  знак. Ліцензіар  зобов’язується зареєструвати назву як захисний  знак у своїй країні.

4.2. Ліцензіат  має право в процесі  маркетингу  виробів,  передбачених  Виробни- чою програмою  на основі  цього договору, як на винятковій, так і на невинятковій території вказувати, що товар виготовлений за ліцензією, власником якої (власником титулу)  є Ліцензіар. Це зазначення здійснюється так: «Виготовлений за ліцензією».

Стаття 5. Відрахування (роялті) і спосіб виплати

5.1. Ліцензіат  зобов’язується здійснювати  Ліцензіару відрахування (роялті) за використання ліцензії, зокрема, в розмірі _% від нетто продажної ціни франко-завод Ліцензіата за всі вироби, виготовлені за ліцензією.

5.2. Ліцензіат  має право використовувати вироби за ліцензією  для внутрішнього споживання на інших підприємствах свого виробництва. У цьому випадку нетто про-


дажна ціна зменшується на


% і на цій основі розраховується ліцензійне  відраху-


вання (роялті) за п. 5.1 цієї статті.

5.3. Ліцензіат  зобов’язаний  виконувати ліцензійні відрахування не пізніше  ніж через 90 днів після закінчення кварталу. Виплати починаються після закінчення пер- шого повного кварталу з моменту пуску заводського обладнання  в нормальну екс- плуатацію за ліцензійною програмою. Розрахунки здійснюються  за фактом продажу з цього тримісячного періоду, в подальшому  також регулярно,  протягом  усього тер- міну дії договору.

5.4. Інші виплати за спеціальні послуги, які Ліцензіар може надати Ліцензіату і які безпосередньо  не пов’язані з технічною допомогою щодо використання ліцензії, по- винні здійснюватися на основі спеціальних розрахунків Ліцензіара.  Ліцензіат  пови- нен забезпечити ці виплати не пізніше ніж через 60 днів після отримання калькуляції.

Стаття 6. Гарантія  обсягів  виробництва

6.1. Ліцензіар  гарантує, що на підприємстві Ліцензіата здійснюватиметься якісне виробництво в обсязі, передбаченому  Виробничою  програмою, яка є складовою час- тиною цього договору.

6.2. Гарантія забезпечення параметрів  виробництва не (п. 6.1. цієї статті)  визна- чається тестом протягом днів на підприємстві Ліцензіата, сам тест повинен бути про-


ведений протягом


днів після пуску підприємства в експлуатацію.


6.3.  Ліцензіат   зобов’язується  забезпечити  запланований  обсяг   виробництва


не пізніше


днів з моменту  пуску  підприємства у виробництво,  але не пізніше року.


6.4. Якщо результати за п. 6.3. цієї статті не будуть забезпечені  без вини Ліцензі- ата, Ліцензіар  зобов’язується:  відшкодувати  йому завдані  збитки,  які обмежуються

сумою             .

6.5. Ліцензіар  зобов’язується відшкодувати  збиток третіми особам або Ліцензіату (в тих випадках,  якщо останній  уже відшкодував  збитки  третім особам),  і який  на- став внаслідок застосування технології, що є предметом цього договору, або виробів, отриманих за ліцензією, за умови, що Ліцензіат повністю дотримувався інструкцій та інших рекомендацій  Ліцензіара.


 

6.6. Якщо будь-яка третя особа почне судове переслідування Ліцензіата, у зв’язку з порушенням патенту, ліцензіар зобов’язується надати йому ефективну допомогу у ви- рішенні спору та відшкодувати  збитки і витрати, пов’язані з таким переслідуванням.

6.7 Ліцензіар  має право періодично проводити  перевірку якості ліцензованих ви- робів та повідомляти свою думку Ліцензіатові, з метою усунення можливих недоліків.

Стаття 7. Поліпшення та удосконалення виробництва та виробів

7.1. Сторони  в договорі зобов’язані в кінці терміну дії цього договору повідомля- ти один одному про всі поліпшення і вдосконалення виробництва та виробів  за лі- цензією.

7.2. Сторони в договорі зобов’язуються безкоштовно поступатися один одному за внесені удосконалення та поліпшення у зв’язку з виробництвом ліцензійних виробів.

Стаття 8. Збереження виробничої та комерційної таємниці

8.1. Сторони  в договорі згодні з тим, що вони вважають секретною всю технічну і технологічну  інформацію,  яка належить  до виробництва за ліцензією  і яка надана Ліцензіату.

8.2. Ліцензіар  зобов’язаний  надати всі технічні відомості уповноваженим фахів- цям Ліцензіата в тому обсязі, який необхідний для реалізації мети цього договору.

8.3. Збереження в таємниці  секретної інформації,  отриманої  від Ліцензіара,  три- ває протягом терміну дії цього договору і не менше трьох років після його закінчення.

8.4. Ліцензіат  має право на безкоштовне  використання всієї технічної інформації після закінчення терміну дії цього договору.

8.5. Право  на безкоштовне  використання технічної  та технологічної  інформації може виникнути і до закінчення цього договору, якщо буде встановлено,  що така ін- формація і знання (ноу-хау) стали загальновідомими.

Стаття 9. Дія, продовження, відмова й припинення договору


9.1. Даний договір укладений на термін

9.2. Договір автоматично  продовжується на


.

років, якщо будь-яка з його сто-


рін не відмовиться в письмовій  формі від нього не менше ніж за три місяці до закін- чення його терміну.

9.3. Цей договір припиняється у зв’язку із закінченням або припиненням патент- них прав Ліцензіара відповідно  до загальнообов’язкових норм країн  Ліцензіарів та Ліцензіатів.

9.4. Відмова  від договору,  за п. 9.2 цієї  статті,  оформлюється рекомендованим листом (крім припинення договору на підставі пунктів цієї статті), будь-яка із сторін договору може припинити договір з причин, перелічених у наступних  пунктах.

9.6. Якщо, на думку Сторони, в договорі у зв’язку з недотриманням договірних зобов’язань (не виконуються істотні умови, не усуваються виявлені  недоліки в розумні терміни і т.п.) або з настанням обставин за ст. 10 цього договору виникли суттєві трудно- щі у виконанні договору, які ведуть до його припинення, вона зобов’язана направити ін- шій стороні листа, повідомлення із зазначенням причин вимоги припинення договору.

9.7. Сторона, яка отримала повідомлення з п. 9.6 цієї статті, зобов’язана в строк не більше ніж 30 днів у письмовому вигляді викласти свою точку зору і надати пропозиції у зв’язку з труднощами,  які виникли.  Якщо, на думку Сторін, неможливо  подолати


 

труднощів, які виникли, кожна із сторін має право розірвати договір протягом 30 днів з моменту отримання письмового повідомлення, з якого видно, що труднощі, які ви- никли не усунені.

9.8. У разі розірвання договору на підставі попередніх пунктів цієї статті, Сторо- ни в договорі виконають свої зобов’язання, що виникли до дня припинення договору.

9.9. Якщо припинення договору відбулося  з вини однієї зі Сторін  (йдеться  про навмисну провину),  друга Сторона має право на відшкодування збитків та упущеної вигоди за загальними правилами зобов’язального  права.

Стаття 10. Звільнення від відповідальності (непереборна сила та інші випадки)

10.1. Ліцензіар  і Ліцензіат  можуть бути звільнені  від відповідальності в певних випадках, які сталися незалежно  від їхньої волі.

10.2. Обставини,  спричинені  подіями, які не залежали від волі Сторін у договорі і яких добросовісна Сторона не могла уникнути  або усунути їх наслідків, вважаються випадками,  що звільняють від договору і перешкоджають його повному або частко- вому виконанню.

10.3. Випадками непереборної сили вважаються такі події: війна, військові дії, по- встання,  мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибухи, дорожні природні  катастро- фи, акти органів влади, що впливають  на виконання зобов’язань, і всі інші події,які компетентний Арбітражний  суд визнає випадком непереборної  сили.

Стаття 11. Урегулювання можливих суперечок

11.1. Усі спори, які можуть виникнути з цього договору або у зв’язку з ним, Сто- рони намагатимуться вирішувати  за взаємною згодою.

11.2. Якщо Сторони не зможуть домовитися, то для вирішення такого спору Сто- рони звертаються до Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті, який оста- точно вирішує суперечку.

11.3. Сторони  згодні з тим, що в арбітражному  рішенні буде застосовуватися Ре- гламент Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті.


11.4. Сторони застосовують матеріальне право ня спору, який виник.


для вирішен-


11.5. Сторони зобов’язуються виконати рішення арбітражу у термін, що вказуєть- ся в самому рішенні за змістом правил Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті.

Стаття 12. Заключні положення

12.1. Цей договір вступає в силу після його підписання представниками сторін і

схвалення та реєстрації відповідними державними органами    .

12.2. Ліцензіат  зобов’язаний  письмово  сповістити  Ліцензіара про день вступу в


силу договору. Якщо Ліцензіат  не повідомив Ліцензіарові протягом вступу в силу договору, останній вважається недійсним.


днів з дня


12.3. Сторони в договорі зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, для одер- жання, схвалення та реєстрації  в компетентному органі договору згідно з п. 12.1 цієї статті.

12.4. Зміни  і доповнення цього договору  можуть  вноситися тільки  письмовим шляхом.


 

12.5. Додаткові додатки та протоколи можуть змінювати або доповнювати  цей договір за умови, що вони підписані  уповноваженими представниками обох Сторін у договорі.

12.6. Цей договір укладений у 8 автентичних примірниках, з яких 4


мовами, та 4


мовою.


Сторони,  згодні з тим, що тексти  ідентичні  і є невід’ємною частиною  цього до- говору.


12.7. Кожній Стороні в договорі належить по 4 примірники


мо-


вою і по 2 примірники


мовою.


Укладено         Дата : Ліцензіат        Ліцензіар