7.14. Агентський контракт на збут природного газу

Це форма міжнародного агентського контракту на збут сировини.  Документ складається з трьох частин:

— коротка форма угоди, що містить суть операції;

— основні умови;

— Додаток А, в якому визначені обсяги збуту газу.

Особливістю контракту є те, що комісійні Агенту виплачуються у вигляді части- ни прибутку, що отримується від спільного збуту сировини.

Незважаючи на те, що форма  контракту складена  щодо збуту природного  газу, вона може використовуватися для оформлення угод по збуту різних сировинних то- варів (нафта, вугілля, концентрати руди і т.п.).

Нижче наводиться  перелік статей та фрагмент Основних  умов контракту:

1. Загальні положення.

2. Термін.

3. Кількість.

4. Збут.

5. Укладання угоди.

6. Транспортування (перекачування) газу.

7. Поточний  контроль.

8. Вимірювання.

9. Складання рахунків і оплата.

10. Комісійні.

11. Участь у прибутках.

12. Нерозподілені прибутки.

13. Конверсія в звичайні акції.

14. Переуступка третім особам.

15. Конфіденційність.

16. Відшкодування збитку.


 

17. Страхування на випадок порушення  зобов’язання.

18. Застосовне право.

19. Форс-мажор.

20. Повнота угоди.

1. Загальні положення

Виробник  доручає Агентові затвердити  від власного імені програму маркетингу (комплексу заходів щодо збуту) природного газу, при якій Агент набуває або органі- зовує продаж певних кількостей  природного газу Виробника  відповідно до умов цієї Угоди.

Агент сумлінно робить зусилля  для збуту природного газу за максимально висо- кими цінами, розумно досяжними в обставинах конкретної  операції. Виробник  вжи- ває всіх необхідних заходів і уповноважує Агента для укладання угоди з продажу газу на строк до одного (1)  місяця,  без якої-небудь додаткової  згоди або дозволу  з боку Виробника  або будь-яких сторін, від імені яких діє Виробник.

До укладання будь-яких  угод з продажу  газу, термін яких  перевищує  один (1) місяць,  Агент повинен  отримати  згоду від представника Виробника.  З цією метою представником Виробника  призначається [найменування]; проте Виробник  може змінити свого представника, письмово повідомивши  про це Агентові.

Первинний термін дії цієї Угоди обчислюватиметься від дати її укладання,  при цьому Угода діятиме в повну силу до кінця поточного року, а також ще два (2) кален- дарні роки після закінчення поточного року, якщо Угода не буде пролонгована відпо- відно до вказаних  нижче умов. Дія цієї Угоди може бути припинена в будь-який час:

1) письмовим  повідомленням за 60 днів до дати припинення з боку Виробника


або


 

2) Агента, якщо Агент припиняє займатися маркетингом  природного  газу. При-


пинення  дії Угоди не може перешкодити виконанню  умов цієї Угоди з продажу/ку- півлі природного газу.

3. Кількість

Виробник  визначає  обсяги видобутку  природного  газу, що перебувають  у влас- ності, контрольовані або керовані  ним, які повинні  бути охоплені дією цієї Угоди в Додатку А, що є його частиною. Зазначені обсяги видобутку  іменуватимуться надалі

«виділені обсяги».

Виробник  може час від часу вносити  до Додатку  А поправки,  щоб додавати  до- даткові кількості газу або видаляти що вже існують.

Додавання або видалення обсягів  природного  газу Виробником не може пере- шкодити виконання умов існуючих операцій з продажу/купівлі природного газу.

Агент сприяє у визначенні  практичної  здійсненності  календарних постачань газу відповідно до зазначеного обсягу видобутку.

4. Збут

Агент вивчає і визначає відповідні ринки, пункти приймання і маршрути достав- ки, з тим щоб дати економіко-фізичну оцінку потенційних можливостей.